PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Rzeka Mora (naprawa okładzin, umocnień skarp, zabudowa wyrw, usunięcie zamulisk)

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Data publikacji ogłoszenia:

2013-04-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Opole / opolskie

Numer ogłoszenia

139670/2013

Opis

Opole: Rzeka Mora (naprawa okładzin, umocnień skarp, zabudowa wyrw, usunięcie zamulisk)
Numer ogłoszenia: 139670 - 2013; data zamieszczenia: 10.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 87156 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, woj. opolskie, tel. (077) 442-57-42, faks (077) 442-57-42, 4425726.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rzeka Mora (naprawa okładzin, umocnień skarp, zabudowa wyrw, usunięcie zamulisk).
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie umocnień skarp, zabudowy wyrw oraz usunięcie zamulisk, odtworzeni koryta i skarp w przekroju
poprzecznym na odcinku od km od 1+680 do 5+280 rzeki Mory w okolicach miejscowości Iława, gmina Nysa.
Prace przewidują swoim zakresem ewentualną wycinkę w stopniu minimalnym drzew i krzewów kolidujących z
korytem. Teren inwestycji zlokalizowany jest na dz. nr 18, 286, 302, 303, 479 - obręb Iława, Morów, Łączki -
jednostka ewidencyjna Nysa - obszar wiejski. W zakres zadania wchodzą następujące roboty: Lp.
Wyszczególnienie zakresu robót Jedn. Ilość jedn. 1. Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiernymi z
transportem do 1 km 4129,7 m3 2. 1 Formowanie nasypów, grunt z wykopu dostarczany środkami transportu
kołowego z odl. do 1 km 4994 m3 3. Zagęszczanie zagęszczarkami wibracyjnymi i ubijakami gruntu niespoistego
kl. I-II 8116,85 m3 4. Skarpowanie nasypów koparkami z przemieszczeniem urobku spycharkami na nasyp -
profilowanie uszkodzonych skarp 4880,5 m3 5. Zakup gruntu z dostawą w miejsce zabudowy 3987,25 m3 6.
Umacnianie skarp wykopów i nasypów; biowłóknina na warstwie humusu 6580 m2 7. Wykonanie pojedynczych
opasek z kiszek faszynowych - faszyna leśna 680 m 8. Wykonanie podwójnych opasek z kiszek faszynowych -
faszyna leśna 2001 m 9. Ścinanie drzew piłą mechaniczną 125 szt. 10. Mechaniczne karczowanie pni 125 szt.
11. Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości 0,083 ha 12. Wbijanie ścianek szczelnych stalowych

na głębokość do 6 m 18,06 m 13. Wywożenie karpiny i gałęzi na odległość do 2 km 50 mp 14. Rozbiórka kładki
żelbetowej z odwozem na wysypisko 3 m3 15. uzupełnienie przestrzeni między ścianą z grodzic a progiem
betonem hydrotechnicznym 11 m3 Dokładne wyszczególnienie robót zawiera dokumentacja technicznoprojektowa
oraz przedmiar robót. Wykonawca winien w ofercie uwzględnić wykonanie oraz montaż tablicy
informacyjnej dla zadania zgodnie z wymaganiami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Ponadto
tablica: 1. musi posiadać wymiary 1,8x1,4 m, 2. być wykonana z tworzywa sztucznego, 3. nadruk musi być
odporny na działanie promieniowania UV oraz warunków pogodowych, 4. musi być zamieszczona na stelażu w
sposób uniemożliwiający jej zerwanie lub przewrócenie się - musi być trwale przytwierdzona do podłoża
(posiadać betonowy fundament). Miejsce usytuowania tablicy oraz ostateczne uzgodnienia co do treści
zamieszczonych informacji zostaną uzgodnione z wykonawcą po podpisaniu umowy. Szczegółowa instrukcja
wykonania tablicy informacyjnej podana została na stronie: www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/instrukcjaoznakowania-
przedsiewziec/ Wartość wykonania i montażu tablicy informacyjnej wykonawca winien uwzględnić
w kosztach zadania. Wykonawca winien w ofercie uwzględnić wszelkie konieczne do wykonania czynności w
związku z decyzją RDOŚ nr WPN.6401.5.2013.AP z dnia 14.02.2013 r. Z uwagi na to, że w wodach rzeki Mory
występują chronione gatunki ryb, a w sąsiedztwie robót znajduje się stanowisko objętego ochrona częściową
pierwiosnka wyniosłego. W związku z tym Wykonawca ma obowiązek zapewnić nadzór ichtiologiczny i
przyrodniczy nad realizacją zadania, koszt powinien być wliczony w koszty ogólne zadania. Odłów ryb gatunków
chronionych będzie realizowany przez administratora wód. UWAGI: Drzewo z wycinki zostanie przekazane
odpłatnie Wykonawcy na podstawie faktury VAT sporządzonej przez Zamawiającego. Wykonawcy przed
sporządzeniem ofert powinni zapoznać się z dokumentacją projektową oraz dokonać oględzin miejsca
wykonania zamówienia, aby uwzględnić jego specyfikę w cenie swojej oferty. Jeśli w dokumentacji projektowej,
stanowiącej Część III SIWZ, użyte zostały nazwy firm/systemów dostępnych na rynku. W myśl przepisów u.p.z.p
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Zapis ten należy rozumieć tak, iż w każdym miejscu w SIWZ,
w którym użyto nazw własnych, dodaje się sformułowanie lub równoważny. Uznaje się, że oferta równoważna to
taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych
lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w niniejszej SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem
towarowym, patentem lub pochodzeniem. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody
wyrządzone na działkach objętych zakresem robót oraz innych działkach zniszczonych przez Wykonawcę w
trakcie prowadzenia robót, oraz w uzasadnionym przypadku wypłaci bez zbędnej zwłoki zadośćuczynienie
właścicielom zniszczonych działek w formie odszkodowania za szkody powstałe z winy Wykonawcy. Wykonawca
podejmie wszelkie racjonalne kroki dla zabezpieczenia środowiska zarówno na Terenie Budowy, jak i poza nim,
oraz dla ograniczenia szkód i uciążliwości dla ludzi i mienia, wynikłych z zanieczyszczenia, hałasu i innych
skutków jego działań. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym również ustawy o odpadach i ustawy o ochronie
przyrody. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich
przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie Wykonawca. Wykonawca uiści stosowne opłaty oraz
uzyska na swój koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz
odpadów, oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy,

lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować do
wykonania Robót objętych zamówieniem. W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z
istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez
kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty.
Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych
usług i do pomiaru pobranych ilości Wykonawca ograniczy swoje działania do Terenu Budowy oraz do takich
dodatkowych obszarów, jakie może otrzymać i uzgodnić z Inspektorem jako tereny robocze. Wykonawca
podejmie konieczne kroki dla utrzymania Sprzętu Wykonawcy oraz Personelu Wykonawcy na terenie Terenu
Budowy i tych obszarów dodatkowych, z dala od terenów sąsiednich. W trakcie wykonywania Robót Wykonawca
będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód i będzie składował
lub pozbywał się wszelkiego zbędnego Sprzętu Wykonawcy i nadwyżek materiałów. Wykonawca będzie usuwał
z Terenu Budowy wszelkie szczątki, odpadki oraz elementy infrastruktury tymczasowej, które nie są już
potrzebne. Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być
zagospodarowany zgodnie z obowiązującym prawem i w uzgodnieniu z Zamawiającym. W celu
udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i Robót do stanu pierwotnego Wykonawca będzie prowadził
szczegółową dokumentację fotograficzną obejmującą stan Terenu Budowy przed Rozpoczęciem Robót oraz po
ich Zakończeniu. Prowadzoną dokumentację fotograficzną Wykonawca pokaże Zamawiającemu. Wykonawca
zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy
telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek
wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. Każdorazowo przed przystąpieniem do
wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji,
której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych,
kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe
uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora.
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych,
przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania
instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji,
każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Zamawiającym..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.64.00-7, 45.24.60.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Transportowe Budownictwo i Handel H. Spiżak, ul. Polna 22 Sidzina, 48-320 Skoroszyce, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 938281,27 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 635355,01
Oferta z najniższą ceną: 380303,00 / Oferta z najwyższą ceną: 919487,74
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Ogłoszenie o zamiarze wydzierżawienia nieruchomości położonej w obrębie Szczuczyn, gmina Szamotuły
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
Remont wiejskiej świetlicy w Honiatynie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Dołhobyczów
(lubelskie)
P/2/2012 REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Opole
(opolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH