PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie usług prawniczych w zakresie zastępstwa procesowego Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data publikacji ogłoszenia:

2012-04-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

123714/2012

Opis

Warszawa: Świadczenie usług prawniczych w zakresie zastępstwa procesowego Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
Numer ogłoszenia: 123714 - 2012; data zamieszczenia: 18.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 100664 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (022) 375 86 21, faks (022) 375 86 21, 3758803.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług prawniczych w zakresie zastępstwa procesowego Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług prawniczych w zakresie zastępstwa procesowego Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w ramach postępowań ujętych w planie zamówień Centrali, będących w zakresie statutowej działalności Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Krótki opis zamówienia:
1. doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego, w tym:
a) opracowywanie treści pism procesowych (np. odpowiedzi na odwołania, odpowiedzi na skargę),
b) weryfikowanie treści otrzymanych od Zamawiającego projektów pism procesowych pod względem formalnym i prawnym ,
c) inne usługi doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego
2. zastępstwo procesowe, w tym:
a) zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą,
b) w przypadku konieczności - występowanie przed sądami..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-5, 79.11.10.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Kancelaria Radcy Prawnego
ISK Irena Skubiszak-Kalinowska, ul. Balonowa 13/1, 02-635 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 175500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 175500,00
Oferta z najniższą ceną: 175500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 175500,00
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1b
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zmiany Regulaminu Organizacyjnego GDDKiA wprowadzone zarządzeniem nr 24 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 kwietnia 2011 r. oraz zarządzeniem nr 8 z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nałożyły na Departament Postępowań Przetargowych nowy zakres obowiązków. Od tego czasu oprócz koordynacji i monitoringu przeprowadzanych przez oddziały postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, DPR zajmuje się również przygotowywaniem i przeprowadzaniem przy współpracy innych komórek organizacyjnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego realizowanych w centrali Generalnej Dyrekcji w zakresie statutowej działalności Generalnego Dyrektora.
W związku z powyższym zwiększył się zakres czynności DPR, oraz co za tym idzie ilość przeprowadzanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i ilość ewentualnych odwołań.
Ponadto w kwietniu br. kończy się aktualna umowa na usługi prawnicze dotycząca m.in. doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego.
Z uwagi na zaistniałą sytuację zaistniała potrzeba i konieczność zapewnienia ciągłości usług prawnych w zakresie m.in.:
- reprezentowania przed KIO,
- reprezentowania przed sądem,
- opracowywania oraz weryfikowania pism procesowych
Doradztwo prawne w tym zakresie polega głównie na zabezpieczeniu ważnych interesów GDDKiA (Skarbu Państwa) w potencjalnym postępowaniu odwoławczym oraz sądowym.
Uzasadnieniem prawnym do udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki jest konieczność zapewnienia doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego GDDKiA oraz zgodnie z art. 5 ust. 1b ustawy Pzp w przypadku zamówień publicznych, których przedmiotem są usługi prawnicze, polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, lub jeżeli wymaga tego ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących przesłanek wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia oraz przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg nieograniczony na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych dla...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Legnica
(dolnośląskie)
Sprzedaż nieruchomości
Nieruchomości, grunty inne, inne
Karsin
(zachodniopomorskie)
Przewóz dzieci niepełnosprawnych (znak sprawy ZP-100/13)
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH