PARTNERZY PORTALU
KOMUNIKAT

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich...

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski


DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA

2013-12-31

RODZAJ OGŁOSZENIA

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

DANE PODSTAWOWE

  • Lokalizacja: Ostrów Wielkopolski / wielkopolskie

  • Numer ogłoszenia: 282559/2013

OPIS

Ostrów Wielkopolski: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18 - codziennie od poniedziałku do piątku
Numer ogłoszenia: 282559 - 2013; data zamieszczenia: 30.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 498356 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Aleja Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 062 5822400, 7366241, faks 062 5918206.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18 - codziennie od poniedziałku do piątku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18 - codziennie od poniedziałku do piątku. I. Usługi będące przedmiotem zamówienia: 1) przesyłki listowe do 2000 g ( gabaryt A i B): a) zwykłe - przesyłki nierejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii (obrót krajowy i zagraniczny), b) zwykłe priorytetowe - przesyłki nierejestrowane będące przesyłkami najszybszej kategorii (obrót krajowy i zagraniczny), c) polecone - przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii (obrót krajowy i zagraniczny), d) polecone priorytetowe - przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii (obrót krajowy i zagraniczny), e) polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru (obrót krajowy i zagraniczny), f) polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru priorytetowe - przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru (obrót krajowy i zagraniczny), g) z zadeklarowaną wartością - przesyłka rejestrowana, za której utratę, ubytek zawartości lub uszkodzenie operator ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki podanej przez nadawcę (obrót krajowy i zagraniczny). Gabaryt A to przesyłki listowe, których minimalne wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, a maksymalne żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokości 20 mm, długości 325 mm, szerokości 230 mm. Gabaryt B to przesyłki listowe o wymiarach: minimum - jeżeli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 235mm lub szerokość 230 mm a maksimum - suma długości, szerokości i wysokości nie może być większa niż 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm. 2) paczki pocztowe (przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami listowymi) do 10 000 g (gabaryt A i B): a) zwykłe - rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii (obrót krajowy i zagraniczny), b) priorytetowe-rejestrowane będące paczkami najszybszej kategorii (obrót krajowy i zagraniczny), c) z zadeklarowaną wartością - paczka rejestrowana, za której utratę ubytek zawartości lub uszkodzenie operator ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki podanej przez nadawcę- obrót krajowy i zagraniczny. Gabaryt A to paczki pocztowe, których minimalne wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 mm x 140 mm, a maksymalne - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: długość 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 mm. Gabaryt B to paczki pocztowe o wymiarach: minimum, jeżeli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 mm, maksimum - suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość wynosi 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm. 3) przesyłki reklamowe - przesyłki pocztowe nierejestrowane zawierające wyłącznie materiał reklamowy, marketingowy lub promocyjny z identyczną zawartością i identyczną treścią - obrót krajowy. 4) druki bezadresowe - nieopatrzone oznaczeniem adresata i adresem informacje pisemne lub graficzne - obrót krajowy. 5) przesyłki kurierskie - przesyłki listowe będące przesyłkami rejestrowanymi lub paczkami pocztowymi przyjmowane, przemieszczane i doręczane w sposób zapewniający: a) bezpośredni odbiór od zamawiającego, b) śledzenie od momentu nadania do doręczenia, c) doręczenie przesyłki w gwarantowanym terminie, d) doręczenie do rąk adresata lub osoby uprawnionej do odbioru, e) uzyskanie pokwitowania odbioru. Zamawiający wymaga aby przesyłki kurierskie krajowe były świadczone w trzech kategoriach czasowych: - zwykła - przesyłka, której termin doręczenia wynosi nie dłużej niż do godz.20.00 następnego dnia roboczego, przy czym przesyłka kierowana do firm, instytucji i urzędów z możliwością doręczenia w godzinach ich urzędowania, - południowa - przesyłka, której termin doręczenia wynosi nie dłużej niż do godz.12.00 następnego dnia roboczego, - poranna - przesyłka, której termin doręczenia wynosi nie dłużej niż do godz.9.00 następnego dnia roboczego. Usługa przesyłki kurierskie dotyczy zarówno obrotu krajowego jak i zagranicznego. II. Obowiązki wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Przesyłki poczty wychodzącej przekazywane będą codziennie od poniedziałku do piątku w siedzibie zamawiającego w dniach pracy Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim do godziny 15.00 (zamawiający w siedzibie przy al. Powstańców Wielkopolskich 18 będzie przekazywał wykonawcy przesyłki do nadania). 2. Przesyłki poczty przychodzącej przekazywane będą codziennie w siedzibie zamawiającego w dniach pracy Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim do godziny 9.00. 3. Wykonawca zapewnia, że jego placówka obsługująca zamawiającego będzie czynna codziennie od poniedziałku do piątku. 4. Wykonawca nadawać będzie przesyłki w dniu ich otrzymania od zamawiającego. 5. Wykonawca obowiązany jest doręczać przesyłki listowe przyjęte do przemieszczania i doręczania w obrocie krajowym: a) nie później niż w 3 dniu po dniu nadania - w przypadku przesyłki listowej najszybszej kategorii, b) nie później niż w 5 dniu po dniu nadania - w przypadku przesyłki listowej nie będącej przesyłką najszybszej kategorii. 6. W przypadku nieobecności adresata przedstawiciel wykonawcy pozostawi zawiadomienie (pierwsze awizo) o próbie doręczenia przesyłki ze wskazaniem gdzie i kiedy adresat może odebrać korespondencję. Termin do odbioru przesyłki przez adresata wynosi 14 dni, licząc od następnego dnia po dniu pozostawienia pierwszego zawiadomienia (awizo); w tym terminie przesyłka jest powtórnie awizowana. W odniesieniu do przesyłek kurierskich, termin odbioru przesyłki przez adresata wynosi 7 dni roboczych, licząc od następnego dnia po dniu pozostawienia pierwszego zawiadomienia (awizo); w tym terminie wykonawca oczekuje na dyspozycję odbiorcy w zakresie ponownej próby doręczenia przesyłki. 7. Przesyłki poczty przychodzącej na adres Straży Miejskiej i Wydziału Zarządzania Kryzysowego - ul. Kościuszki 12a będą przekazywane przez wykonawcę bezpośrednio do siedziby zamawiającego - al. Powstańców Wielkopolskich 18. 8. Zwrotne potwierdzenia odbioru przesyłek pocztowych pokwitowane przez adresata będą zwracane niezwłocznie po dokonaniu usługi do siedziby zamawiającego. 9. Zwroty przesyłek pocztowych po wyczerpaniu możliwości ich wydania lub doręczenia odbiorcy będą niezwłocznie przekazywane do siedziby zamawiającego, wraz z adnotacją o przyczynie nie doręczenia. 10. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi doręczania przesyłek w kraju i za granicami kraju. 11. Wykonawca obowiązany jest do sporządzania rejestrów poczty przychodzącej: przesyłek listowych rejestrowanych, przesyłek z zadeklarowaną wartością, przesyłek kurierskich i paczek potwierdzanych przez upoważnionego pracownika reprezentującego zamawiającego. 12. Wykonawca obowiązany jest do codziennego potwierdzania rejestru (2 egzemplarze - jeden dla wykonawcy, drugi dla zamawiającego) poczty wychodzącej - przesyłek listowych rejestrowanych, przesyłek z zadeklarowaną wartością, przesyłek kurierskich i paczek sporządzanych przez upoważnionego pracownika reprezentującego zamawiającego (załącznik nr 8 do SIWZ). Niniejszy rejestr będzie załącznikiem do umowy. Potwierdzenie będzie określało datę i miejsce nadania przesyłek. Potwierdzenia dokonywał będzie upoważniony przedstawiciel wykonawcy po okazaniu stosownego upoważnienia. 13. Wykonawca obowiązany jest do codziennego potwierdzania zestawień ilościowo-wagowych (2 egzemplarze - jeden dla wykonawcy, drugi dla zamawiającego) dla przesyłek nierejestrowanych poczty wychodzącej (obrót krajowy i zagraniczny) sporządzanych przez upoważnionego pracownika reprezentującego zamawiającego. Potwierdzenie będzie określało datę i miejsce nadania przesyłek. Potwierdzenia dokonywał będzie upoważniony przedstawiciel wykonawcy po okazaniu stosownego upoważnienia. 14. Opakowania przesyłek zawierać będą czytelne informacje identyfikujące adresata i nadawcę, rodzaj przesyłki oraz nadruk lub odcisk pieczęci potwierdzającej wniesienie opłaty za usługę. 15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania przez wykonawcę własnych opakowań na przesyłki, z wyłączeniem przesyłek kurierskich. 16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania przez wykonawcę w obrocie krajowym własnych druków potwierdzenia odbioru, z wyłączeniem paczek, przesyłek z zadeklarowana wartością i przesyłek kurierskich. Wzór stosowanego przez zamawiającego druku potwierdzenia odbioru stanowi załącznik nr 9 do SIWZ, który jednocześnie będzie załącznikiem do umowy. 17. Zamawiający wymaga, by wykonawca dysponował placówką nadawczą w miejscowości, w której znajduje się jednostka zamawiającego oraz wymaga aby punkty odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych) znajdowały się na terenie każdej gminy lub gminy sąsiedniej. 18. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do niezwłocznego pisemnego powiadamiania o ewentualnych zmianach dotyczących określonych w umowie nazw i adresów wykonawcy bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. III. Podczas realizacji umowy wykonawca musi przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: 1. ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz.1529), 2. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz.749 ze zmianami), 3. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267), 4. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. z 2003 r. Nr 183, poz. 1795 ze zmianami), 5. międzynarodowych przepisów pocztowych, 6. wewnętrznych regulaminów wykonawcy wydanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, o ile regulaminy te nie pozostają w sprzeczności z ustawą Prawo pocztowe oraz postanowieniami niniejszej umowy i SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Poczta Polska S.A., ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 313008,13 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 385000,00
Oferta z najniższą ceną: 385000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 385000,00
Waluta: PLN.
źródło: komunikaty.pl

WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW

WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!