PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku dla bezdomnych zwierząt pochodzacych z terenu gminy Miasto Świdnica

Prezydent Miasta Świdnicy

Data publikacji ogłoszenia:

2014-01-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Świdnica / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

24528/2014

Opis

Świdnica: Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku dla bezdomnych zwierząt pochodzacych z terenu gminy Miasto Świdnica
Numer ogłoszenia: 24528 - 2014; data zamieszczenia: 22.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 7976 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie, tel. 074 8562850, faks 074 8523110.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku dla bezdomnych zwierząt pochodzacych z terenu gminy Miasto Świdnica.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie sprawowania opieki nad bezdomnymi psami w schronisku dla bezdomnych zwierząt, pochodzącymi z terenu gminy Miasto Świdnica. § 2 Do obowiązków Wykonawcy należy: 1. Utrzymanie przyjętych zwierząt w czystości. 2. Zakup karmy dla zwierząt ze środków własnych z uwzględnieniem dziennych norm żywieniowych, przygotowanie posiłków i karmienie. 3. Opieka nad zwierzętami łącznie z opieką weterynaryjną. 4. Elektroniczne oznakowanie psów umożliwiające ich identyfikację przez cały okres pobytu zwierzęcia w schronisku. 5. Zapewnienie w okresie trwania umowy 10 miejsc kwartalnie w schronisku dla zwierząt z terenu Gminy Miasto Świdnicy, przy czym liczba ta nie obejmuje zwierząt odebranych przez właścicieli..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.20.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Robert Bienias Ośrodek pomocy dla zwierząt niechcianych i porzuconych, Osiedle Białe 7, 58-203 Uciechów, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 111100,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 112000,00
Oferta z najniższą ceną: 112000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 112000,00
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom jest obowiązkiem gminy. Ośrodek Pomocy dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych w Uciechowie jest jedynym schroniskiem dla zwierząt, które wyraża gotowość zawarcia umowy z Gminą Miasto Świdnica. W związku z powyższym, na świadczenie usług w zakresie zapewnienia opieki bezdomym zwierzętom z terenu naszego miasta istnieje możliwość zawarcia umowy wyłącznie z tym Wykonawcą. Schroniska dla zwierząt znajdujace na terenie Dolnego Śląska tj. we Wrocławiu, Wałbrzychu, Legnicy i Jeleniej Górze przyjmują wyłącznie zwierzęta z terenu swoich miast, natomiast schronisko dla zwierząt Azyl w Dzierżoniowie z terenów miasta i gminy Dzierżoniów i nie jest zainteresowane nawiązywaniem współpracy z Gminą Miasto Świdnica. W latach 2010 - 2013 posiadaliśmy umowy ze schroniskiem w Uciechowie. Schronisko wywiązywało się ze zobowiązań zawartych w umowie.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg na najem nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury
Nieruchomości, lokale, przetarg
Warszawa
(mazowieckie)
PRZEPROWADZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ PN. JĘZYK POLSKI
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
NIeruchomość gruntowa pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Nieruchomości, działki budowlane, inne
Gorzów wlkp.
(lubuskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH