PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz jednostek organizacyjnych...

Zarząd Powiatu w Limanowej

Data publikacji ogłoszenia:

2012-06-01

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Limanowa / małopolskie

Numer ogłoszenia

181080/2012

Opis

Limanowa: Sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Limanowskiego
Numer ogłoszenia: 181080 - 2012; data zamieszczenia: 31.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 105061 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. 18 33 37 800, faks 18 33 37 880.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Limanowskiego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do następujących jednostek organizacyjnych i ich obiektów: 1. Starostwo Powiatowe w Limanowej: a) budynek urzędu przy ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa, b) Arka i inni ul. Józefa Marka 9, 34 - 600 Limanowa c) Holzmebel ul. Józefa Marka 9, 34 - 600 Limanowa, d) budynek przy ul. M. B. Bolesnej 8, 34 - 600 Limanowa, e) Szafir, ul. M. B. Bolesnej 8, 34 - 600 Limanowa f) budynek przy ul. M. B. Bolesnej 10, 34 - 600 Limanowa g) Centrum Informacji Turystycznej, ul. Rynek 25, 34 - 600 Limanowa h) Laskopol i inni ul. Józefa Marka 9, 34 - 600 Limanowa i) Strefa Aktywności Gospodarczej ul. Fabryczna, 34 - 600 Limanowa, j) Kryta Pływalnia ul. Zygmunta Augusta 37, 34 - 600 Limanowa, 2. Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej - baza sprzętu ul. Żwirki i Wigury, 34 - 600 Limanowa, 3. I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana ul. Orkana 1, 34-600 Limanowa, 4. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II, ul. Zygmunta Augusta 8, 34- 600 Limanowa, 5. II Liceum Ogólnokształcące im. Legionów Józefa Piłsudskiego ul. Reymonta 3, 34 - 651 Limanowa 3 (zgodnie z Uchwałą Nr XI/128/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 grudnia 2011r. z dniem 1 września 2012r. II Liceum Ogólnokształcące zostanie włączone do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej, tym samym jednostka budżetowa II Liceum Ogólnokształcące w Limanowej zostanie zlikwidowana). 6. Zespół Szkół nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej: a) budynki przy ul. Piłsudskiego 81, 34-600 Limanowa, b) budynki przy ul. Witosa 5, 34-600 Limanowa, 7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. inż. Józefa Marka ul. Józefa Marka 2, 34-730 Mszana Dolna, 8. Zespół Szkół nr 1 ul. Matejki 11, 34-730 Mszana Dolna, 9. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Starowiejska 4, 34-730 Mszana Dolna, 10. Zespół Szkół w Szczyrzycu 34-623 Szczyrzyc, 11. Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku 34-640 Tymbark 349, 12. Dom Wczasów Dziecięcych Poręba Wielka 205, 34-735 Niedźwiedź, 13. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej 34-642 Dobra 364, 14. Dom Pomocy Społecznej ul. Rakoczego 9, 34-730 Mszana Dolna, 15. Dom Pomocy Społecznej ul. W Witosa 24/26 34-600 Limanowa, 16. Dom Pomocy Społecznej 34-623 Szczyrzyc 182, 17. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej ul. M. B. Bolesnej 43, 34-600 Limanowa, Przedmiot zamówienia obejmuje usługę kompleksową w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy z 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. nr 89 poz. 625 z późn. zm.), realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust 3 w/w ustawy, przepisach wykonawczych do tej ustawy, Taryfie dla energii elektrycznej Sprzedawcy, Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych. Termin realizacji zamówienia od 1 do 30 czerwca 2012r. Planowane roczne zużycie energii elektrycznej, dotychczasowa moc umowna, grupa taryfowa oraz inne dodatkowe informacje dla poszczególnych obiektów zostały przedstawione w zbiorczym zestawieniu stanowiącym załącznik do SIWZ. Podane w nim planowane roczne zużycie energii elektrycznej w poszczególnych jednostkach organizacyjnych jest ilością szacunkową i może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Ewentualna zmiana zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w ofercie. Zamawiający zastrzega, że ilość punktów poboru energii w okresie realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku wybudowania, nabycia lub likwidacji obiektów. Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. nr 89 poz. 625 z późn. zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić parametry jakościowe energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w szczególności następujących podstawowych standardów jakościowych obsługi Zamawiającego tj.: a) przyjmowania przez cała dobę zgłoszeń i reklamacji od Zamawiającego, b) niezwłocznego likwidowania przerw i zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej, c) udzielanie Zamawiającemu informacji o terminie wznowienia dostarczania energii elektrycznej, przerwanego z powodu awarii sieci. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również dopełnienie wszelkich formalności i uzgodnień z dotychczasowym dostawcą energii elektrycznej, by zachować płynność w dostawie energii i nie powodować przerw w dopływie prądu. Obecnie Zamawiający posiada zawartą na czas określony do dnia 31.05.2012r. umowę, która obejmuje usługę kompleksową w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy z 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. nr 89 poz. 625 z późn. zm.).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9, 65.50.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 110767,59 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 136641,57
Oferta z najniższą ceną: 136641,57 / Oferta z najwyższą ceną: 136641,57
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
SUKCESYWNE DOSTAWY FORMALINY
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wejherowo
(pomorskie)
Roboty drogowe i utrzymaniowe na drogach krajowych na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon Wysoki Brzeg
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
DOSTAWA CZASOPISM ZAGRANICZNYCH W PRENUMERACIE NA ROK 2012 DLA CENTRALNEJ BIBLIOTEKI GEOGRAFII I OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH