PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Stabilizacja osuwiska w miejscowości Wysoka w Gminie Łazy i remont uszkodzonej drogi gminnej (ul. Szeroka) w km od 0+223 do 0+278

Gmina Łazy

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łazy / śląskie

Numer ogłoszenia

136251/2013

Opis

Łazy: Stabilizacja osuwiska w miejscowości Wysoka w Gminie Łazy i remont uszkodzonej drogi gminnej (ul. Szeroka) w km od 0+223 do 0+278
Numer ogłoszenia: 136251 - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 103441 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łazy, ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy, woj. śląskie, tel. 32 6729326, faks 32 67 29 326.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Stabilizacja osuwiska w miejscowości Wysoka w Gminie Łazy i remont uszkodzonej drogi gminnej (ul. Szeroka) w km od 0+223 do 0+278.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenia istniejącej skarpy drogowej i korpusu drogi w miejscu wystąpienia osuwiska oraz odtworzenie uszkodzonego odcinka ul. Szerokiej w km od 0+223 do 0+278 poprzez wykonanie mikropali kotwiących. Skarpa nasypu poniżej drogi zostanie zabezpieczona koszami siatkowo kamiennymi układanymi na geowłókninie kotwionymi do zbocza skarpy. Nawierzchnię ul. Szerokiej oraz nawierzchnię poboczy projektuje się jako szczelną bitumiczną w celu zapewnienia odprowadzenia wody z rejonu osuwiska poza nie.
2.Zakres zabezpieczenia osuwiska.
Parametry geometryczne zabezpieczanej powierzchni:
. Długość zabezpieczanego obszaru L1 = 78,75 m
. Szerokość zabezpieczanego obszaru B0 = ~22,50 m w rzucie
. Szerokość odbudowywanej skarpy B1 = ~33,00 m
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa składająca się z następujących opracowań
1) Projekt wykonawczy Stabilizacja osuwiska w miejscowości Wysoka w Gminie Łazy i remont uszkodzonej drogi gminnej (ul. szeroka) w km od 0+223 do 0+278 wykonany przez ProtechniCon Konstrukcje inżynierskie Os. Akademickie 4/45, 31-866 Kraków
2) Szczegółowe Specyfikacje Technicznej
3) Przedmiar robót (tylko pomocniczo)
4.Dodatkowe uwagi:
1)Wszystkie zapisy w SIWZ i załącznikach dotyczące przedmiotu zamówienia rozpatrywać należy łącznie - wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami (kompleksowo). Wymagania wyszczególnione w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
2)Przedmiot zamówienia objęty będzie 36 -miesięcznym okresem rękojmi za wady i gwarancji, licząc od dnia przekazania całości zamówienia protokołem końcowym odbioru robót. 5.Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością specyfikacji istotnych warunków zamówienia i każdego uzupełnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wydanego podczas postępowania o udzielenie zamówienia, oraz za uzyskanie informacji w odniesieniu do każdego i wszelkich warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter oferty lub na wykonanie robót. W przypadku, kiedy Wykonawca zostanie wybrany, żadne żądanie o zmianę Ceny Ofertowej nie może zostać wniesione na podstawie błędów lub ominięć w świetle powyższych zobowiązań Wykonawcy.
6.Uznaje się, iż złożenie ofert oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na, lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającej z niej umową.
7.Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały te muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2010 r. Nr243, poz. 1623 z późn. zm.). Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom lub Aprobatom Technicznym oraz posiadać dokumenty takie jak: atest, świadectwo, certyfikat zgodności. Użyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć jako wzorzec jakościowy.
8.Określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta, typu urządzenia, sprzętu lub materiałów ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania równoważne będą posiadały wszystkie parametry nie gorsze niż te, które są określone w przedmiotowych dokumentach (Projekt wykonawczy i Szczegółowe Specyfikacje Technicznej). 9.W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych materiałów wraz z podaniem nazwy producenta, dokładnego i jednoznacznego typu materiału oraz załączenia stosowanych dokumentów takich jak: atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierających wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.26.24.26-3, 45.23.31.20-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Stabilizacja osuwiska w miejscowości Wysoka w Gminie Łazy i remont uszkodzonej drogi gminnej (ul. Szeroka) w km od 0+223 do 0+278
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA WODNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA EKOWOD S.A., ul. Śniadeckich 14, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1551492,66 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1488781,20
Oferta z najniższą ceną: 1488781,20 / Oferta z najwyższą ceną: 3217258,73
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren poprzemysłowy w Ząbkowicach Śl.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Ząbkowice Śląskie
(dolnośląskie)
Sprzedaż działki niezabudowanej z linią brzegową Odry Zachodniej położonej w województwie zachodniopomorskim
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Pargowo
(zachodniopomorskie)
Dzierżawa systemu automatycznego wydawania i zwrotu odzieży ochronnej z opcją wykupu; USK/DZP/PN-88/2014
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH