PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie usług restauracyjnych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie wraz z dzierżawą lokalu użytkowego i urządzeń w...

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Data publikacji ogłoszenia:

2013-01-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

2139/2013

Opis

Kraków: Świadczenie usług restauracyjnych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie wraz z dzierżawą lokalu użytkowego i urządzeń w celu prowadzenia usług gastronomicznych.
Numer ogłoszenia: 2139 - 2013; data zamieszczenia: 03.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 261301 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, woj. małopolskie, tel. 0048 12 6179655, faks 0048 12 6179653.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług restauracyjnych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie wraz z dzierżawą lokalu użytkowego i urządzeń w celu prowadzenia usług gastronomicznych..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1.Świadczenie usług restauracyjnych na rzecz Zamawiającego w budynkach położonych w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5 (w budynku administracyjno-dydaktycznym, Dom Aplikanta oraz w miejscu wskazanym przez zamawiającego), tj. usług w zakresie przygotowywania, dostarczania do w/w budynków i podawania posiłków polegających na zapewnieniu i zorganizowaniu wyżywienia na terenie szkolnej restauracji (dzierżawionej od Zamawiającego) z wykorzystaniem znajdujących się tam urządzeń oraz własnego sprzętu i naczyń, w czasie przeprowadzanych na terenie Krajowej Szkoły szkoleń, konferencji oraz innych imprez/oznaczenie według CPV: 55300000-3, 55310000-6, 55320000-9, 55321000-6, 55322000-3, 55330000-2/ w ilościach szacunkowych (maksymalnych) dla wyceny oferty: 1) śniadania, obiady, kolacje oraz catering w ramach przerw kawowych łącznie dla ok. 950 osób uczestniczących w 3-dniowych szkoleniach zaplanowanych na 2013r. przy założeniu, że posiłki zaczynają się od obiadu w dniu przyjazdu, a kończą obiadem w dniu wyjazdu , tj. 3 obiady, 2 śniadania oraz 2 kolacje i min. 4 przerwy kawowe (poziom podstawowy); 2 ) przerw kawowych dla uczestników jednodniowych szkoleń dla łącznie 1750 osób 2 przerwy kawowe (poziom średni); 3) Uroczyste: kolacje w liczbie nie przekraczającej 550 osób, obiady dla max. 700 osób oraz śniadania dla max. 430 osób (poziom wysoki), 4) Maksymalnie: 900 śniadań, 1000 obiadów, 900 kolacji i 910 przerw kawowych (poziom średni). 2. Wykonawca musi mieć w swojej ofercie zestawy posiłków mięsnych, jarskich i rybnych na poziomie: - podstawowym, - średnim, - wysokim zgodnie z załącznikiem nr 5. 3. Usługi restauracyjne świadczone na terenie Krajowej Szkoły Sadownictwa i Prokuratury, ul. Przy Rondzie 5 mają być przygotowane w następujący sposób: - dla poziomu podstawowego: 1) stoły zasłane krochmalonymi obrusami, 2) na stołach dekoracje z żywych kwiatów, 3) serwetniki na stołach z serwetkami jednorazowymi: jednowarstwowymi; - dla poziomu średniego: 1) stoły zasłane krochmalonymi obrusami; 2) na stołach oraz na bufetach dekoracje z żywych kwiatów; 3) serwetniki na stołach z serwetkami jednorazowymi: jednowarstwowymi i trzywarstwowymi; - dla poziomu wysokiego: 1) stoły zasłane krochmalonymi obrusami; 2) na stołach oraz na bufetach dekoracje z żywych kwiatów; 3) serwetki z materiału krochmalone ustawione przy każdym nakryciu, dodatkowo dostępne serwetki jednorazowe: jednowarstwowymi i trzywarstwowymi; 4) zastawa stołowa porcelanowa; Liczba uczestników spotkań oraz poziom świadczonej usługi będzie podawany każdorazowo w zapotrzebowaniu na usługi cateringowe, jednocześnie wartość usługi za każde spotkanie będzie iloczynem liczby uczestników danego spotkania (określonej w zapotrzebowaniu na usługi cateringowe) i ceny jednostkowej za daną usługę (zgodnie z cennikiem zawartym w ofercie Wykonawcy) Ponadto wykonawca zobowiązany jest do dostarczania posiłków do siedziby miejsca wskazanego przez Zamawiającego (w obrębie zabudowań Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, ewentualnie innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego); a) świadczenia usług kelnerskich; b) świadczenia usług bufetowych, cateringowych i kawiarnianych; c) zapewnienia odpowiedniej ilości osób do transportu i rozdawania posiłków, usuwania naczyń, odpadów pokonsumpcyjnych bez zbędnej zwłoki oraz do zorganizowania transportu posiłków w sposób odpowiadający wymogom sanitarno-epidemiologicznym; 4. Ponadto Wykonawca w ramach zawartej umowy dzierżawy, o której mowa poniżej zobowiązany będzie przez cały okres trwania umowy zagwarantować: 1) przez ok 3-4 tygodni w miesiącu grupie 150 aplikantów śniadania oraz obiady przy założeniu, że: a) maksymalna cena śniadania nie przekroczy kwoty 10 zł; b) maksymalna cena obiadu nie przekroczy kwoty 15 zł; 2) przez ok. 3-4 tygodni w miesiącu ok. 15 wykładowcom śniadania oraz obiady; 3) przez cały miesiąc śniadania i obiady dla pracowników Zamawiającego oraz osób trzecich korzystających z bufetu (np. pracownicy pobliskich sądów i prokuratury) i w ilości ok. 25 osób dziennie. 4) studium zawodowe dla urzędników sądów i prokuratury w soboty i w niedziele - 14 zjazdów w 2013r. Wyżywienie dla uczestników studium zawodowego - 1x śniadanie, 2x obiad, 1x kolacja - dla ok. 100 osób. 5) stały abonament (wszystkie dni robocze) na obiady dla pracowników KSSiP za kwotę 13 zł obiad. Przykładowe zestawy zostały określone w Załączniku nr 5 do SIWZ. Uwaga: Wykonawca w ramach wykonywanej usługi musi zapewniać dostępność pewnej ilości dań dla osób, które nie mogą korzystać z podstawowego menu z uwagi na przekonania religijne, światopoglądowe, przestrzeganą dietę, zalecenia lekarskie, lub też z innych przyczyn w ilości ok. 2% całego menu. 5. Równocześnie w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia od Zamawiającego lokalu użytkowego o powierzchni 422,28 m2 wraz z urządzeniami, w celu prowadzenia usług gastronomicznych w budynku KSSiP położonym w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 5, o których mowa powyżej: 1) Dzierżawa dotyczy lokalu, wraz z urządzeniami, o powierzchni 422,28 m2 mieszczącego się na parterze Domu Aplikanta, stanowiącego własność Skarbu Państwa. 2) W celu dokonania oględzin lokalu należy kontaktować się z p. Dawidem Chmurą, nr tel. 12 617 96 35 w godz. od 12:00 do 15:00. 3) Dzierżawa przewidziana jest na czas trwania umowy głównej, stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ. 4) Koszt 1 m2 powierzchni lokalu będącego przedmiotem dzierżawy nie może być niższy niż kwota 13,53 zł brutto miesięcznie. 5) Oprócz kosztów dzierżawy Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów związanych z użytkowaniem pomieszczeń, w tym za: a) centralne ogrzewanie - proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni, b) dostawy energii elektrycznej - według wskazań licznika, c) dostawy ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacji - wg wskazań licznika, d) usługi telefonii stacjonarnej - na podstawie rachunków, e) opróżnianie separatora tłuszczów - na podstawie rachunków, f) usługi usuwania odpadów i nieczystości stałych (we własnym zakresie podpisze umowę z wykonawcą usługi i będzie dokonywać płatności bezpośrednio na jego rzecz), g) utrzymanie czystości w pomieszczeniach stołówki i kawiarni na całej powierzchni zajmowanej przez stoliki we własnym zakresie, h) koszty serwisowania i naprawy urządzeń..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.30.00.00-3, 55.31.00.00-6, 55.32.00.00-9, 55.32.10.00-6, 55.32.20.00-3, 55.33.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Gastronomia & Catering Turscy s.c., os. Albertyńskie 1-2, 31-851 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 402588,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 438220,00
Oferta z najniższą ceną: 438220,00 / Oferta z najwyższą ceną: 438220,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nakielno, Gmina Wałcz
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wałcz
(zachodniopomorskie)
konserwacja, eksploatacja i serwis systemów grzewczych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Elbląg
(warmińsko-mazurskie)
Naprawa angiografu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Zabrze
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH