PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z...

Uniwersytet Jagielloński

Data publikacji ogłoszenia:

2011-12-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

325599/2011

Opis

Kraków: świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum), nr sprawy: CRZP/UJ/596/2011.
Numer ogłoszenia: 325599 - 2011; data zamieszczenia: 09.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 268523 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum), nr sprawy: CRZP/UJ/596/2011..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego krajowych i zagranicznych usług kurierskich będzie polegać na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w gwarantowanym terminie przesyłek kurierskich na terenie kraju i poza jego granicami. Usługi kurierskie realizowane będą sukcesywnie w systemie od drzwi do drzwi, po otrzymaniu od Zamawiającego zlecenia telefonicznego lub drogą elektroniczną. Zlecenie usługi przez Zamawiającego następuje do godziny 15.30 każdego dnia roboczego. Przesyłki kurierskie to koperty i paczki zawierające dokumenty, materiały i sprzęt związany z działalnością Zamawiającego oraz z realizowanymi przez niego zadaniami. Przesyłki w trakcie przewozu powinny być traktowane z należyta starannością. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wysłania przesyłki na koszt adresata. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za kontakty i współpracę z Zamawiającym, która będzie koordynowała pracę kurierów i będzie dostępna pod wskazanym numerem telefonu. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również w punkcie 3) siwz oraz we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.12.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

TNT EXPRESS WORLDWIDE POLAND Sp. z o.o., ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 250000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 387545,45
Oferta z najniższą ceną: 387545,45 / Oferta z najwyższą ceną: 387545,45
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Żabno z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w sektorze...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Żabno
(małopolskie)
Zwiększenie bezpieczeństwa realizowane w ramach projektu pn. ADAM Aplikacje dla administracji miejskiej w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Czechowice-Dziedzice
(śląskie)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rejonie Podzamcze w Bychawie - etap III.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bychawa
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH