PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach do szkół w Poznaniu osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 01 września 2014 roku do...

Miasto i Gmina Buk

Data publikacji ogłoszenia:

2014-08-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Buk / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

172203/2014

Opis

Buk: Świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach do szkół w Poznaniu osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 01 września 2014 roku do dnia 26 czerwca 2015 roku w komunikacji zamkniętej
Numer ogłoszenia: 172203 - 2014; data zamieszczenia: 08.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 146345 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Buk, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk, woj. wielkopolskie, tel. 061 8140671, faks 061 8140101.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach do szkół w Poznaniu osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 01 września 2014 roku do dnia 26 czerwca 2015 roku w komunikacji zamkniętej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach do szkół w Poznaniu osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 01 września 2014 roku do dnia 26 czerwca 2015 roku w komunikacji zamkniętej. 2.Termin realizacji zamówienia: rok szkolny 2014-2015 tj. od 1 września 2014 r. do dnia 26 czerwca 2015 r.: 3.Trasy przewozów i kurów: W roku szkolnym 2014-2015 do dowiezienia jest wstępnie 25 dzieci w wieku od 6 lat do 25 lat w tym: 1)1 dziecko niepełnosprawne ruchowo na wózku inwalidzkim z Szewc 2)1 dziecko niepełnosprawne ruchowo z Ciesiel - musi być możliwość wjazdu wózków do samochodu. Do dowiezienia do szkół i ośrodków w Poznaniu są dzieci i młodzież z następujących miejscowości: Buk, Wielkawieś, Dakowy Suche, Dobieżyn, Otusz, Niepruszewo, Cieśle, Dowozy odbywać się będą łącznie przez 187 dni. Szacuje się liczbę kilometrów do przejechania w celu wykonania zamówienia w roku szkolnym 2014-2015 na ok. 98 000 km. Dzieci należy dowieźć codziennie: 1)do Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu, ul. Swoboda 41 ( 16 dzieci) w tym z: Wielkawieś - 2 Buk - 6 Niepruszewo - 1 Cieśle- 3 Otusz - 1 Dakowy Suche - 2 Dobieżyn - 1 2)do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 78 - 1 dziecko z Szewc (na wózku inwalidzkim) 3)do Zespołu Szkół Specjalnych nr 103, ul. Rycerska 43 w Poznaniu - 1 dziecko z Wielkawieś 4)do Społecznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Zakątek Stowarzyszenia Na Tak w Poznaniu ul. Dożynkowa 9a - 1 dziecko z Ciesiel (niepełnosprawne ruchowo) 5)do Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 przy ul. Żonkilowej 34 w Poznaniu - 1 dziecko z Niepruszewa 6)do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 112 w Poznaniu ul. Obornicka 314 - 1 dziecko z Buku, 7)do Przedszkola Nr 91 Bajka w Poznaniu ul. Cześnikowska 19a - 1 dziecko z Buku 8)do Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu ul. Bydgoska 4 - 2 dzieci z Buku 9)do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach przy pl. Przemysława 9 - 1 dziecko z Niepruszewa 4.Sposób realizacji zamówienia: Przy tak zróżnicowanym wieku dowożonych dzieci należy założyć: dowóz codziennie dwa razy i odwóz codziennie dwoma kursami. Dzieci rozpoczynają zajęcia w szkołach o różnych godzinach i szkoły znajdują się w różnych rejonach Poznania, dlatego może zaistnieć potrzeba przejazdu jednocześnie dwóch samochodów. Dzieci należy rozwieźć dwoma kursami rano i dwoma powrotnymi. 5.Sposób rozliczania zamówienia: Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który wygra przetarg na realizację przedmiotu zamówienia na okres od 01 września 2014 roku do 26 czerwca 2015 roku. Rozliczanie z przyszłym Wykonawcą przewozów będzie realizowane w okresach miesięcznych, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury. Potwierdzeniem wykonania przewozu będzie podpis dyrektora szkoły oraz osoby zatrudnionej w Urzędzie Miasta i Gminy Buk, odpowiedzialnej za bezpieczny dowóz dzieci do szkół na odwrocie wystawionej faktury. Wartość faktury zostanie utworzona przez pomnożenie ceny ofertowej za 1 km przewozów przez faktycznie przejechaną ilość kilometrów w danym miesiącu, wynikającą z tras przewozów i planowanych kursów. Dojazdy z bazy na trasy i zjazdy z trasy do bazy oraz dojazd i zjazd samochodu zamiennego nie będą wliczane w koszt usługi. Szczegółowy harmonogram z przebiegiem tras Zamawiający dostarczy przed podpisaniem umowy. Trasy oraz ilość dzieci w miarę potrzeb i możliwości mogą być korygowane w drodze uzgodnień pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Ewentualne przewozy dodatkowe będą rozliczane w sposób analogiczny jak przewozy będące przedmiotem niniejszego zamówienia. Cena ofertowa za 1 km przewozów będzie obowiązywała przez cały okres trwania umowy. 6.Warunki udziału w postępowaniu: Ponieważ Zamawiający w trakcie trwania postępowania przetargowego nie ma wiedzy co do ilościowego podziału dzieci na grupy oraz godzin rozpoczęcia nauki zakłada się, że wzorem lat ubiegłych większa grupa dzieci ( ok. 20 osób) będzie dowożona jednym kursem, natomiast pozostałe dzieci następnym. Taka sama sytuacja wystąpi podczas powrotu dzieci do domu. Stąd przyjęto wymóg dysponowania dwoma samochodami, w tym jednym większym o liczbie miejsc min. 20 (plus minus 2) plus kierowca i opiekun z odpowiednimi kwalifikacjami. Oba samochody winny spełniać poniższe wymagania. Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga: a) dysponowaniem dwoma samochodami, w tym jednym o liczbie miejsc min. 20 (plus minus 2) plus kierowca i opiekunem, z ważnymi badaniami technicznymi oraz ubezpieczeniem OC i NW, zapewniającego wykonanie przewozów w odpowiednich warunkach bezpieczeństwa, higieny i wygody. Samochody winny być wyposażone w szyny do mocowania wózków inwalidzkich w sposób zapewniający bezpieczny transport dziecka w wózku. Wykonujący przewozy winien zapewnić: wniesienie wózka z dzieckiem do samochodu i zabezpieczenie wózka z dzieckiem podczas transportu lub mieć zamontowaną windę (podnośnik) umożliwiający wjechanie wózka z dzieckiem do samochodu. b) podstawienia w razie uszkodzenia pojazdu wykonującego przewozy pojazdu zastępczego, c) posiadania przez kierowcę pojazdu wymaganych prawem uprawnień do przewozu osób, d) zapewnienia w przypadku choroby kierowcy wykonującego przewozy kierowcy zastępczego, e) uczestniczenia w każdym kursie, oprócz kierowcy jednego pełnoletniego opiekuna, zdolnego do opieki i pomocy przewożonym dzieciom; opiekun powinien w czasie jazdy mieć stały nadzór wzrokowy nad dziećmi, f) spełnienia przez pojazd wykonujący przewozy będące przedmiotem niniejszego postępowania wszelkich wymogów określonych Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 z późniejszymi zmianami), ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym /Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 z późniejszymi mianami/ oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia /Dz. U. z 2003 roku Nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami/, g) punktualności wykonywania przewozów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.34.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EXPRES - BUS
PRZEWOZY OSOBOWO-TOWAROWE
KRAJ - ZAGRANICA, Wołuszewo 3, 87-720 Ciechocinek, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 222314,82 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 190120,00
Oferta z najniższą ceną: 190120,00 / Oferta z najwyższą ceną: 208740,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg nieograniczony na REMONT NAWIERZCHNI ALEJEK CMENTARNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W KOSZALINIE PRZY...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Koszalin
(zachodniopomorskie)
Informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Poznań
(wielkopolskie)
Remont lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Elbląg
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH