PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej Gminy Chojnów

Gmina Chojnów

Data publikacji ogłoszenia:

2012-01-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Chojnów / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

7997/2012

Opis

Chojnów: Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej Gminy Chojnów
Numer ogłoszenia: 7997 - 2012; data zamieszczenia: 09.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 344149 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów, woj. dolnośląskie, tel. 076 8188504, faks 076 8187587.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej Gminy Chojnów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę-Zleceniobiorcę na rzecz Zamawiającego-Zleceniodawcy pomocy prawnej w szczególności: a) wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami , trybunałami lub innymi organami orzekajacymi oraz doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego, b) opiniowanie umów, uchwał, zarządzeń i innych aktów normatywnych tworzonych u Zamawiającego-Zleceniodawcy, c) reprezentowanie Zamawiającego-Zleceniodawcy w sprawach przed sądami i innymi organami oraz doradztwo prawne w tych sprawach, d) reprezentowanie oraz udział w negocjacjach, rokowaniach w których udział Wykonawcy-Zleceniobiorcy będzie wskazany, e) doradztwo i pomoc prawna w zakresie windykacji należności, f) wykonywanie czynności w zakresie obsługi prawnej zwłaszcza w sprawach z zakresu pomocy społecznej , świadczeń rodzinnych. , pomocy osobom uprawnionym do alimentów , opieki nad rodziną , przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeżwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. g) informowanie na bieżąco o zmianach przepisów prawa w zakresie dotyczącym dzialalności Zamawiającego-Zleceniodawcy w miarę potrzeb...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-5, 79.11.10.00-5, 79.11.20.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.01.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Kancelaria Radcy Prawnego
Józefa Stanisława Kowalskiego
, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, kraj/woj. dolnośląskie.
Henryka Horbatowska, ul. Reymonta 6a, 59-300 Lubin, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 206600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 206600,00
Oferta z najniższą ceną: 206600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 206600,00
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1a,
art. 5 ust. 1b
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uwzględniając okoliczności opisane poniżej zdecydowano o konieczności zawarcia umowy w przedmiocie obsługi prawnej w trybie zamówienia z wolnej ręki. Podstawę do zastosowania tego trybu stanowi art. 5 ust 1,1a i ust. 1b oraz art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 i nr 161 poz. 1078), rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. Nr 12, poz. 68) oraz załącznik nr II B do Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi w brzmieniu nadanym załącznikiem nr VII do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV. Zgodnie z powołanymi przepisami w sytuacji udzielania zamówień na usługi niepriorytetowe, a takimi są usługi prawnicze w myśl rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. Zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia,a także w innych uzasadnionych przypadkach niż określone odpowiednio w art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1, w szczególności jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować co najmniej jedną z następujących okoliczności: 1. naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków, 2. naruszeniem zasad dokonywania wydatków w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 3. poniesieniem straty w mieniu publicznym; 4. uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań. Powołany przepis pozwala na zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki pomimo braku przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 Pzp, w sytuacji gdy występuje uzasadniony przypadek zastosowania takiego trybu udzielenia zamówienia. W przedmiotowej sytuacji zachodzi uzasadniony przypadek dający podstawę zawarcia kolejnej umowy w zakresie obsługi prawnej Gminy Chojnów w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1a i ust. 1b Pzp z wykonującą dotychczas tę obsługę Kancelarią Radcy Prawnego Józefa Stanisława Kowalskiego w Legnicy i Panią Henryką Horbatowską. Zastosowanie innego trybu udzielenia zamówienia celem wyłonienia wykonawcy kontynuującego obsługę prawną spowoduje naruszenie zasad celowego, efektywnego i oszczędnego dokonywania wydatków, a jednocześnie uniemożliwi terminowe wykonanie założonych zobowiązań. Podobnie - prowadzenie stałej obsługi prawnej Gminy Chojnów wymaga dokładnego poznania specyfiki działania tego podmiotu - samorządu w oparciu nie tylko o powszechnie obowiązujące przepisy prawa lecz także o akty prawa miejscowego i przepisy wewnętrzne, z którymi zaznajomienie się wiązać będzie się musiało z zaangażowaniem przy wprowadzenie w tę tematykę, pracowników Gminy, co oderwie ich od spraw bieżących i także wpłynie na terminową realizację powierzonych zadań. Czynności takie jak prowadzenie rejestru spraw sądowych, wydawanie opinii poszczególnym komórkom organizacyjnym czy udzielanie bieżących porad, udzielanie pomocy prawnej przy udzielaniu zamówień publicznych i zawieraniu umów oraz aktualizacja regulaminów bądź też innych dokumentów wewnętrznych Gminy, których prace aktualizacyjne już się rozpoczęły muszą być bowiem wykonywane na bieżąco, gdyż wpływają one na prawidłowe i terminowe załatwianie spraw prowadzonych przez Gminę. Zastosowanie trybów przetargowych znacznie wydłuży procedurę udzielenia zamówienia zaś tryb zamówienia z wolnej ręki pozwala na zaoszczędzenie czasu, odgrywającego ważną rolę przy specyfice obsługi prawnej Gminy, o której mowa wyżej. Zważyć należy, iż Kancelaria Radcy Prawnego Józefa Stanisława Kowalskiego i Pani Henryki Horbatowskiej prowadzący obsługę prawną do tej pory, zna już specyfikę działalności Gminy, posiada w tym zakresie niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz zapewnia świadczenie obsługi prawnej w sposób ciągły, umożliwiający terminową realizację zadań Gminy, zapewniając w tym bieżące prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych. Również zasada celowego i efektywnego dokonywania wydatków wskazuje na potrzebę udzielenia zamówienia z wolnej ręki i powierzenia dalszej obsługi prawnej dotychczasowej Kancelari Radcy Prawnego Józefa Stanisława Kowalskiego i Pani Henryki Horbatowskiej. Poza wszelkimi wątpliwościami pozostaje okoliczność, iż zawarcie umowy w ramach innego trybu niż zamówienie z wolnej ręki będzie miało przełożenie na poniesienie w tym zakresie niecelowych wydatków. Zostaną one poniesione w sposób nieoszczędny, niezgodny z zasadami, jakimi powinny się kierować podmioty wydatkujące środki publiczne. Tryb zamówienia z wolnej ręki pozwala na przeprowadzenie z wykonawcą negocjacji ceny usługi, co nie jest możliwe przy podstawowym trybie przetargu nieograniczonego. Negocjacja ceny usługi ma istotne przełożenie na wydatki Gminy. Jak wyżej podniesiono w ramach działania Gminy oprócz czynności w ramach obsługi prawnej, a polegających na sporządzaniu pism, umów, opinii, część zamówienia stanowi zastępstwo procesowe, bądź doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego w zakresie, których to usług ustawodawca pozwala na udzielenie zamówienia z wolnej ręki bez dodatkowych przesłanek, zgodnie z art. 5 ust.1b ustawy Pzp. W ocenie Zamawiającego niecelowe jest jednak oddzielenie usług prawnych polegających na sporządzaniu pism, opinii itp. od usług prawnych polegających na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, zaś ustawa Pzp nie zakazuje łączenia tego rodzaju czynności wchodzących w zakres obsługi prawnej w ramach jednego postępowania. Połączenie takie powinno wynikać z racjonalności działania Zamawiającego, co w niniejszym przypadku niewątpliwie jest zrealizowane. W świetle powyższego udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki dotychczasowej Kancelarii Radcy Prawnego Józefa Stanisława Kowalskiego w Legnicy, Plac Słowiański 1 oraz Pani Henryka Horbatowska zam. 59-300 Lubin, ul. Reymonta 6a jest uzasadnione.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Opracowanie analiz rynkowych i biznes planów dla innowacyjnych pomysłów zgłaszanych w ramach projektu pn. Utworzenie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Nowa Sól
(lubuskie)
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Zbrzycę w miejscowości Widno wraz z dojazdami
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Leśno
(pomorskie)
Modernizację systemów grzewczych w obiektach MPN z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Krempna
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH