PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowych skanerów A3 w ramach projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie finansowanego ze...

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-04-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Olsztyn / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

48549/2013

Opis

Olsztyn: Sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowych skanerów A3 w ramach projektu
Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie finansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na
lata 2007-2013 realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nr
umowy UDA-POKL.04.01.01-00-095/10-00.
Numer ogłoszenia: 48549 - 2013; data zamieszczenia: 02.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 9331 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5233420, faks (089) 5233278.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowych skanerów A3 w ramach projektu
Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie finansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na
lata 2007-2013 realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nr
umowy UDA-POKL.04.01.01-00-095/10-00..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem
niniejszego zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą 3 sztuk fabrycznie nowych skanerów
A3. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie Opis
przedmiotu zamówienia, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza
składanie ofert równoważnych, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz
parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których
spełniania Zamawiający będzie oczekiwał. Zgodnie z art. 30 ust 5 Pzp Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym przez Zamawiającego, jest
obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania
określone przez Zamawiającego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.00.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Wzmocnienie
potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie finansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
realizowanego przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie (Nr umowy UDAPOKL.
04.01.01-00-095/10-00).
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Pronet Kraków Rafał Świerczyński, ul. Wallek-Walewskiego 9, Kraków, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7317,07 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5849,59
Oferta z najniższą ceną: 5849,59 / Oferta z najwyższą ceną: 8302,50
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
Wykaz nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Wiktorskiej
Nieruchomości, lokale, inne
Warszawa
(mazowieckie)
Świadczenie kompleksowej usługi transportowej elementów konstrukcji stalowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH