PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Rozwój turystyki wodnej na Nysie Łużyckiej w Euromieście Gubin - Guben - wschodnie nabrzeże Nysy Łużyckiej

Gmina Gubin o statusie miejskim

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-29

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gubin / lubuskie

Numer ogłoszenia

251304/2013

Opis

Numer ogłoszenia: 251304 - 2013; data zamieszczenia: 28.06.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 109957 - 2013 data 12.06.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gubin o statusie miejskim, ul. Piastowska 24, 66-620 Gubin, woj. lubuskie, tel. 068 4558100, 4558128, 4558145, fax. 068 4558102.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę w/w warunku, zobowiązany on jest do przedstawienia: 1. 1. Wykaz robót budowlanych (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca musi wykazać wykonanie: - 1 zadania z zakresu przebudowy dróg o długości min. 200 m i - 1 zadania z zakresu budowy dróg o nawierzchni z polimeroasfaltu o powierzchni min. 300 m2 i - 1 zadania z zakresu wykonania nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni min. 1.000 m2 i - 1 zadania z zakresu umocnienia brzegowego lub nadbrzeża z gabionów o długości min. 20 m - 1 zadania z zakresu wykonania dwóch pomostów pływających lub stałych o długości pojedynczego pomostu min. 10 m 2. Wykaz osób (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Przedłożone przez Wykonawcę wykazy i dokumenty muszą potwierdzać, że Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia zatrudni: - kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej, upoważniającymi do kierowania robotami na terenie Polski, wpisanego do odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa (w przypadku osób zameldowanych na terenie Polski) lub odpowiednie zaświadczenia wydane w innym kraju (jeżeli przepisy wymagają takiego dokumentu), posiadającego min. 5-letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy i - kierownika robót z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie obiektów hydrotechnicznych na terenie Polski, wpisanego do odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa (w przypadku osób zameldowanych na terenie Polski) lub odpowiednie zaświadczenia wydane w innym kraju (jeżeli przepisy wymagają takiego dokumentu), posiadającego min. 5-letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy i - kierownika robót z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci elektrycznych, upoważniającymi do kierowania robotami na terenie Polski, wpisanego do odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa (w przypadku osób zameldowanych na terenie Polski) lub odpowiednie zaświadczenia wydane w innym kraju ( jeżeli przepisy wymagają takiego dokumentu), posiadającego min. 2-letni staż pracy na stanowisku kierownika robót. 3. Oświadczenie (sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ) , że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty..
W ogłoszeniu powinno być: W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę w/w warunku, zobowiązany on jest do przedstawienia: 1. 1. Wykaz robót budowlanych (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca musi wykazać wykonanie: - 1 zadania z zakresu przebudowy dróg o długości min. 200 m i - 1 zadania z zakresu budowy dróg o nawierzchni z polimeroasfaltu o powierzchni min. 300 m2 i - 1 zadania z zakresu wykonania nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni min. 1.000 m2 i - 1 zadania z zakresu umocnienia brzegowego lub nadbrzeża z gabionów o długości min. 20 m - 1 zadania z zakresu wykonania dwóch pomostów pływających lub stałych o długości pojedynczego pomostu min. 10 m 2. Wykaz osób (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Przedłożone przez Wykonawcę wykazy i dokumenty muszą potwierdzać, że Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia zatrudni: - kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej, upoważniającymi do kierowania robotami na terenie Polski, wpisanego do odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa (w przypadku osób zameldowanych na terenie Polski) lub odpowiednie zaświadczenia wydane w innym kraju (jeżeli przepisy wymagają takiego dokumentu), posiadającego min. 5-letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy i - kierownika robót z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie obiektów hydrotechnicznych na terenie Polski, wpisanego do odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa (w przypadku osób zameldowanych na terenie Polski) lub odpowiednie zaświadczenia wydane w innym kraju (jeżeli przepisy wymagają takiego dokumentu), posiadającego min. 5-letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w ograniczonym zakresie, uprawnionego do kierowania robotami w zakresie obiektów hydrotechnicznych na terenie Polski, wpisanego do odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa (w przypadku osób zameldowanych na terenie Polski) lub odpowiednie zaświadczenia wydane w innym kraju (jeżeli przepisy wymagają takiego dokumentu), posiadającego min. 5-letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy i - kierownika robót z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci elektrycznych, upoważniającymi do kierowania robotami na terenie Polski, wpisanego do odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa (w przypadku osób zameldowanych na terenie Polski) lub odpowiednie zaświadczenia wydane w innym kraju ( jeżeli przepisy wymagają takiego dokumentu), posiadającego min. 2-letni staż pracy na stanowisku kierownika robót. 3. Oświadczenie (sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ) , że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: 02.07.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Gubinie, ul. Piastowska 24, 66-620 Gubin, pokój nr 109 (Sekretariat)..
W ogłoszeniu powinno być: 05.07.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Gubinie, ul. Piastowska 24, 66-620 Gubin, pokój nr 109 (Sekretariat)..


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Żabno z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w sektorze...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Żabno
(małopolskie)
Zwiększenie bezpieczeństwa realizowane w ramach projektu pn. ADAM Aplikacje dla administracji miejskiej w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Czechowice-Dziedzice
(śląskie)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rejonie Podzamcze w Bychawie - etap III.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bychawa
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH