PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym

Zakład Karny Wołów

Data publikacji ogłoszenia:

2013-12-18

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wołów / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

522980/2013

Opis

Wołów: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
Numer ogłoszenia: 522980 - 2013; data zamieszczenia: 17.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 246639 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny Wołów, ul. Więzienna 6, 56-100 Wołów, woj. dolnośląskie, tel. 71 37 58 100 wew. 604, faks 71 37 58 200.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Karny.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe /Dz. U. z 2012r., poz. 1529/.
Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1 specyfikacji, znak sprawy D/Kw-220/14/13 oraz w pkt 16.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie
1 ) przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania w obrocie krajowym:
a) przesyłek listowych o wadze do 2000 g, w tym przesyłek rejestrowanych, w sposób umożliwiający uzyskanie przez Zamawiającego dokumentu potwierdzającego odbiór przesyłki rejestrowanej,
b) paczek pocztowych o masie do 10000 g, w sposób umożliwiający uzyskanie przez Zamawiającego dokumentu potwierdzającego odbiór paczki pocztowej;
2) zwrotu Zamawiającemu przesyłek listowych i paczek pocztowych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy przez Wykonawcę.
Określone rodzaje oraz szacowane ilości przesyłek listowych, które Zamawiający przewiduje nadać w trakcie obowiązywania umowy podane są w formularzu cenowym. Poszczególne ilości mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nienadania przez Zamawiającego przewidywanej ilości przesyłek.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Poczta Polska S. A., ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 68743,48 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 68762,35
Oferta z najniższą ceną: 68762,35 / Oferta z najwyższą ceną: 68762,35
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu i Filii w Pasłęku.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu, zamówienia na dostawy, licytacja elektroniczna
Elbląg
(inne)
Bezgotówkowa dostawa paliw - olej napędowy ON
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Błonie
(mazowieckie)
Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Parkowej/Prabuckiej w Suszu - ETAP I
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Susz
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH