PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Urząd Miejski w Choroszczy

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-01

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Choroszcz / podlaskie

Numer ogłoszenia

200063/2013

Opis

Choroszcz: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Choroszczy
Numer ogłoszenia: 200063 - 2013; data zamieszczenia: 30.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 183811 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, woj. podlaskie, tel. 085 7132200, faks 085 7191839.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Choroszczy.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Choroszczy w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym.
2. Przedmiot zamówienia powinien być realizowany na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa tj:
2.1 ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529),
2.2 ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749) ,
2.3 ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),
2.4 Międzynarodowymi przepisami pocztowymi w przypadku usług pocztowych w obrocie zagranicznym: ratyfikowana umowa międzynarodowa ogłoszona dnia 8 listopada 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 206, poz. 1494), Regulamin Poczty Listowej (Dz. U. z 2007 r. nr 108, poz. 744), Regulamin dotyczący paczek pocztowych (Dz. U. z 2007 r., nr 108, poz. 745).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
3.1 usługi pocztowe w obrocie krajowym dla przesyłek listowych o wadze do 2000 g oraz paczek pocztowych do 10 kg i przesyłek zagranicznych o wadze do 1000 g w zakresie ich przyjmowania, przemieszczania i doręczania
3.2 doręczanie zwrotów przesyłek listowych niedoręczonych, po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy (z podaniem przyczyny niedoręczenia) oraz zwrot potwierdzeń odbioru pokwitowanych przez adresata do siedziby Zamawiającego,
3.3 doręczanie Zamawiającemu wszystkich przychodzących za pośrednictwem Wykonawcy przesyłek pocztowych.
3.4 przesyłki kurierskie doręczane dnia następnego do godziny wskazanej przez Zamawiającego.
4. Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się:
4.1 przesyłki nierejestrowane niebędące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, gabaryt A i B
4.2 przesyłki nierejestrowane będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, gabaryt A i B
4.3 przesyłki rejestrowane niebędące przesyłkami najszybszej kategorii przemieszczane i doręczane w sposób zabezpieczający je przed zagubieniem, zniszczeniem, utratą zawartości lub uszkodzeniem w obrocie krajowym i zagranicznym, gabaryt A i B
4.4 przesyłki rejestrowane będące przesyłkami najszybszej kategorii przemieszczane i doręczane w sposób zabezpieczający je przed zagubieniem, zniszczeniem, utratą zawartości lub uszkodzeniem w obrocie krajowym i zagranicznym, gabaryt A i B
4.5 przesyłki rejestrowane niebędące przesyłkami najszybszej kategorii przemieszczane i doręczane w sposób zabezpieczający je przed zagubieniem, zniszczeniem, utratą zawartości lub uszkodzeniem w obrocie krajowym i zagranicznym za potwierdzeniem odbioru, gabaryt A i B
4.6 przesyłki rejestrowane będące przesyłkami najszybszej kategorii przemieszczane i doręczane w sposób zabezpieczający je przed zagubieniem, zniszczeniem, utratą zawartości lub uszkodzeniem w obrocie krajowym i zagranicznym za potwierdzeniem odbioru, gabaryt A i B
4.7 przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością - przesyłka rejestrowana, za której utratę, ubytek zawartości lub uszkodzenie odpowiedzialność ponosi operator do wysokości wartości przesyłki podanej przez nadawcę, za potwierdzeniem odbioru i bez potwierdzenia odbioru, gabaryt A i B
4.8 paczki pocztowe niebędące przesyłkami najszybszej kategorii oraz najszybszej kategorii za potwierdzeniem odbioru i bez potwierdzenia odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym
4.9 przesyłki kurierskie - przesyłki doręczane dnia następnego do wyznaczonej przez nadawcę godziny za potwierdzeniem odbioru i bez potwierdzenia odbioru.

5. Oznaczenia A i B oznaczają:
5.1 Gabaryt A to przesyłki o wymiarach:
a) minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm
b) maksimum - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm.
5.2 Gabaryt B to przesyłki o wymiarach:
a) minimum - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm
b) maksimum - suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm.

6. Przesyłki nadawane przez Zamawiającego, dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego miejsca w kraju i za granicą, na podany adres, bądź wskazany adres skrytki pocztowej i w terminach określonych w formularzu ofertowym - załącznik nr 1.
7. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania placówki nadawczej na terenie miasta Choroszcz. W przypadku braku jej posiadania Wykonawca zobowiązany jest do odbioru przesyłek pocztowych w siedzibie Zamawiającego - tj. ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz - od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 13:00 w Sekretariacie - p.14 oraz doręczać przesyłki listowne, zwroty przesyłek i potwierdzenia odbioru do siedziby Zamawiającego - ul. Dominikańska 2. 16-070 Choroszcz do Sekretariatu - p. 14 w godzinach 8:00 - 11:00
8. Zamawiający zobowiązuje się do podania na przesyłce pocztowej nazwy i adresu adresata (podany jednocześnie w pocztowej książce nadawczej), określając również rodzaj przesyłki (zwykły, polecony, priorytet czy zwrotne poświadczenie odbioru - ZPO) oraz pełną nazwę i adres zwrotny Zamawiającego (nadawcy).
9. Zamawiający zobowiązuje się do prowadzenia w dwóch egzemplarzach pocztowej książki nadawczej (oryginał dla Wykonawcy, kopia dla Zamawiającego) dla przesyłek rejestrowanych oraz zestawienia ilościowo-wartościowego dla wszystkich nadawanych przesyłek. Zestawienie prowadzone będzie z uwzględnieniem podziału na przesyłki zwykłe i najszybszej kategorii, rejestrowane i nierejestrowane, za potwierdzeniem odbioru i bez potwierdzenia odbioru, gabaryt A i B, poszczególne kategorie wagowe oraz podziału na przesyłki krajowe i zagraniczne. Wzór pocztowej książki nadawczej i zestawienia ilościowo-wartościowego zostanie ustalony z Wykonawcą przed zawarciem umowy. Oryginał pocztowej książki nadawczej oraz zestawienie ilościowo-wartościowe dla Wykonawcy stanowić będzie podstawę dla celów rozliczeniowych, a dla Zamawiającego potwierdzenie wykonania usług pocztowych.
10. Opakowanie przesyłek pocztowych będzie stanowiła koperta Zamawiającego odpowiednio zabezpieczona. Opakowanie paczki pocztowej będzie stanowiło zabezpieczenie przed zniszczeniem i utratą zawartości w czasie przemieszczania. Odpowiedzialność za przesyłki i paczki pocztowe po ich przekazaniu przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.
11. Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia będzie następować w dniu ich dostarczenia.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia nadania przesyłki na dzień następny w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń Wykonawcy do odebranych przesyłek (nieprawidłowe opakowanie, brak pełnego adresu, niezgodność wpisów do dokumentów nadawczych z wpisami na przesyłkach, brak znaków opłaty) i braku możliwości ich wyjaśnienia lub usunięcia w dniu ich odbioru.
13. Wykonawca zobowiązany będzie doręczać wszystkie przychodzące za jego pośrednictwem przesyłki pocztowe i zwracać niedoręczone przesyłki pocztowe (z podaniem przyczyny niedoręczenia) oraz potwierdzenia odbioru pokwitowane przez adresata do siedziby Zamawiającego.
14. Wykonawca zobowiązany jest do honorowania i obsługiwania zwrotnego potwierdzenia odbioru stanowiącego potwierdzenie doręczenia i odbioru przesyłki na zasadach określonych w ustawie z dn.14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267.) oraz zgodnych z przepisami ustawy Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749) stosowanych przez Zamawiającego w razie potrzeby. W pozostałych przypadkach Zamawiający będzie stosować druk zwrotnego potwierdzenia odbioru wg wzoru stosowanego przez Wykonawcę.
15. Znaczek opłaty pocztowej może zostać zastąpiony pieczęcią wykonaną wg wzoru dostarczonego przez Wykonawcę lub innymi uzgodnieniami oznaczonymi.
16. W przypadku nieobecności adresata i braku możliwości doręczenia przesyłki pocztowej innej dorosłej, uprawnionej osobie w obrocie krajowym, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia w skrzynce oddawczej adresata zawiadomienie (pierwsze awizo, a po upływie 7 dni kolejne awizo) o próbie dostarczenia przesyłki ze wskazaniem gdzie i w jakim terminie adresat może odebrać list lub przesyłkę, z uwzględnieniem warunków i terminów do odbioru przesyłki określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w tym zakresie. Po upływie terminu odbioru lub wyczerpaniu możliwości doręczenia przesyłki, przesyłka zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nieodebrania przez adresata. W przypadku przesyłek w obrocie zagranicznym obowiązują zasady określone w przepisach międzynarodowych.
17. Odbierający pismo potwierdza doręczenia mu pisma podpisem ze wskazaniem daty doręczenia, jeśli odbierający uchyla się od potwierdzenia doręczenia lub nie może tego uczynić, doręczający sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, która odebrała pismo i przyczynę braku jej podpisu.
18. Reklamacje z tytułu niewykonania usługi Zamawiający może zgłosić do Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 13.10.2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego(Dz. U. z 2003 r., Nr 183, poz. 1795 ze zm.).
19. W przypadku utraty, uszkodzenia, ubytku bądź niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należne odszkodowanie i inne roszczenia zgodnie z przepisami rozdziału 8 ustawy z dnia 3 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529).
20. Zawarte w formularzu ofertowym zestawienie liczby przesyłek nadawanych przez Zamawiającego w ciągu roku ma charakter szacunkowy i zostało podane na potrzeby przygotowania oferty. Rodzaje i ilości nadawanych przesyłek przez Zamawiającego mogą się zmieniać z zależności od jego potrzeb, Wykonawca wyraża na to zgodę i nie będzie dochodził roszczeń odszkodowawczych z tytułu zmian. Liczba i rodzaj nadawanych przez Zamawiającego przesyłek pocztowych nie może mieć też wpływu na zaproponowane przez Wykonawcę ceny jednostkowe.
21. Rozliczenia finansowe, wykonanych usług pocztowych, będą dokonywane w okresach miesięcznych, z uwzględnieniem faktycznie nadanych i zwróconych przesyłek oraz cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę w dołączonym do oferty formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktury zbiorczej za wykonane usługi na rzecz Zamawiającego za każdy miesiąc..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0, 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1, 64.12.11.00-1, 64.12.12.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Poczta Polska S.A. Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego Region Sprzedaży Białystok, ul. Warszawska 10, 15-001 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 80000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 70586,61
Oferta z najniższą ceną: 70586,61 / Oferta z najwyższą ceną: 70586,61
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Bydgoszcz
(kujawsko-pomorskie)
Przebudowa drogi leśnej na leśną drogę pożarową nr P - 16 w leśnictwie Skrajna w trybie zaprojektuj i wybuduj.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Cekcyn
(inne)
Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie modernizacji i remontu strychu w celu dostosowania pomieszczenia na cele biurowe...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH