PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz zwrot przesyłek...

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera

Data publikacji ogłoszenia:

2015-01-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Toruń / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

3676/2015

Opis

Toruń: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz zwrot przesyłek listowych niedoręczonych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia adresatowi.
Numer ogłoszenia: 3676 - 2015; data zamieszczenia: 08.01.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 392066 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6101510, faks 56 6101682.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz zwrot przesyłek listowych niedoręczonych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia adresatowi..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu. Usługi obejmują przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek listowych w obrocie krajowym oraz zwrotu przesyłek pocztowych niedoręczonych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania adresatowi. 2. Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe o wadze do 2000 g. 3. Szacunkowe zestawienie ilościowe przesyłek listowych będących przedmiotem zamówienia w skali 4 lat, określa załącznik nr 2. Ilości i rodzaj przesyłek określonych w załączniku nr 2 mają charakter wyłącznie szacunkowy, mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do nadawania przesyłek w podanych ilościach. 4. Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność za przyjęte do przewozu i doręczenia przesyłki na zasadach określonych w: - ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529 z późn. zm.); - rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej (Dz. U. z 2013 poz. 1468); - rozporządzeniu Ministra Admin istracji i Cyfryzacji z dnia
29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r., poz. 545); - innych aktach prawnych związanych z realizacją usług będących przedmiotem zamówienia. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0, 64.11.12.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Poczta Polska S.A., ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 308000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 225242,32
Oferta z najniższą ceną: 225242,32 / Oferta z najwyższą ceną: 225242,32
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
Wykaz nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Wiktorskiej
Nieruchomości, lokale, inne
Warszawa
(mazowieckie)
Świadczenie kompleksowej usługi transportowej elementów konstrukcji stalowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH