PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez Wykonawcę na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64 -...

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-12-17

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Leszno / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

272729/2013

Opis

Numer ogłoszenia: 272729 - 2013; data zamieszczenia: 16.12.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 268057 - 2013 data 10.12.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 0-65 5299433, fax. 0-65 5299433.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1.
W ogłoszeniu jest: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez Wykonawcę na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64 - 100 Leszno w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania do każdego miejsca w kraju i zagranicą przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez Wykonawcę na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64 - 100 Leszno w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania do każdego miejsca w kraju i zagranicą przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, zgodnie z postanowieniami art. 2 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r. poz. 1529). Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument zostało oznaczone znakiem OA/271-4/AL/2013 i na taki znak Wykonawcy winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. 2. Zasady wykonywania usług, a także odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego ich wykonania określone są w: a) ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r. poz. 1529), b) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 roku w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. z 2003r., Nr 183 poz. 1795 z późn. zm.), c) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r., poz. 545). 3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według wspólnego słownika zamówień CPV: 64.11.00.00-0, 64112000-4, 64113000-1. 4. Ilekroć w niniejszym SIWZ jest mowa o przesyłkach pocztowych należy przez to rozumieć: a) ekonomiczne i priorytetowe przesyłki listowe nierejestrowane tj. przesyłki nadane bez pokwitowania, b) ekonomiczne i priorytetowe przesyłki listowe rejestrowane tj. przesyłki nadane za pokwitowaniem (pokwitowanie odbioru), c) paczki pocztowe, d) przesyłki kurierskie. Przesyłki pocztowe zwane są dalej także przesyłkami. 5. Realizacja usług pocztowych, o których mowa w ust. 1-4, odbywać się będzie po przygotowaniu przez Zamawiającego przesyłek do nadania oraz sporządzeniu zestawienia ilościowego nadanych przesyłek nierejestrowanych oraz rejestrowanych. Wzory zestawień Strony ustalą przed zawarciem umowy. 6. Zestawienia ilościowe, o których mowa w pkt 5, sporządzane będą w dwóch egzemplarzach, z przeznaczeniem: oryginał dla Wykonawcy, kopia dla Zamawiającego. Zamawiający umieszczać będzie na przesyłkach w sposób czytelny i trwały informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, określając jednocześnie rodzaj oraz znak opłaty. 7. Wykonawca jest zobowiązany do doręczania przesyłek pocztowych do adresatów bez ubytku i uszkodzenia. 8. Nadawanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniach ich dostarczenia przez Zamawiającego do placówki Wykonawcy. 9. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania przesyłek pocztowych do siedziby Zamawiającego - Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5 pok. 9 wejście A, 64 - 100 Leszno. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przesyłki w godzinach od 08:30 do 09:30, w dni robocze Zamawiającego. 10. Wykonawca zapewni doręczanie przesyłek pocztowych nadanych przez Zamawiającego na całym terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 11. Przedmiot zamówienia obejmuje także zwrot Zamawiającemu niedoręczonych przesyłek niezwłocznie po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia. Po upływie terminu odbioru przesyłka (w przypadku jej nieodebrania przez adresata) zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nieodebrania. W przypadku przesyłek w obrocie zagranicznym obowiązywać będą zasady określone w przepisach międzynarodowych. 12. Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowanie przez adresata niezwłocznie po doręczeniu przesyłki. W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie o próbie dostarczenia przesyłki (awizo) ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę (także drugie awizo) stosownie do przepisów: a) Kodeksu podstępowania administracyjnego (Rozdział VII).- Dz.U. z 2013 r., poz. 267 b) Kodeksu postepowania karnego - Dz.U. z 1997 r., Nr 86, poz. 555 z późn. zm. c) Kodeksu postępowania cywilnego - Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm. d) Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 Zamawiający zwraca uwagę, że część przesyłek, będzie nadawana w trybie art. 57 §5 k.p.a. , art. 165 § 2 k.p.c., art. 83 §3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, art. 124 k.p.k. , czyli za pośrednictwem operatora wyznaczonego. 13. Usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej uważa się za niewykonaną jeżeli doręczenie przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania. Do biegu terminu nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. 14. W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należne odszkodowanie i inne roszczenia, zgodnie z przepisami rozdziału 8 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529). 15. Reklamacje z tytułu niewykonania usługi Zamawiający może zgłosić do Wykonawcy po upływie 14 dni od nadania przesyłki rejestrowanej, nie później jednak niż 12 miesięcy od ich nadania. 16. Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację nie może przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, z zastrzeżeniem, że w przypadku przesyłek w obrocie zagranicznym stosuje się przepisy danego kraju. 17. Wykonawca będzie doręczał przesyłki krajowe zaliczone do powszechnych usług pocztowych z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013r., poz. 545). 18. Zamawiający będzie korzystał wyłącznie ze swojego opakowania przesyłek. Nie dopuszcza się stosowania opakowań Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza stosowanie opakowań wykonawcy dla przesyłek kurierskich. 19. Wykonawca dostarczać będzie do siedziby Zamawiającego bezpłatne druki zwrotnego potwierdzenia odbioru (ZPO) dla przesyłek krajowych i zagranicznych z zastrzeżeniem, że druki za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na podstawie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Zamawiający zapewni sobie we własnym zakresie. 20. W przypadku uszkodzenia przesyłki Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć oraz nanieść adnotację z informacją o osobie dokonującej zabezpieczenia. 21. Uiszczanie przez Zamawiającego opłat za nadane przesyłki pocztowe oraz ich ewentualne zwroty będzie następowało z dołu. Zamawiający będzie umieszczał na przesyłce oznaczenie potwierdzające wniesienie opłaty za usługę w postaci napisu, nadruku lub odcisku pieczęci o treści ustalonej z Wykonawcą. 22. Podstawą rozliczeń finansowych będzie suma opłat za przesyłki faktycznie nadane oraz ewentualnie zwrócone do Zamawiającego w okresie jednego miesiąca, stwierdzone na podstawie dokumentów nadawczych i oddawczych. 23. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt udostępnić Zamawiającemu pieczęcie do znakowania właściwej opłaty przesyłek lub inne urządzenie, które umożliwi oznakowanie opłaty przesyłek. 24. Dane o planowanej ilości przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym zawiera szczegółowy formularz kalkulacji cenowej stanowiący załącznik nr 1 oferty. Podane na formularzu cenowym ilości mają charakter szacunkowy (górny limit), stanowią element niezbędny służący wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do nadawania przesyłek w podanych ilościach. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w przypadku, gdy szacunkowa ilość przesyłek/zwrotów (określonych w Załączniku nr 1 do oferty - górny limit) nie zostaną w pełni wykorzystane do terminu zakończenia umowy. 25. Zamawiający za okres rozliczeniowy do fakturowania uznaje miesiąc kalendarzowy. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczone jako iloczyn ilości usług realizowanych w zakończonym okresie rozliczeniowym oraz opłat określonych w formularzu cenowym. Liczba ta będzie potwierdzona co do ilości i wagi na podstawie dokumentów nadawczych i oddawczych. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od doręczenia Zamawiającemu faktury VAT. 26. Ceny jednostkowe brutto podane przez Wykonawcę w formularzu szczegółowej kalkulacji cenowej (załącznik nr 1 do oferty) będą niezmienne w całym okresie trwania umowy. Mając na względzie przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian tych cen pod warunkiem zatwierdzenia ich przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez przywołaną wyżej ustawę.
W ogłoszeniu powinno być: 1.W załączniku nr 1 do oferty pkt 1 strona 3 Listy zagraniczne: 1. Listy polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
2.W załączniku nr 1 do oferty, strona 3: Podane ilości są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie wysyłki poczty przez okres ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania, przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.
Ceny wpisane w kolumnie 5 stanowić będą podstawę do rozliczeń z Wykonawcą po podpisaniu umowy. W przypadku nadawania przez Zamawiającego przesyłek nie ujętych w formularzu cenowym podstawą rozliczeń będą ceny z załączonego do umowy cennika usług pocztowych Wykonawcy. Mając na względzie przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian tych cech pod warunkiem zatwierdzenia ich przez Prezesa Urzędu komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez przywołaną wyżej ustawę.
3.W załączniku nr 1 do oferty strona 1: GABARYT B: to przesyłka o wymiarach:
Minimum - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm
Maksimum - suma długości, szerokości i wysokości nie może być większa niż 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm
4.W załączniku nr 6 do SIWZ pkt 32 skreśla się.
5.Dotychczasowe pkt 33 - 37 otrzymują odpowiednio pkt 32 - 36..


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nakielno, Gmina Wałcz
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wałcz
(zachodniopomorskie)
konserwacja, eksploatacja i serwis systemów grzewczych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Elbląg
(warmińsko-mazurskie)
Naprawa angiografu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Zabrze
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH