PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu położonego w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 140

Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-11-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Szczecin / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

370080/2014

Opis

Numer ogłoszenia: 370080 - 2014; data zamieszczenia: 07.11.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 368092 - 2014 data 06.11.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie, ul. Małopolska 44, 70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4319100,4319130,4319128, fax. 091 4334650.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: 1.Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona mienia (budynek biurowo-administracyjny wraz z podwórkiem, garażami oraz wiatą, znajdującego się w nim mienia ruchomego) i osób w obiekcie będącym na wykazie Wojewody Zachodniopomorskiego budynków i obiektów podlegających obowiązkowej ochronie, położonym przy ul. Zwycięstwa 140 w Koszalinie, realizowana w formie: a)stałej bezpośredniej ochrony fizycznej pomieszczeń i mienia znajdującego się w obiekcie położonym w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 140 w postaci posterunku stałego dwuzmianowego , wykonywanej zgodnie z przepisami: -ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221, z późn. zm.), -ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 628), -ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228), -Planie Ochrony Obiektu, b)Alarmowego Centrum Odbiorczego sprawującego stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, otrzymywanych z lokalnego systemu alarmowego po łączach zamontowanych przez wykonawcę w budynku położonym w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 140, c)grupy interwencyjnej z możliwością dojazdu do obiektu w czasie do 10 min. 2.Do obowiązków licencjonowanych pracowników ochrony fizycznej, wykonujących stałą bezpośrednią ochronę fizyczną, będzie należało: a)wydawanie i przyjmowanie kluczy, b)kontrolowanie ruchu wchodzących i wychodzących z budynku, przebywania na jego terenie oraz wyjścia z niego, c)obsługa pojawiających się alarmów, d)obsługa centrali pożarowej, e)obsługa telewizji przemysłowej obiektu, f)wykonywanie czynności określonych w Planie Ochrony Obiektu, g)prowadzenie książki raportów, którą codziennie należy przedłożyć do wglądu wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającego, h)prowadzić ewidencję osób wchodzących na teren zgodnie z wytycznymi Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie Ośrodka Zamiejscowego w Koszalinie oraz Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego Sp. z o.o. w Koszalinie, i)organizowanie swego stanowiska pracy na właściwym poziomie, j)przestrzeganie postanowień przepisów porządkowych obowiązujących w Urzędzie Kontroli Skarbowej oraz Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym Spółka z o.o. w Koszalinie, k)dbanie o ład i porządek w portierni i jej najbliższym otoczeniu, l)natychmiastowe informowanie osób odpowiedzialnych za ochronę fizyczną obiektu o wszelkich zdarzeniach na terenie obiektu naruszających obowiązujące ustalenia organizacyjno-porządkowe, m)przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. Szczegółowe instrukcje posługiwania się systemami (sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania) zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy na świadczenie usług ochrony. 3.Wymagania dotyczące pracowników ochrony : licencja pracownika ochrony fizycznej POF I stopnia, posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa zezwalającego na dostęp do materiałów niejawnych z klauzulą zastrzeżone, posiadanie pozwolenia na używanie broni wymagającej zezwolenia, posiadanie umundurowania wraz z identyfikatorami. Zamawiający będzie wymagał posiadania przez pracowników ochrony wyposażenia w urządzenia łączności bezprzewodowej i uzbrojenia podczas pełnienia służby zgodnie z planem ochrony. 4.Do obowiązków Alarmowego Centrum Odbiorczego, wykonującego monitorowanie sygnałów przesyłanych z lokalnego systemu alarmowego, będzie należało: a)rejestrowanie określonych sygnałów przyjmowanych z lokalnego systemu alarmowego antywłamaniowego, antynapadowego, b)rejestrowanie czynności wykonanych na rzecz Zamawiającego, c)udostępnianie Zamawiającemu na jego żądanie wyciągów z rejestrów z poz. a i b, d)zawiadamianie w razie konieczności Policji, Straży Pożarnej lub Pogotowia Ratunkowego w celu podjęcia właściwych działań, e)natychmiastowe wysyłanie patrolu interwencyjnego do obiektu chronionego po odebraniu sygnału o zagrożeniu osób lub mienia w obiekcie - w celu wyeliminowania zagrożenia oraz zabezpieczenia obiektu do czasu przybycia osoby uprawnionej przez Zamawiającego, f)przekazywanie Zamawiającemu informacji o przyjętych sygnałach o zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz o dokonanych ustaleniach, 5.Ochrona fizyczna będzie sprawowana przez : a)jednego pracownika ochrony przez całą dobę w czasie nie przekraczającym 12 godzin dyżuru przez jednego pracownika. (system dwuzmianowy) b)pracownicy ochrony oddelegowani do wykonywania przedmiotowej usługi ochrony będą osobami na stałe wytypowanymi do realizacji zamówienia. Jakakolwiek zmiana o ile będzie konieczna, następowała będzie (z zastrzeżeniem, że nie częściej niż jeden raz na pół roku), po uprzednim powiadomieniu o powyższym Zamawiającego nie później niż na trzy dni przed terminem zmiany i pod warunkiem otrzymania jego zgody. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do wglądu aktualne zaświadczenie o niekaralności nowego pracownika. 6.Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w SIWZ, w tym załącznikach do SIWZ i wzorze umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: 1.Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona mienia (budynek biurowo-administracyjny wraz z podwórkiem, garażami oraz wiatą, znajdującego się w nim mienia ruchomego) i osób w obiekcie będącym na wykazie Wojewody Zachodniopomorskiego budynków i obiektów podlegających obowiązkowej ochronie, położonym przy ul. Zwycięstwa 140 w Koszalinie, realizowana w formie: a)stałej bezpośredniej ochrony fizycznej pomieszczeń i mienia znajdującego się w obiekcie położonym w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 140 w postaci posterunku stałego dwuzmianowego , wykonywanej zgodnie z przepisami: -ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221, z późn. zm.), -ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 628), -ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228), -Planie Ochrony Obiektu, b)Alarmowego Centrum Odbiorczego sprawującego stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, otrzymywanych z lokalnego systemu alarmowego po łączach zamontowanych przez wykonawcę w budynku położonym w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 140, c)grupy interwencyjnej z możliwością dojazdu do obiektu w czasie do 10 min. 2.Do obowiązków kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wykonujących stałą bezpośrednią ochronę fizyczną, będzie należało: a)wydawanie i przyjmowanie kluczy, b)kontrolowanie ruchu wchodzących i wychodzących z budynku, przebywania na jego terenie oraz wyjścia z niego, c)obsługa pojawiających się alarmów, d)obsługa centrali pożarowej, e)obsługa telewizji przemysłowej obiektu, f)wykonywanie czynności określonych w Planie Ochrony Obiektu, g)prowadzenie książki raportów, którą codziennie należy przedłożyć do wglądu wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającego, h)prowadzić ewidencję osób wchodzących na teren zgodnie z wytycznymi Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie Ośrodka Zamiejscowego w Koszalinie oraz Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego Sp. z o.o. w Koszalinie, i)organizowanie swego stanowiska pracy na właściwym poziomie, j)przestrzeganie postanowień przepisów porządkowych obowiązujących w Urzędzie Kontroli Skarbowej oraz Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym Spółka z o.o. w Koszalinie, k)dbanie o ład i porządek w portierni i jej najbliższym otoczeniu, l)natychmiastowe informowanie osób odpowiedzialnych za ochronę fizyczną obiektu o wszelkich zdarzeniach na terenie obiektu naruszających obowiązujące ustalenia organizacyjno-porządkowe, m)przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. Szczegółowe instrukcje posługiwania się systemami (sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania) zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy na świadczenie usług ochrony. 3.Wymagania dotyczące pracowników ochrony: Zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa zezwalającego na dostęp do materiałów niejawnych z klauzulą zastrzeżone, posiadanie pozwolenia na używanie broni wymagającej zezwolenia, posiadanie umundurowania wraz z identyfikatorami. Zamawiający będzie wymagał posiadania przez pracowników ochrony wyposażenia w urządzenia łączności bezprzewodowej i uzbrojenia podczas pełnienia służby zgodnie z planem ochrony. 4.Do obowiązków Alarmowego Centrum Odbiorczego, wykonującego monitorowanie sygnałów przesyłanych z lokalnego systemu alarmowego, będzie należało: a)rejestrowanie określonych sygnałów przyjmowanych z lokalnego systemu alarmowego antywłamaniowego, antynapadowego, b)rejestrowanie czynności wykonanych na rzecz Zamawiającego, c)udostępnianie Zamawiającemu na jego żądanie wyciągów z rejestrów z poz. a i b, d)zawiadamianie w razie konieczności Policji, Straży Pożarnej lub Pogotowia Ratunkowego w celu podjęcia właściwych działań, e)natychmiastowe wysyłanie patrolu interwencyjnego do obiektu chronionego po odebraniu sygnału o zagrożeniu osób lub mienia w obiekcie - w celu wyeliminowania zagrożenia oraz zabezpieczenia obiektu do czasu przybycia osoby uprawnionej przez Zamawiającego, f)przekazywanie Zamawiającemu informacji o przyjętych sygnałach o zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz o dokonanych ustaleniach, 5.Ochrona fizyczna będzie sprawowana przez : a)jednego pracownika ochrony przez całą dobę w czasie nie przekraczającym 12 godzin dyżuru przez jednego pracownika. (system dwuzmianowy) b)pracownicy ochrony oddelegowani do wykonywania przedmiotowej usługi ochrony będą osobami na stałe wytypowanymi do realizacji zamówienia. Jakakolwiek zmiana o ile będzie konieczna, następowała będzie (z zastrzeżeniem, że nie częściej niż jeden raz na pół roku), po uprzednim powiadomieniu o powyższym Zamawiającego nie później niż na trzy dni przed terminem zmiany i pod warunkiem otrzymania jego zgody. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do wglądu aktualne zaświadczenie o niekaralności nowego pracownika. 6.Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w SIWZ, w tym załącznikach do SIWZ i wzorze umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Sądu Okręgowego we Włocławku.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Włocławek
(kujawsko-pomorskie)
Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Zdzieszowice w roku kalendarzowym 2012
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Zdzieszowice
(opolskie)
roboty budowlane: Modernizacja dróg gminnych w Gminie Potęgowo: Potęgowo ul. Wiejska, Runowo, Żochowo - Łupawa etap I
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Potęgowo
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH