PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru budowlanego dla zadania pn. Budowa lub przebudowa (remont drogi istniejącej) wydzielonych w ramach...

Starosta Zawierciański

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-12

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Zawiercie / śląskie

Numer ogłoszenia

414800/2013

Opis

Zawiercie: Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru budowlanego
dla zadania pn. Budowa lub przebudowa (remont drogi istniejącej) wydzielonych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych poszczególnych uczestników postępowania scaleniowego dla wsi Niegowoniczki
Numer ogłoszenia: 414800 - 2013; data zamieszczenia: 11.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 370744 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starosta Zawierciański, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 32 67 107 10 do 12 wew. 551, faks 32 67 219 71.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru budowlanego
dla zadania pn. Budowa lub przebudowa (remont drogi istniejącej) wydzielonych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych poszczególnych uczestników postępowania scaleniowego dla wsi Niegowoniczki.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprawowanie funkcji inspektora nadzoru budowlanego dla zadania pn.: Budowa lub przebudowa (remont drogi istniejącej), wydzielonych w ramach postępowania scaleniowego, dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych poszczególnych uczestników postępowania scaleniowego dla wsi Niegowoniczki realizowanego w ramach operacji pn. Scalanie gruntów rolnych na obiekcie obejmującym trzy wsie Niegowonice-Niegowoniczki-Grabowa w gminie Łazy Powiat Zawierciański dot. działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów objętego PROW na lata 2007-2013.

Zakres zadania, nad którym sprawowany będzie nadzór, obejmuje remont dróg o łącznej długości ok. 6630 m położonych na terenie wsi Niegowoniczki, gmina Łazy w powiecie zawierciańskim. W stanie istniejącym są to drogi gruntowe nieutwardzone lub częściowo utwardzone.

Parametry techniczne remontowanych dróg:
Szerokość jezdni - do 6 m
Promienie łuków poziomych - 150 m
Promieni łuków pionowych - 300 m
Kategoria obciążenia ruchem dróg - KR1
Pochylenie poprzeczne:
- pochylenie poprzeczne jezdni o nawierzchni asfaltowej - daszkowe 2%
- pochylenie poprzeczne jezdni gruntowej - jednostronne - 4%
Do obowiązków Inspektora należy w szczególności:

1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli i sprawdzanie zgodności realizacji robót z dokumentacją (przedmiarem robót), przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób nie powodujący zbędnych przerw w realizacji robót przez Realizującego,
3) systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy,
4) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i używanych materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
5) sprawdzanie czy użyte materiały posiadają niezbędne atesty, świadectwa i certyfikaty,
6) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów i sprzętu,
7) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
8) ustalenie we współpracy z Realizującym harmonogramu rzeczowo - finansowego robót
9) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń dotyczących: wykonywania prac, dokonywania poprawek, ponownego wykonywania wadliwie wykonanych robót, usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, oraz żądanie przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
10) wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej, uzyskania zgody projektanta na zmiany,
11) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
12) udzielanie Realizującemu informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących wykonania zamówienia w zakresie robót budowlanych
13) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego,
14) złożenie Zamawiającemu przed końcowym odbiorem robót budowlanych pisemnego raportu z realizacji przedmiotu umowy,
15) kontrolowanie stosowania przez Realizującego przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, zasad BHP oraz wydawane poleceń w tym zakresie,
16) wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową, projektem lub właściwymi w tym zakresie przepisami (BHP, ppoż. itp.)
17) ustalanie metod obmiaru robót oraz uczestniczenia przy dokonywaniu obmiarów robót przez Realizującego,
18) kontrolowanie wytwórni materiałów, prefabrykatów mas bitumicznych w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji stosowanych metod wytwarzania,
19) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc po zakończeniu robót, zlecanie Realizującemu przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości co do ich jakości,
20) sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie Realizującego o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Realizującego, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
21) stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego w celu ustalenia terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze,
22) poświadczenie terminu zakończenia robót,
23) sprawdzenie i potwierdzenie zakresu rzeczowego i finansowego wykonanych prac przed ich odbiorem,
24) bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji,
25) udział w przeglądach dróg w okresie 60 miesięcznej gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Realizującego roboty budowlane i wydawanie opinii w sprawie usterek; udział w obiorach wykonanych prac w czasie okresu gwarancji,
26) decydowanie o konieczności przedłużenia terminów wykonania poszczególnych etapów prac budowlanych po stosownych konsultacjach z Zamawiającym,
27) zatwierdzenie wartości robót do wypłaty dla Realizującego
28) zatwierdzenie przejściowych rozliczeń i przekazywanie ich Zamawiającemu wraz z wszystkimi załącznikami,
29) zatwierdzenie końcowego rozliczenia i przekazanie go Zamawiającemu wraz z wszystkim załącznikami,
30) sprawdzanie wszystkich dokumentów związanych z końcowym rozliczeniem oraz zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do przejęcia całości robót,
31) po zakończeniu okresu gwarancji, i usunięciu usterek i szkód, Wykonawca dokona odbioru pogwarancyjnego i sporządzi protokół odbioru pogwarancyjnego z kopią dla Zamawiającego podając datę, w której Realizujący zakończył swoje obowiązki wynikające z okresu gwarancji,
32) sprawdzenie wszystkich dokumentów związanych z odbiorem ostatecznym robót oraz zgłoszenie Zamawiającemu gotowości dokonania odbioru końcowego,
33) w przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a stanem faktycznym w terenie Inspektor nadzoru jest upoważniony do rozstrzygania takich problemów przy ewentualnej bezpośredniej konsultacji z Projektantem i Zamawiającym,
34) inne zadania wynikające z przepisów prawa
35) udział w pracach komisji przetargowej przy wyborze Realizującego roboty budowlane.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt realizowany w ramach operacji pn. Scalanie gruntów rolnych na obiekcie obejmującym trzy wsie Niegowonice-Niegowoniczki-Grabowa w gminie Łazy Powiat Zawierciański dot. działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów objętego PROW na lata 2007-2013..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno - Inżynierskie
PROSTA-PROJEKT, Piotrkowice ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 68959,86 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 18942,00
Oferta z najniższą ceną: 18942,00 / Oferta z najwyższą ceną: 76186,20
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego remontu dachu i elewacji oraz zagospodarowania terenu wokół...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Stalowa Wola
(podkarpackie)
Dostawy paliw płynnych dla brygady drogowej Powiatu Bydgoskiego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bydgoszcz
(kujawsko-pomorskie)
Dostawa samochodu ciężąrowego z napędem na dwie osie z pługiem hydraulicznym sterowanym z kabiny
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Rybnik
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH