PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie czynności zastępstwa procesowego z zakresu gospodarki nieruchomościami i zasobów lokalowych.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów

Data publikacji ogłoszenia:

2012-05-18

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

160000/2012

Opis

Warszawa: Świadczenie czynności zastępstwa procesowego
z zakresu gospodarki nieruchomościami i zasobów lokalowych.
Numer ogłoszenia: 160000 - 2012; data zamieszczenia: 17.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 146930 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5651562, faks 022 5651562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie czynności zastępstwa procesowego
z zakresu gospodarki nieruchomościami i zasobów lokalowych..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonywanie zastępstwa procesowego i doradztwa procesowego w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami i zasobów lokalowych. W szczególności sporządzanie pozwów, opinii prawnych, zajmowania stanowisk w prowadzonych postępowaniach, wnoszenie środków zaskarżania w tym apelacji i skarg kasacyjnych..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.11.20.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Kancelaria Adwokacka Ewa Kamecka, ul. Chełmska 9 lok. 230, 00-724 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21350,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 24108,00
Oferta z najniższą ceną: 24108,00 / Oferta z najwyższą ceną: 24108,00
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1b
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Stan Prawny:
Zgodnie z art. 66 ustawy zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Na podstawie art. 5 ust.1b ustawy w postępowaniach o udzielenie zamówienia, których przedmiotem są usługi prawnicze, polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, lub jeżeli wymaga tego ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących przesłanek wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia oraz przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki.
Stan faktyczny:
Zgodnie z dyspozycją ustawową Zamawiający przy udzielaniu zamówienia na przedmiotowe usługi ma możliwość swobodnego zastosowania trybu innego niż tryby podstawowe, w tym również trybu zamówienia z wolnej ręki, niezależnie od występowania przesłanek stosowania trybu.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Konserwacja i naprawa wyposażenia bazy szkoleniowej w kompleksie wojskowym przy ul. Ułanów 43 w Krakowie Sygn. 72 SZKOL 14
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Czernikowo w wysokości 4 100 000,00 zł
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Czernikowo
(kujawsko-pomorskie)
DOSTAWA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI SANITARNYCH INWESTYCJI PROWADZONYCH NA TERENIE...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Lubin 1
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH