PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Sukcesywne świadczenie usług w zakresie przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych oraz napraw agregatów wody lodowej oraz instalacji chłodniczych...

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-16

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

235704/2014

Opis

Kraków: Sukcesywne świadczenie usług w zakresie przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych oraz napraw agregatów wody lodowej oraz instalacji chłodniczych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Nr sprawy: DZP/CM/242/3-46/ZP/14
Numer ogłoszenia: 235704 - 2014; data zamieszczenia: 15.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 125181 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 433 27 29, faks 12 433 27 29.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne świadczenie usług w zakresie przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych oraz napraw agregatów wody lodowej oraz instalacji chłodniczych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Nr sprawy: DZP/CM/242/3-46/ZP/14.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług w zakresie przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych oraz napraw agregatów wody lodowej oraz instalacji chłodniczych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.
Przedmiot zamówienia obejmuje 2 części i został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SIWZ.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia spowodowanego wyłączeniem obiektów z eksploatacji. Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę na piśmie w terminie do 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, które może nastąpić w przypadku wycofania przez Zamawiającego urządzenia z eksploatacji. Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę na piśmie niezwłocznie.
Szacunkowa wartość zamówienia za wykonanie naprawy urządzeń i instalacji objętych przedmiotem zamówienia (tj. koszt robocizny oraz zużytych materiałów) została przez Zamawiającego określona na podstawie historycznych zamówień na łączną kwotę 15 990,00 zł brutto.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części przedmiotu zamówienia (od jednej do dwóch).
W zakresie części II przedmiotu zamówienia Zamawiający zorganizuje spotkanie z Wykonawcami w dniu 12.06.2014r. o godz. 10:00. Spotkanie wszystkich zainteresowanych odbędzie się w holu na parterze budynku UJ CM przy ul. Medycznej 9 w Krakowie.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia sukcesywnie od daty zawarcia umowy do dn. 30.06.2015 r. lub do wyczerpania środków o których mowa w pkt. 3.4 SIWZ z zastrzeżeniem pkt. 15 SIWZ (zgodnie z warunkami, zasadami i terminami określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.70.00.00-2, 50.73.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 2   Nazwa: Cześć II przedmiotu zamówienia
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Monika Czamara Termo Technika, ul. Kanarkowa 10A, 30-693 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45980,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 36560,00
Oferta z najniższą ceną: 36560,00 / Oferta z najwyższą ceną: 45000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wykonanie projektów budowlanych dróg w Nadlenictwie Lubaczów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Lubaczów
(podkarpackie)
dzierżawa aparatu do terapii nerkozastępczej wraz z płynami i materiałami eksploatacyjnymi
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Przeworsk
(podkarpackie)
dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30000 litrów w roku 2012
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Szczytno
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH