PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie usług przewozu dzieci wraz z opiekunami z miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego na terenie Wrocławia do Aquaparku we Wrocławiu oraz...

Wrocławski Park Wodny S.A.

Data publikacji ogłoszenia:

2013-12-06

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wrocław / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

262921/2013

Opis

Wrocław: Świadczenie usług przewozu dzieci wraz z opiekunami z miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego na terenie Wrocławia do Aquaparku we Wrocławiu oraz w drodze powrotnej z podziałem na zadania: Zadania nr 1: Przewóz dzieci pojazdami 9 osobowymi, Zadania nr 2: Przewóz dzieci autokarem przystosowanym do przewozu, co najmniej 45 osób
Numer ogłoszenia: 262921 - 2013; data zamieszczenia: 05.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 234221 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławski Park Wodny S.A., ul. Borowska 99, 50-558 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7711500, faks 071 7711500.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług przewozu dzieci wraz z opiekunami z miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego na terenie Wrocławia do Aquaparku we Wrocławiu oraz w drodze powrotnej z podziałem na zadania: Zadania nr 1: Przewóz dzieci pojazdami 9 osobowymi, Zadania nr 2: Przewóz dzieci autokarem przystosowanym do przewozu, co najmniej 45 osób.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług przewozu dzieci wraz z opiekunami z miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego na terenie Wrocławia do Aquaparku we Wrocławiu oraz w drodze powrotnej w ramach: Zadania nr 1: Przewóz dzieci pojazdami 9 osobowymi Zadania nr 2: Przewóz dzieci autokarem przystosowanym do przewozu, co najmniej 45 osób Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi odpowiednio załącznik: nr 5a do SIWZ dla zadania nr 1, 5b do SIWZ dla zadania nr 2, 1.Wymagania szczegółowe, zakres oraz ustalenia organizacyjne związane z przedmiotem zamówienia znajdują się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 2.Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamówienie podzielone jest na dwie części, tzn. na dwa zadania: Zadanie nr 1: Przewóz dzieci pojazdami 9 osobowymi Zadanie nr 2: Przewóz dzieci autokarem przystosowanym do przewozu, co najmniej 45 osób. 3.Ofertą częściową jest oferta złożona na wykonanie jednego z dwóch zadań. Wykonawcy mogą złożyć ofertę na wykonanie dowolnej liczby zadań, lub na całość zamówienia. 4.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Świadczenie usług przewozu dzieci wraz z opiekunami z miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego na terenie Wrocławia do Aquaparku we Wrocławiu oraz w drodze powrotnej z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Przewóz dzieci pojazdami 9 osobowymi
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

B.P. Travelland-Service Bartosz Pisarski, ul. Powstańców Śląskich 144, 53-317 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 75,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 86,40
Oferta z najniższą ceną: 86,40 / Oferta z najwyższą ceną: 540,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Związku Gmin Kumiałka-Biebrza
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Korycin
(podlaskie)
Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie (wyposażenie kuchni, jadalni i innych pomieszczeń pomocniczych...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Chojna
(zachodniopomorskie)
Utrzymanie rzeki Czarna w km 0+000-15+475
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH