PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Specjalista ds. wdrażania systemów (specjalista 2 ds. wdrożenia rozwiązania ERP i Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów)

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Data publikacji ogłoszenia:

2013-12-31

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bydgoszcz / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

281797/2013

Opis

Numer ogłoszenia: 281797 - 2013; data zamieszczenia: 30.12.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 36389 - 2013 data 09.03.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3419100, fax. 052 3608206.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.
W ogłoszeniu jest: Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 5 ust. 1a, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych..
W ogłoszeniu powinno być: Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 2.
W ogłoszeniu jest: W związku z realizacją projektu: Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stosujemy tryb zamówienia z wolnej ręki zgodnie art. 5 ust. 1a ustawy o zamówieniach publicznych oraz art. 67 ust 1 pkt 1 lit. b do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym ( usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi szkolnictwa wyższego, różne usługi szkolne mieszczą się w grupie usług o charakterze niepriorytetowym) . Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym, przedmiotowe zamówienie mieści się w wykazie usług niepriorytetowych. Zamawiający ma więc możliwość nie stosować pewnych przepisów ustawy w tym przesłanek wyboru wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na określonych w art. 67 oraz art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W ramach realizacji powyższego projektu zostaną wyodrębnione kategorie ryzyka oraz jego waga (np.: ryzyko właściwe, subiektywne, obiektywne, operacyjne, strategiczne - w zależności od przyjętej w pierwszym miesiącu realizacji projektu metodologii zarządzania ryzykiem [metody ilościowe, jakościowe, mieszane], z uwzględnieniem standardu ITIL). W tym także okresie zostanie wybrany zbiór zasad, norm i procedur, zależny od wybranej metodyki zarządzania ryzykiem. Oprócz analizy SWAT (oraz innych wybranych technik gromadzenia wiedzy) uwzględnia się mechanizm pracy w oparciu o wybór jednej z popularnych metod (np.: OCTAVE, FMEA, CRAMM. COBRA, MEHARI. postępowanie oparte na zgodności z wybranymi normami: ISO/IEC 27001 (PN-ISO/IEC 27001); ISO/IEC 20000 (PN-ISO/IEC 20000); ISO/IEC TR 13335 (PN-I-13335). Ponadto zgromadzone w procesie zarządzania ryzykiem dane mogą zostać użyte do stworzenia wiarygodnej dokumentacji związanej z procesem ewaluacji projektu Podczas analizy działań projektowych jaka odbyła się na etapie konstruowania założeń do w/w wniosku (listopad 2011 - styczeń 2012) wyróżniono główne obszary w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, które zostaną poddane modelowaniu celem osiągnięcia pożądanego rezultatu. Do obszarów tych możemy zaliczyć obsługę toku studiów i obsługę gospodarki własnej. Modelowaniu w zakresie zarządzania finansami zostanie poddany również obszar badań naukowych. Działania te prowadzą do przebudowy obecnie posiadanych rozwiązań a także wdrożenia nowych systemów klasy ERP (z infrastrukturą BI). Zespół projektowy ustalił, że wpływ działań, tym samym ich oddziaływanie na infrastrukturę uczelni będzie znaczący. Należy nadmienić, że całość prac prowadzona będzie podczas normalnego funkcjonowania instytucji, w momencie kiedy uniwersytet realizuje procesy związane z komunikacją, obecnym zarządzaniem finansami, rekrutacją kandydatów na studia, a także obsługą toku studiów (procesy krytyczne) za pomocą specjalistycznych systemów. Tak głęboka ingerencja w strukturę funkcjonowania według naszych analiz wymaga ciągłego pomiaru ryzyka, jakie może wystąpić podczas realizacji założonych działań. Jakiekolwiek niepowodzenie w trakcie wdrażania systemu klasy ERP oraz obiegu dokumentów może skutkować trwałymi konsekwencjami (łącznie z destabilizacją pracy uczelni). Analiza ryzyka dostarczy ponadto niezbędnych danych, za pomocą których z wyprzedzeniem zdarzenia będzie można podjąć odpowiednie kroki korygujące lub naprawcze, zapewniając poprawną realizację założonych w projekcie celów. Zespół specjalistów, biorących udział w opracowywaniu projektu, analizując dogłębnie warianty jego realizacji ustalił, że zarządzanie ryzykiem powinno odnieść się nie tylko do infrastruktury IT ale także do wszystkich pozostałych aspektów związanych z realizacją projektu (obszary tworzenia i wdrażania nowych modeli). Ustalono ponadto, że pomiar ryzyka powinien odbywać się w sposób ciągły i niezależny w stosunku do wszelkich pozostałych działań projektowych. Oznacza to konieczność powołania specjalisty, który administrował by procesem związanym z zarządzaniem ryzykiem. promowanie filozofii zarządzania ryzykiem wśród kadry zarządzającej i pracowników, analizy raportów z prac zespołu wdrożeniowego IT (konsultacje, zalecenia, rozporządzenia), ciągły kontakt roboczy z liderem grupy IT realizującej projekt, pozostałymi liderami grup oraz władzami i kadrą zarządzającą uniwersytetem (w tym organem Kolegium Rektorskiego), stworzenie procesu odpowiedzialnego za ciągłość zarządzania ryzykiem w zdefiniowanych (w trakcie trwania projektu) obszarach, po zakończeniu realizacji projektu. Pan Krzysztof Mieczykowski obecnie pracujący w sekcji IT spełnia wszystkie wymagania określone na powyższym stanowisku: spełnia wszystkie wymagania określone na powyższym stanowisku: 1) udokumentowany 5 letni staż w dziale IT (lub rok pracy w UKW - dział IT, w przypadku krótszego stażu przeprowadzony będzie egzamin kompetencyjny dla tego stanowiska), 2) umiejętność opracowywania dokumentacji technicznej, 3) umiejętność pracy z dokumentacją techniczną w języku angielskim, 4) umiejętność analizy wykonanej pracy (raportowanie przełożonemu), 5) umiejętność tworzenia i wdrażania polityk związanych z archiwizacją danych cyfrowych (znajomość procedur związanych z archiwizacją danych cyfrowych w systemach ERP), 6) dobra znajomość systemów zarządzania uczelnią, w szczególności systemu SIMPLE, 7) podstawowa znajomość języka XML, 8) bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych z rodziny MS Windows 9) znajomość baz danych Microsoft SQL, 10) podstawowa znajomość baz danych MySQL. Wobec powyższego, że procedury wyłaniania wykonawcy w przetargu nieograniczonym trwają około miesiąca Zamawiający nie ma możliwości zastosowania innego trybu oraz dopuszczenia do realizacji projektu Wykonawców spoza Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Specjalista ds. wdrażania systemów (specjalista 2 ds. systemów teleinformatycznych) będzie pełnił w projekcie odpowiedzialne funkcje, które z uwagi na złożony sposób funkcjonowania Uniwersytetu nie pozwalają na przekazanie kompetencji w/w stanowisk podmiotom zewnętrznym. Ponadto powierzenie realizacji zadań podmiotom zewnętrznych w projekcie zajęło by zbyt dużą liczbę cennego czasu, tym bardziej, że projekt zakłada podjęcie bardzo konkretnych działań jeszcze przed terminem jego oficjalnego startu (1 wrzesień 2012). Taka sytuacja powoduje, iż z chwilą 1 września pewne procedury, zwłaszcza te mające charakter techniczny, zaczynają funkcjonować w pełnym zakresie. Według wiedzy, opini i doświadczenia Zamawiającego wdrożenie podmiotów zewnętrznych, nadanie im odpowiednich uprawnień i kompetencji zajęłoby zbyt dużą ilość cennego czasu. Ponadto już od maja 2012 roku zostały podjęte konkretne działania w celu zabezpieczenia poprawnej realizacji projektu (np. w ramach infrastruktury R&D (B+R) trwają testy zaawansowanego sprzętu i oprogramowania komputerowego, niezbędnego do poprawnego wdrożenia systemu klasy ERP). Zamawiający obawiając się tutaj naruszenia celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków, uniemożliwienia terminowej realizacji zadań oraz poniesieniem straty w mieniu publicznym nie morze powierzyć funkcji w projekcie osobom z zewnątrz. Z uwagi na duże kompetencje oraz wiedzę z zakresu IT, doświadczenie zawodowe i ponadprzeciętne zaangażowanie w pracę Zamawiający postanawia powierzyć panu Krzysztofowi Mieczykowskiemu zadanie: specjalisty ds. wdrażania systemów (specjalista 2 ds. wdrożenia rozwiązania ERP i Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów). Wskazany Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu terminowe rozpoczęcie powierzonych zadań, wysoką jakość wykonywanej usługi ze względu na duże doświadczenie branży IT, znajomość standardów pracy przyjętych w UKW , odpowiedzialność za powierzone zadania, realizację usługi bez zakłóceń, gruntowną znajomość realizowanego projektu. Ponadto Zamawiający unika tutaj zarzutu nieoszczędnego i nieefektywnego wydawania środków publicznych oraz nieprzestrzegania założeń i wytycznych realizowanego projektu: Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zasadne jest więc udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki wybranemu Wykonawcy zgodnie z art. ustawy oraz art. 5 ust 1a oraz art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b..
W ogłoszeniu powinno być: W związku z realizacją projektu: Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stosujemy tryb zamówienia z wolnej ręki zgodnie art. 67 ust 1 pkt 1 lit. b. Zamawiający ma więc możliwość nie stosować pewnych przepisów ustawy w tym przesłanek wyboru wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na określonych w art. 67 ustawy Prawo zamówień publicznych. W ramach realizacji powyższego projektu zostaną wyodrębnione kategorie ryzyka oraz jego waga (np.: ryzyko właściwe, subiektywne, obiektywne, operacyjne, strategiczne - w zależności od przyjętej w pierwszym miesiącu realizacji projektu metodologii zarządzania ryzykiem [metody ilościowe, jakościowe, mieszane], z uwzględnieniem standardu ITIL). W tym także okresie zostanie wybrany zbiór zasad, norm i procedur, zależny od wybranej metodyki zarządzania ryzykiem. Oprócz analizy SWAT (oraz innych wybranych technik gromadzenia wiedzy) uwzględnia się mechanizm pracy w oparciu o wybór jednej z popularnych metod (np.: OCTAVE, FMEA, CRAMM. COBRA, MEHARI. postępowanie oparte na zgodności z wybranymi normami: ISO/IEC 27001 (PN-ISO/IEC 27001); ISO/IEC 20000 (PN-ISO/IEC 20000); ISO/IEC TR 13335 (PN-I-13335). Ponadto zgromadzone w procesie zarządzania ryzykiem dane mogą zostać użyte do stworzenia wiarygodnej dokumentacji związanej z procesem ewaluacji projektu Podczas analizy działań projektowych jaka odbyła się na etapie konstruowania założeń do w/w wniosku (listopad 2011 - styczeń 2012) wyróżniono główne obszary w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, które zostaną poddane modelowaniu celem osiągnięcia pożądanego rezultatu. Do obszarów tych możemy zaliczyć obsługę toku studiów i obsługę gospodarki własnej. Modelowaniu w zakresie zarządzania finansami zostanie poddany również obszar badań naukowych. Działania te prowadzą do przebudowy obecnie posiadanych rozwiązań a także wdrożenia nowych systemów klasy ERP (z infrastrukturą BI). Zespół projektowy ustalił, że wpływ działań, tym samym ich oddziaływanie na infrastrukturę uczelni będzie znaczący. Należy nadmienić, że całość prac prowadzona będzie podczas normalnego funkcjonowania instytucji, w momencie kiedy uniwersytet realizuje procesy związane z komunikacją, obecnym zarządzaniem finansami, rekrutacją kandydatów na studia, a także obsługą toku studiów (procesy krytyczne) za pomocą specjalistycznych systemów. Tak głęboka ingerencja w strukturę funkcjonowania według naszych analiz wymaga ciągłego pomiaru ryzyka, jakie może wystąpić podczas realizacji założonych działań. Jakiekolwiek niepowodzenie w trakcie wdrażania systemu klasy ERP oraz obiegu dokumentów może skutkować trwałymi konsekwencjami (łącznie z destabilizacją pracy uczelni). Analiza ryzyka dostarczy ponadto niezbędnych danych, za pomocą których z wyprzedzeniem zdarzenia będzie można podjąć odpowiednie kroki korygujące lub naprawcze, zapewniając poprawną realizację założonych w projekcie celów. Zespół specjalistów, biorących udział w opracowywaniu projektu, analizując dogłębnie warianty jego realizacji ustalił, że zarządzanie ryzykiem powinno odnieść się nie tylko do infrastruktury IT ale także do wszystkich pozostałych aspektów związanych z realizacją projektu (obszary tworzenia i wdrażania nowych modeli). Ustalono ponadto, że pomiar ryzyka powinien odbywać się w sposób ciągły i niezależny w stosunku do wszelkich pozostałych działań projektowych. Oznacza to konieczność powołania specjalisty, który administrował by procesem związanym z zarządzaniem ryzykiem. promowanie filozofii zarządzania ryzykiem wśród kadry zarządzającej i pracowników, analizy raportów z prac zespołu wdrożeniowego IT (konsultacje, zalecenia, rozporządzenia), ciągły kontakt roboczy z liderem grupy IT realizującej projekt, pozostałymi liderami grup oraz władzami i kadrą zarządzającą uniwersytetem (w tym organem Kolegium Rektorskiego), stworzenie procesu odpowiedzialnego za ciągłość zarządzania ryzykiem w zdefiniowanych (w trakcie trwania projektu) obszarach, po zakończeniu realizacji projektu. Pan Krzysztof Mieczykowski obecnie pracujący w sekcji IT spełnia wszystkie wymagania określone na powyższym stanowisku: spełnia wszystkie wymagania określone na powyższym stanowisku: 1) udokumentowany 5 letni staż w dziale IT (lub rok pracy w UKW - dział IT, w przypadku krótszego stażu przeprowadzony będzie egzamin kompetencyjny dla tego stanowiska), 2) umiejętność opracowywania dokumentacji technicznej, 3) umiejętność pracy z dokumentacją techniczną w języku angielskim, 4) umiejętność analizy wykonanej pracy (raportowanie przełożonemu), 5) umiejętność tworzenia i wdrażania polityk związanych z archiwizacją danych cyfrowych (znajomość procedur związanych z archiwizacją danych cyfrowych w systemach ERP), 6) dobra znajomość systemów zarządzania uczelnią, w szczególności systemu SIMPLE, 7) podstawowa znajomość języka XML, 8) bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych z rodziny MS Windows 9) znajomość baz danych Microsoft SQL, 10) podstawowa znajomość baz danych MySQL. Wobec powyższego, że procedury wyłaniania wykonawcy w przetargu nieograniczonym trwają około miesiąca Zamawiający nie ma możliwości zastosowania innego trybu oraz dopuszczenia do realizacji projektu Wykonawców spoza Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Specjalista ds. wdrażania systemów (specjalista 2 ds. systemów teleinformatycznych) będzie pełnił w projekcie odpowiedzialne funkcje, które z uwagi na złożony sposób funkcjonowania Uniwersytetu nie pozwalają na przekazanie kompetencji w/w stanowisk podmiotom zewnętrznym. Ponadto powierzenie realizacji zadań podmiotom zewnętrznych w projekcie zajęło by zbyt dużą liczbę cennego czasu, tym bardziej, że projekt zakłada podjęcie bardzo konkretnych działań jeszcze przed terminem jego oficjalnego startu (1 wrzesień 2012). Taka sytuacja powoduje, iż z chwilą 1 września pewne procedury, zwłaszcza te mające charakter techniczny, zaczynają funkcjonować w pełnym zakresie. Według wiedzy, opini i doświadczenia Zamawiającego wdrożenie podmiotów zewnętrznych, nadanie im odpowiednich uprawnień i kompetencji zajęłoby zbyt dużą ilość cennego czasu. Ponadto już od maja 2012 roku zostały podjęte konkretne działania w celu zabezpieczenia poprawnej realizacji projektu (np. w ramach infrastruktury R&D (B+R) trwają testy zaawansowanego sprzętu i oprogramowania komputerowego, niezbędnego do poprawnego wdrożenia systemu klasy ERP). Zamawiający obawiając się tutaj naruszenia celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków, uniemożliwienia terminowej realizacji zadań oraz poniesieniem straty w mieniu publicznym nie morze powierzyć funkcji w projekcie osobom z zewnątrz. Z uwagi na duże kompetencje oraz wiedzę z zakresu IT, doświadczenie zawodowe i ponadprzeciętne zaangażowanie w pracę Zamawiający postanawia powierzyć panu Krzysztofowi Mieczykowskiemu zadanie: specjalisty ds. wdrażania systemów (specjalista 2 ds. wdrożenia rozwiązania ERP i Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów). Wskazany Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu terminowe rozpoczęcie powierzonych zadań, wysoką jakość wykonywanej usługi ze względu na duże doświadczenie branży IT, znajomość standardów pracy przyjętych w UKW , odpowiedzialność za powierzone zadania, realizację usługi bez zakłóceń, gruntowną znajomość realizowanego projektu. Ponadto Zamawiający unika tutaj zarzutu nieoszczędnego i nieefektywnego wydawania środków publicznych oraz nieprzestrzegania założeń i wytycznych realizowanego projektu: Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Aby poprawnie wdrożyć system należy zaangażować do powyższego zadania specjalistów ds. wdrażania systemów tj. informatyków posiadających odpowiednią wiedzę w tym zakresie. Ponadto w większości będą to pracownicy uczelni, którzy będą administrować system. Ich zaangażowanie we wdrożenie modelu jest kluczowe dla sukcesu w przyszłym stosowaniu nowych rozwiązań. Ceny opracowane na podstawie wewnętrznych cenników uczelni na podobnych stanowiskach. Zakres prac jest bardzo szeroki i wymaga specjalistów z różnych zakresów IT, a więc wymagane jest zatrudnienie 7 osób do niniejszego zadania.
Zasadne jest więc udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki wybranemu Wykonawcy zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b..


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Marianowo i Herburtowo oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wieleń
(wielkopolskie)
USŁUGA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CHEŁMSKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2011/2012
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Chełm
(lubelskie)
Cząstkowe roboty remontowe w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku przy al. Zwycięstwa 16/17
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH