PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Rozbudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap

Miasto Suwałki

Data publikacji ogłoszenia:

2014-10-16

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Suwałki / podlaskie

Numer ogłoszenia

342560/2014

Opis

Suwałki: Rozbudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap
Numer ogłoszenia: 342560 - 2014; data zamieszczenia: 15.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 197731 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5628000, faks 087 5628098.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap. 2. Zadanie obejmuje m.in.: Rozbudowa ulicy Młynarskiego w zakresie: - roboty drogowe polegające na wykonaniu: - robót rozbiórkowych, przygotowawczych, ziemnych, - rozbudowa jezdni klasy L z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego i na warstwie kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2,5MPa, szerokości podstawowej 5,5m, - budowa obustronnych chodników o szerokości 2-2,5m z kostki betonowej polbruk gr. 8cm i ścieżki rowerowej, - budowa miejsc parkingowych 2,5x5,0m, 2,5x4,5m do parkowania prostopadłego i 2,5x6,0m do parkowania równoległego wraz z miejscami o szerokości 3,6m dla osób niepełnosprawnych z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm, - oznakowania pionowego i poziomego, instalacja teletechniczna dla potrzeb organizacji ruchu oraz zagospodarowania terenu, - roboty sanitarne w zakresie: - odwodnienie jezdni poprzez wykonanie wpustów ulicznych, przykanalików, odwodnienie liniowe i ścieki z kostki polbruk na ławie betonowej, - podziemny zbiornik retencyjny do zrzutu części wód opadowych, - remont istniejących studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej, - usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, - oświetlenie terenu. Wykonawca zobowiązany jest wykonać w 2014 r. Etap Ia tj. jezdnię, parkingi, chodniki oraz uzbrojenie na odcinku od ul. Nowomiejskiej do zjazdu do ul. Moniuszki. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót. 4. Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji technicznej. Użyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta lub wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanego w projekcie. 5. Zamawiający nie dopuszcza na etapie przetargu dokonywania zmian w rozwiązaniach technicznych i materiałowych w stosunku do dokumentacji projektowej za wyjątkiem zastosowania materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. 6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. 7. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 8. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno - jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.11.12.91-4, 45.23.12.20-3, 45.11.27.30-1, 45.11.12.00-0, 45.23.23.32-8, 45.23.30.00-9, 45.23.11.10-9, 45.23.14.00-9, 45.23.32.52-0, 45.25.51.10-3, 45.23.32.21-4, 45.23.13.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

REM-BUD Sp. z o.o., ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1818880,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2369892,68
Oferta z najniższą ceną: 2369892,68 / Oferta z najwyższą ceną: 3491693,42
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa oleju opałowego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kamionek
(warmińsko-mazurskie)
Dostawa drobnego sprzętu i podzespołów komputerowych, nr sprawy 104/ZP/13
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla OKAiIT
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bydgoszcz
(kujawsko-pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH