PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy Jurysta w Jastrzębiej...

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Data publikacji ogłoszenia:

2014-02-18

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

54840/2014

Opis

Kraków: Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy Jurysta w Jastrzębiej Górze
(cz.1- Różne produkty spożywcze - pieczywo i wyroby cukiernicze,
cz.2- różne produkty spożywcze)
Numer ogłoszenia: 54840 - 2014; data zamieszczenia: 17.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 30410 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, woj. małopolskie, tel. 0048 12 6179655, faks 0048 12 6179653.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy Jurysta w Jastrzębiej Górze
(cz.1- Różne produkty spożywcze - pieczywo i wyroby cukiernicze,
cz.2- różne produkty spożywcze).
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Specyfikacja surowca:
Dostarczane produkty muszą być wysokiej jakości, muszą spełniać wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte
w Polskich Normach oraz posiadać ważne terminy przydatności do spożycia. Dostarczane produkty winny odpowiadać normom i standardom określonym
w odpowiednich przepisach prawnych w tym Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).
Dostawa i rozładunek przedmiotu zamówienia na koszt i ryzyko wykonawcy - do magazynu Ośrodka Szkoleniowego w Jastrzębiej Górze przy ul. Rozewskiej 44. Dostarczany asortyment musi być pozbawiony uszkodzeń o charakterze fizycznym i biochemicznym obniżających jego wartość użytkową. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony środkiem transportu przystosowanym do przewozu tego typu towaru.
Realizacja zamówienia następować będzie według faktycznych potrzeb zamawiającego, na podstawie zamówień częściowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji usług w ilości mniejszej niż podana w ofercie Wykonawcy (według potrzeb Zamawiającego), z tym zastrzeżeniem, iż najmniejsza ilość zamówionego asortymentu wyniesie nie mniej niż 15 % ilości zadeklarowanej
w ofercie.
Zamawiający będzie składał zamówienia częściowe telefonicznie potwierdzone faksem lub drogą elektroniczną najpóźniej do godziny 15.00. Dostawy zamówionej partii przedmiotu zamówienia odbywać się będą do godziny 10.00
w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dostarczenia towaru w dniu następnym do godziny 14:00.
Wykonawca powinien zapewnić, że oferowane produkty będą posiadać atesty i/lub certyfikaty higieniczno - sanitarne (z ważnym terminem przydatności do spożycia) tj. w szczególności w momencie dostawy minimum 90 dni.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających jakość produktów przy danej dostawie.
W pozycjach dotyczących produktów wskazanych z nazwy handlowej Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Dodatkowo dotyczy Części 1 - Dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych.
Specyfikacja surowca: Jakość dostarczanego pieczywa i wyrobów cukierniczych nie może wzbudzać zastrzeżeń. Pieczywo musi być świeże, dobrze wypieczone, zgodnie z obowiązującymi normami PN. Nie dopuszcza się wyrobów o miękiszu lepkim, niedopieczonym, zakalcem, kruszącym się.
Wykonawca powinien zapewnić, że oferowane produkty będą posiadać atesty i/lub certyfikaty higieniczno - sanitarne (z ważnym terminem przydatności do spożycia) tj. w szczególności w momencie dostawy minimum dwa dni,
z zaznaczeniem, że pieczywo będzie wyprodukowane w ciągu jednej doby od momentu dostarczenia towaru..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.81.11.00-7, 15.81.14.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy Jurysta w Jastrzębiej Górze (cz.1- Różne produkty spożywcze - pieczywo i wyroby cukiernicze
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AL PIEKARNIA - CUKIERNIA SP.Z O.O., ul. Złota 50, 84-105 Karwia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14053,83 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 16969,50
Oferta z najniższą ceną: 16969,50 / Oferta z najwyższą ceną: 16969,50
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
organizacja i przeprowadzenie szkolenia pt.: . Nowoczesne metody kształcenia w naprawie i modyfikacji układów elektronicznych...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Rzeszów
(podkarpackie)
Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego wraz z przeszkoleniem wskazanych użytkowników dla Działu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, zamówienie z wolnej ręki
Opole
(opolskie)
Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu ultrasonograficznego z głowicami: konweksową, liniową, i endowaginalną dla...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kępno
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH