PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Sukcesywne dostawy implantów stosowanych w ortopedii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Data publikacji ogłoszenia:

2012-08-07

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Szamotuły / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

169889/2012

Opis

Szamotuły: Sukcesywne dostawy implantów stosowanych w ortopedii
Numer ogłoszenia: 169889 - 2012; data zamieszczenia: 06.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 151693 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie, tel. 061 2927103, faks 061 2927102.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy implantów stosowanych w ortopedii.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: 1. ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU BIODROWEGO (Pakiet nr 1) Trzpień stalowy, polerowany, wygięty anatomicznie (lewy, prawy), bezkołnierzowy, zwężający się dystalnie, samocentrujący, posiadający dodatkowo pionowe wzdłużne rowki antyrotacyjne w minimum 9 rozmiarach prawych i minimum rozmiarach 9 lewych. Konus 12(14. Opcjonalnie wymagane użycie trzpienia, cementowanego, ze stopu tytanu, bezkołnierzowego, zwężającego się dystalnie, szerokiego w części kielichowej, nie wymagającego stosowania centralizera (samocentrujący się w kanale). Trzpień prosty, spłaszczony, gładki, w minimum 5 rozmiarach. Stożek 12(14. Czasza bipolarna o średnicy zewnętrznej od minimum 41mm do minimum 61mm ze skokiem co 1mm i średnicy głowy wewnętrznej 28 mm, w czterech długościach szyjki. Opcjonalnie wymagane użycie endoprotez połowiczych, jednoczęściowych - trzpień połączony z głową; wykonane z tytanu, w opakowaniach sterylnych. Długość trzpienia od minimum 127 mm do minimum 152 mm; rozmiary głów od minimum 40 mm do minimum 55 mm ze skokiem co 1 mm. Cement z gentamycyną 2x40 g. Instrumentarium na czas trwania umowy 2. ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO (Pakiet nr 1) Trzpień tytanowy, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina , zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizera) bez kołnierza, w części bliższej pokryty tytanowa okładziną porowatą napylaną próżniowo i opcjonalnie dodatkowo warstwą hydroksyapatytu w minimum 10 rozmiarach. Stożek 12(14. Opcjonalnie możliwość użycia trzpienia bezcementowego, tytanowego, anatomicznego (osobno dla biodra lewego i prawego) z 6-cio stopniową antewersją, w minimum 9 rozmiarach, napylanego na całej długości hydroksyapatytem w wersji standardowej i waryzowanej (zwiększający się kąt szyjkowo-trzonowy wraz ze wzrostem rozmiaru trzpienia). Stożek 12(14. Panewka bezcementowa typu Press-fit, tytanowa, pokryta tytanową okładziną porowatą i warstwą hydroksyapatytu, o rozmiarach średnicy zewnętrznej od minimum 46 mm do minimum 64 mm ze skokiem co 2mm. Możliwość zastosowania minimum dwóch śrub panewkowych. Zamiennie panewka bezcementowa z gwintem na obrzeżu i panewka z 15 -sto stopniowym nawisem. Wkład panewki wykonany z polietylenu o wysokiej odporności na ścieranie, średnica wewnętrzna 28mm i 32mm. Głowa metalowa o średnicy 28 mm i 32mm w minimum czterech długościach szyjki. Instrumentarium na czas trwania zabiegu 3. STABILIZACJA WEWNĘTRZNA - szczegółowo opisana w załączniku nr 3 do siwz (Pakiet nr 2). 4. IMPLANTY KOSTNE - szczegółowo opisane w załączniku nr 3 do siwz (Pakiet nr 3) 5. W ramach przedmiotu zamówienia i w jego cenie Wykonawca zobowiązany będzie do: 1 Zapewnienia na czas trwania umowy depozytu. 2. Zapewnienia na czas trwania umowy instrumentarium chirurgicznego. 3. Przeszkolenia personelu w odpowiadającym zamówieniu zakresie Uwaga !!! Oferowane wyroby muszą bezwzględnie spełniać parametry określone dla każdego z nich przez Zamawiającego. W przypadku jego braku lub, gdy oferowane wyroby nie będą spełniały wymaganych warunków będzie to podstawą do odrzucenia oferty. 6. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty materiałów informacyjnych producenta (katalogów, folderów) potwierdzających zgodność oferowanego wyrobu z opisem zamówienia. 7. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytuły pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towarów dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp. 8. Oferowane wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych i innych obowiązujących przepisów. Na tą okoliczność konieczne jest złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia oraz załączenie do oferty deklaracji zgodności i certyfikatów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji konieczności wprowadzenia takiej zmiany wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, tj. przewiduje możliwość zmiany ceny jednostkowej brutto oferowanych wyrobów (zarówno in (+), jak i in (-) jedynie w przypadku zmiany stawki podatku VAT (zmiana przepisów prawa), przy zachowaniu ceny jednostkowej netto. Strona wnosząca o zmianę inicjuje zmianę pisemnie podając uzasadnienie zmiany oraz przedstawia propozycję aneksu do umowy. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych czy też znaków towarowych, rozwiązań technicznych i technologicznych, zamawiający informuje, że wskazania takie mają wyłącznie charakter przykładowy wskazujący wyłącznie parametry użytkowe i techniczne, które są istotne dla Zamawiającego. W związku z powyższym w takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Za ofertę równoważną Zamawiający uzna ofertę, w której zaproponowano przedmiot zamówienia o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca w takim przypadku obowiązany jest przedstawić w ofercie wykaz rozwiązań równoważnych, pozycję, której rozwiązanie równoważne dotyczy oraz szczegółowy opis rozwiązania równoważnego. Celem Zamawiającego jest jedynie pozyskanie w jak najniższych kosztach łącznych przedmiotu zamówienia najwyższej jakości i funkcjonalności...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.31.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biomet Polska Sp. zo.o, ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 174000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 173500,00
Oferta z najniższą ceną: 173500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 173500,00
Waluta: PLN.IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biomet Polska Sp. z o.o., ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 135000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 135000,00
Oferta z najniższą ceną: 135000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 135000,00
Waluta: PLN.IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ChM Sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 110625,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 109555,00
Oferta z najniższą ceną: 109555,00 / Oferta z najwyższą ceną: 109555,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Opracowanie analiz rynkowych i biznes planów dla innowacyjnych pomysłów zgłaszanych w ramach projektu pn. Utworzenie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Nowa Sól
(lubuskie)
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Zbrzycę w miejscowości Widno wraz z dojazdami
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Leśno
(pomorskie)
Modernizację systemów grzewczych w obiektach MPN z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Krempna
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH