PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie opieki zdrowotnej

Izba Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej

Data publikacji ogłoszenia:

2015-01-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Ruda Śląska / śląskie

Numer ogłoszenia

642/2015

Opis

Ruda Śląska: Świadczenie opieki zdrowotnej
Numer ogłoszenia: 642 - 2015; data zamieszczenia: 02.01.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 403510 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Izba Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej, ul. Tołstoja 11, 41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 32 244 42 80, faks 32 244 42 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie opieki zdrowotnej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie opieki zdrowotnej przez lekarzy nad osobami w stanie nietrzeźwości doprowadzonymi do Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej na zasadach określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i postanowieniach umownych oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 20, poz.192 z późn. zm.).
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części :
- część pierwsza o średniej ilości godzin przypadających na jednego lekarza w wysokości 2 000 przez cały okres realizacji zamówienia
- część druga o średniej ilości godzin przypadających na jednego lekarza w wysokości 1 000 przez cały okres realizacji zamówienia
3. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia całodobowej opieki zdrowotnej
świadczonych przez lekarza nad osobami w stanie nietrzeźwości doprowadzonymi do Izby
Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej .
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych .
Dwie części dotyczą zapewnienia opieki zdrowotnej całodobowo w dni powszednie , soboty , niedziele i święta w systemie dwuzmianowym w godzinach od 07.00 do 19.00 oraz od 19.00 do 07.00 .
Zamawiający będzie ustalał comiesięczny harmonogram pracy. Stawka za godzinę dyżuru lekarza ma charakter ryczałtowy.
1. Do obowiązków wykonawcy będzie należało przede wszystkim:
udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom doprowadzonym do Izby Wytrzeźwień przez funkcjonariuszy Policji i strażników Straży Miejskiej, w zakresie wynikającym z ww. rozporządzenia, (średnio 11 osób dziennie)
2) określanie i pisemne potwierdzanie dodatkowych symptomów upojenia alkoholowego zgodnie z § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia,
3) wypełnianie Kart pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej zgodnie z ustalonym wzorem - obowiązek ten dotyczy zapisów według stanu z przyjęcia i zwolnienia z Izby (Karta pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej )
4) zgłaszanie zapotrzebowania na brakujące w ambulatorium leki, środki opatrunkowe - wykaz leków oraz sprzętu, w jakie powinna być zaopatrzona Izba, został określony w ww. rozporządzeniu..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.11.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Świadczenie opieki zdrowotnej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Indywidualna Praktyka Lekarska
lek.med. Mohamed Abdo A-Ali, Struzika 8b/24, 41-806 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 58000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 58000,00
Oferta z najniższą ceną: 58000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 58000,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Świadczenie opieki zdrowotnej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Praktyka Lekarska
Michał Maśnica, Chocimska 4/6, 41-506 Chorzów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 29000,00
Oferta z najniższą ceną: 29000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 29000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu Nowe możliwości dla uczniów poprzez...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Dolsk
(wielkopolskie)
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kaplityny - działka nr 46/8
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Barczewo
(warmińsko-mazurskie)
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Horyniec-Zdrój - II przetarg
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Horyniec-Zdrój
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH