PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Sukcesywne świadczenie usługi organizacji krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w...

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Data publikacji ogłoszenia:

2012-08-07

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

169753/2012

Opis

Warszawa: Sukcesywne świadczenie usługi organizacji krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w zakresie dostawy biletów lotniczych znak sprawy: AEZ/S-168/2011
Numer ogłoszenia: 169753 - 2012; data zamieszczenia: 06.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 138143 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5720366, faks 022 5720377.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne świadczenie usługi organizacji krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w zakresie dostawy biletów lotniczych znak sprawy: AEZ/S-168/2011.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywne (zależnie od potrzeb Zamawiającego) świadczenie usługi organizacji krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w zakresie dostawy biletów lotniczych. 2.Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: a)przedstawianie każdorazowo nie mniej niż trzech różnych wariantów połączenia (o ile istnieją) z uwzględnieniem najkorzystniejszej ceny i promocji (tzn. uwzględniając zniżki: oferty tanich linii lotniczych, grupowe, wynikające z terminu rezerwacji połączeń weekendowych oraz innych promocji doraźnych), długości trasy i czasu podróży, potwierdzonego w formie pisemnej na żądanie Zamawiającego. b)przedstawienie każdorazowo propozycji optymalnego planu podróży uwzględniającego ewentualne połączenia kolejowe lub autobusowe z miejsca lądowania do miejsca celu podróży występujących w ramach jednego przejazdu c)sprzedaż i dostawę zamówionych biletów lotniczych do siedziby Zamawiającego. W przypadku biletów elektronicznych poprzez dostawę należy rozumieć przesłanie drogą elektroniczną na wskazany adres Zamawiającego. 3.Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie zapewnienie następującego minimalnego zakresu świadczonych usług: a)wyznaczenia dwóch doświadczonych kasjerów biletowych, z podaniem ich telefonów komórkowych - osoby te będą odpowiedzialne za współpracę z Zamawiającym. Ww. osoby zobowiązane będą każdorazowo dokonać rezerwacji najkorzystniejszych połączeń lotniczych w czasie nie dłuższym niż dwie godziny od momentu złożenia zapytania i przesłać dokonane rezerwacje (e-mailem) do wyboru Zamawiającego, b)niezwłocznego dostarczania zamawianych biletów do siedziby Zamawiającego, o ile strony nie uzgodnią terminu i sposobu odbioru, c)przesyłania raportów po zakończeniu każdego miesiąca z wykorzystania kwoty umowy, na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur w podziale na: bilety lotnicze krajowe, bilety lotnicze zagraniczne z wyszczególnieniem kwoty za bilet oraz opłaty transakcyjnej za usługę, o której mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału. Dodatkowe informacje o przedmiocie zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.50.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

WHY NOT USA Diana Załoga, Marcin Nasternak Sp. jawna, ul. Sokoła 4 lok. A, 35-010 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4500000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 438712,13
Oferta z najniższą ceną: 398038,00 / Oferta z najwyższą ceną: 445319,90
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa środków czystości dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
Robota budowlana polegająca na wykonaniu systemu instalacji gazów technicznych dla laboratoriów Pionu Technologii Nafty...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Przygotowanie posiłków dla uczniów z terenu gminy Łubniany
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Łubniany
(inne)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH