PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Sukcesywna dostawa Sprzętu jednorazowego użytku (Pakiet nr 1) oraz Środków kontrastowych (Pakiet nr 2) do Pracowni Diagnostyki Obrazowej...

Wojewódzkie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny ZOZ

Data publikacji ogłoszenia:

2012-07-20

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gdańsk / pomorskie

Numer ogłoszenia

158041/2012

Opis

Numer ogłoszenia: 158041 - 2012; data zamieszczenia: 19.07.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 153115 - 2012 data 13.07.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzkie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny ZOZ, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, 80-210 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 3419348, fax. 058 3419348.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1).
W ogłoszeniu jest: II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa Sprzętu jednorazowego użytku (Pakiet nr 1) oraz Środków kontrastowych (Pakiet nr 2) do Pracowni Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku..
W ogłoszeniu powinno być: II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa Sprzętu jednorazowego użytku (Pakiet nr 1i3) oraz Środków kontrastowych (Pakiet nr 2) do Pracowni Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
W ogłoszeniu jest: Sukcesywna dostawa Sprzętu jednorazowego użytku (Pakiet nr 1) oraz Środków kontrastowych (Pakiet nr 2) do Pracowni Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku, zgodnie z Zestawieniem asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.Zamawiający dopuszcza skladanie ofert częściowych na dwa pakiety..
W ogłoszeniu powinno być: Sukcesywna dostawa Sprzętu jednorazowego użytku (Pakiet nr 1i3) oraz Środków kontrastowych (Pakiet nr 2) do Pracowni Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku, zgodnie z Zestawieniem asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.Zamawiający dopuszcza skladanie ofert częściowych na trzy pakiety..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.6).
W ogłoszeniu jest: II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2..
W ogłoszeniu powinno być: II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1)1.
W ogłoszeniu jest: III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. dysponują: a)w zakresie Pakietu nr 1 - dokumenty na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do niej; b) w zakresie Pakietu nr 2 - aktualną koncesją lub zezwoleniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwoleniem GIF na wytwarzanie produktów leczniczych (jeżeli wykonawca jest wytwórcą) lub posiadają zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego;.
W ogłoszeniu powinno być: III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. dysponują: a)w zakresie Pakietu nr 1 i 3 - dokumenty na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do niej; b) w zakresie Pakietu nr 2 - aktualną koncesją lub zezwoleniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwoleniem GIF na wytwarzanie produktów leczniczych (jeżeli wykonawca jest wytwórcą) lub posiadają zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego;.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy wykażą należyte wykonanie: a) co najmniej jednej dostawy sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby diagnostyki obrazowej (w przypadku składania oferty na Pakiet nr 1) o wartości brutto nie mniejszej niż 160 000,00 PLN oraz b)co najmniej jednej dostawy środków kontrastowych(w przypadku składania oferty na Pakiet nr 2 ) o wartości brutto nie mniejszej niż 190 000,00 PLN.
W ogłoszeniu powinno być: III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy wykażą należyte wykonanie: a) co najmniej jednej dostawy sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby diagnostyki obrazowej (w przypadku składania oferty na Pakiet nr 1i 3) o wartości brutto nie mniejszej niż 160 000,00 PLN na każdy z pakietów: nr 1 i 3 oraz b)co najmniej jednej dostawy środków kontrastowych(w przypadku składania oferty na Pakiet nr 2 ) o wartości brutto nie mniejszej niż 190 000,00 PLN.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).
W ogłoszeniu jest: III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie
inne dokumenty

1. Oświadczenie o oferowanych produktach - wg wzoru stanowiącego zał. nr 7 do SIWZ. 2. Foldery, prospekty, zdjęcia lub inne dokumenty zawierające opis oferowanych produktów, potwierdzający spełnienie wymagań zamawiającego określonych w SIWZ - zał. nr 2 do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty bezpłatnych próbek oferowanych produktów (w opakowaniach handlowych), w ilości po 2 szt. dla każdej pozycji (wyłącznie w przypadku składania oferty na Pakiet nr 1) Wszystkie próbki należy złożyć w osobnym opakowaniu (niezależnym od oferty), wraz z wykazem załączonym wewnątrz opakowania (wg wzoru stanowiącego zał. nr 8 do SIWZ), zgodnie z ogólną zasadą składania oferty określoną w rozdz. XIII SIWZ. Każda z próbek powinna być oznaczona (trwale opisana na opakowaniu) nazwą wykonawcy, nr pakietu oraz nr pozycji..
W ogłoszeniu powinno być: III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie
inne dokumenty

1. Oświadczenie o oferowanych produktach - wg wzoru stanowiącego zał. nr 7 do SIWZ. 2. Foldery, prospekty, zdjęcia lub inne dokumenty zawierające opis oferowanych produktów, potwierdzający spełnienie wymagań zamawiającego określonych w SIWZ - zał. nr 2 do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty bezpłatnych próbek oferowanych produktów (w opakowaniach handlowych), w ilości po 2 szt. dla każdej pozycji (wyłącznie w przypadku składania oferty na Pakiet nr 1i 3) Wszystkie próbki należy złożyć w osobnym opakowaniu (niezależnym od oferty), wraz z wykazem załączonym wewnątrz opakowania (wg wzoru stanowiącego zał. nr 8 do SIWZ), zgodnie z ogólną zasadą składania oferty określoną w rozdz. XIII SIWZ. Każda z próbek powinna być oznaczona (trwale opisana na opakowaniu) nazwą wykonawcy, nr pakietu oraz nr pozycji..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.1).
W ogłoszeniu jest: SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 80
2 - Jakość(walory użytkowe) w odniesieniu do Pakietu nr 1 - 20.
W ogłoszeniu powinno być: SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 80
2 - Jakość(walory użytkowe) w odniesieniu do Pakietu nr 1 i 3.

II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: Część nr 3.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3 - Sprzęt jednorazowego użytku dodatkowy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0, 33.19.00.00-8
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich zanczenie:
1. Cena - 80
2. Jakość/walory użytkowe - 20.


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Rewitalizacja centrum miejscowości Ciężkowice - etap I
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Ciężkowice
(małopolskie)
Nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości położonych w Pionkach
Nieruchomości, budynki inne, przetarg
Pionki
(mazowieckie)
Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych kontenerami Kp 7 z terenów w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH