PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Serwis i nadzór autorskiego oprogramowania wchodzącego w skład Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urząd_NT

Miasto i Gmina Olkusz

Data publikacji ogłoszenia:

2013-03-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Olkusz / małopolskie

Numer ogłoszenia

116594/2013

Opis

Olkusz: Serwis i nadzór autorskiego oprogramowania wchodzącego w skład Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urząd_NT
Numer ogłoszenia: 116594 - 2013; data zamieszczenia: 25.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 26260 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Olkusz, ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz, woj. małopolskie, tel. 32 626 01 00 w.311, 626 01 61, faks 32 626 01 03, 626 02 34.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Serwis i nadzór autorskiego oprogramowania wchodzącego w skład Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urząd_NT.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie serwisu i nadzoru autorskiego oprogramowania wchodzącego w skład Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urząd_NT.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.26.70.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Sygnity Spółka Akcyjna, Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81300,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 94956,00
Oferta z najniższą ceną: 94956,00 / Oferta z najwyższą ceną: 94956,00
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Z uwagi na fakt iż, Zintegrowany System Informatyczny URZĄD_NT wykorzystywany w UMiG Olkusz jest oprogramowaniem autorskim to jedynym usługodawcą, który może dokonywać serwisu, aktualizacji i modyfikacji kodu źródłowego jest autor oprogramowania na podstawie prawa autorskiego. W związku z powyższym zgodnie z art.67 ust.1 pkt 1 lit.b Zamawiający udzielił zamówienia z wolnej ręki, ponieważ usługi te mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
nasadzenia kompensacyjne drzew i krzewów w okolicy Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
Pierwsza licytacja nieruchomości
Nieruchomości, grunty inne, licytacja
Wrocław
(dolnośląskie)
Dostawa pasz dla bażantów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Łomża
(podlaskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH