PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie usług szkoleniowych oraz doradztwa podstawowego i specjalistycznego w ramach projektu pn. Nie trać czas, załóż własną firmę- spełniaj...

Starostwo Powiatowe w Choszcznie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-01-22

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Choszczno / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

24282/2014

Opis

Choszczno: Świadczenie usług szkoleniowych oraz doradztwa podstawowego i specjalistycznego w ramach projektu pn. Nie trać czas, załóż własną firmę- spełniaj się zawodowo! IV - III tura współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Działania 6.2 PO KL realizowanego przez Powiat Choszczeński-Starostwo Powiatowe
Nr umowy na dofinansowanie: UDA-POKL.06.02.00-32-002-13-00
Numer ogłoszenia: 24282 - 2014; data zamieszczenia: 21.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 495780 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Choszcznie, ul. Nadbrzeżna 2, 73-200 Choszczno, woj. zachodniopomorskie, tel. 95 748 89 31, faks 95 748 89 40.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług szkoleniowych oraz doradztwa podstawowego i specjalistycznego w ramach projektu pn. Nie trać czas, załóż własną firmę- spełniaj się zawodowo! IV - III tura współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Działania 6.2 PO KL realizowanego przez Powiat Choszczeński-Starostwo Powiatowe
Nr umowy na dofinansowanie: UDA-POKL.06.02.00-32-002-13-00.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług szkoleniowych i doradztwa podstawowego i specjalistycznego w ramach projektu pn. Nie trać czasu, załóż własną firmę- spełniaj się zawodowo! IV - III tura - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 6.2 PO KL realizowanego przez Powiat Choszczeński-Starostwo Powiatowe w Choszcznie na podstawie umowy nr UDA-POKL.06.02.00-32-002-13-00.

Jednostka 1 godzina używana w SIWZ odpowiada czasowo 45 minutom.
Ilekroć w SIWZ jest mowa o:
- projekcie - należy przez to rozumieć projekt pn. Nie trać czasu, załóż własną firmę- spełniaj się zawodowo! IV - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 6.2 PO KL realizowany przez Powiat Choszczeński/Starostwo Powiatowe w Choszcznie na podstawie umowy nr UDA-POKL.06.02.00-32-002-13-00;
- wniosku - należy przez to rozumieć wniosek nr WND- POKL.06.02.00-32-002-13 złożony przez Powiat Choszczeński-Starostwo Powiatowe w Choszcznie w projekcie pn. Nie trać czasu, załóż własną firmę- spełniaj się zawodowo! IV - współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 6.2 PO KL realizowanym przez Powiat Choszczeński-Starostwo Powiatowe w Choszcznie na podstawie umowy nr UDA-POKL.06.02.00-32-002-13-00;
- harmonogramie realizacji projektu - należy przez to rozumieć harmonogram realizacji projektu pn. Nie trać czasu, załóż własną firmę - spełniaj się zawodowo! IV - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 6.2 PO KL realizowanego przez Powiat Choszczeński Starostwo Powiatowe w Choszcznie na podstawie umowy nr UDA-POKL.06.02.00-32-00213-00.

Harmonogram realizacji projektu jest do wglądu w Biurze Projektu w Choszcznie przy
ul. Bolesława Chrobrego 27 A oraz dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Choszcznie http:www.powiatchoszczno.pl projektefs

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 części ze względu na specyfikę udzielanego wsparcia:
Część I Świadczenie usługi szkoleniowej - szkolenie nt. Zasady równości płci w projektach EFS
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu ośmiu godzin szkolenia nt. Zasad równości płci w projektach EFS dla zespołu projektowego i kadry szkoleniowej pt. Nie trać czasu, załóż własną firmę - spełniaj się zawodowo! IV, realizowanego przez Powiat Choszczeński-Starostwo Powiatowe w Choszcznie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 6.2 PO KL.

Część II Świadczenie usługi doradczej - Specjalista w ramach specjalistycznego wsparcia szkoleniowo - doradczego, doradztwo prawne
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi specjalistycznego doradztwa prawnego dla maksymalnie dwudziestu dwóch uczestników projektu pt. Nie trać czasu, załóż własną firmę - spełniaj się zawodowo! IV, realizowanego przez Powiat Choszczeński-Starostwo Powiatowe w Choszcznie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 6.2 PO KL, w wymiarze do pięciu godzin na osobę (w zależności od zainteresowania uczestników). Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji związanej z udzielonym doradztwem.

3.2. Część I będzie realizowana w budynku Starostwa Powiatowego w Choszcznie przy ul. Bolesława Chrobrego 27A lub w budynku Internatu Zespołu Szkół przy ulicy Bolesława Chrobrego 27, natomiast część II będzie realizowana w miejscu uzgodnionym przez wykonawcę z uczestnikiem projektu korzystającym z doradztwa w granicach powiatu choszczeńskiego.

3.3. Do obowiązków osób świadczących usługi w zakresie szkoleń i doradztwa należeć będzie:
1. Opracowanie i przekazanie materiałów szkoleniowych zamawiającemu na podstawie, których będą przeprowadzane zajęcia. Materiały będą potwierdzeniem zakresu omówionych zagadnień,
2. Prowadzenie list obecności uczestników szkoleń i zebranie ich podpisów,
3. Przygotowanie pytań do ankiet ewaluacyjnych z danego zakresu tematycznego. Przeprowadzenie ankiet będzie odbywało się przed i po zajęciach w celu oceny poprawy poziomu wiedzy uczestników z danej dziedziny,
4. Prowadzenie karty czasu pracy zajęć,
5. Wypełnianie dzienników zajęć,
6. Dostarczenie wszystkich list obecności, ankiet, kart czasu pracy, dzienników zajęć oraz materiałów szkoleniowych do biura projektu mieszczącego się przy ul. Bolesława Chrobrego 27A, 73-200 Choszczno, niezwłocznie po zakończonych szkoleniach dla każdej grupy.
7. Zajęcia w ramach wdrażanego projektu będą prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem metod aktywizujących (praca w grupach, wykład multimedialny, spotkania indywidualne, praca z komputerem, dyskusje, projekty),
8. Zamawiający będzie w trakcie szkoleń przeprowadzał wizyty monitorujące mające na celu ocenę jakości prowadzonych zajęć.
3.4 Przed podpisaniem umowy Wykonawcy poszczególnych części przedkładają dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
3.5 Zamawiający zapewnia bezpłatny dostęp do sal, w których prowadzone będą zajęcia, oraz pomoce zakupione w ramach projektu. Ilość grup w ramach zajęć została podana w opisie każdej części zamówienia.
3.6 Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie na daną część zakres zamówienia, którego wykonanie chce powierzyć podwykonawcom. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części zadania Podwykonawcy to musi wypełnić odpowiednie pola w ofercie cenowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 85.31.23.20-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działania 6.2 PO KL realizowanego przez Powiat Choszczeński-Starostwo Powiatowe
Nr umowy na dofinansowanie: UDA-POKL.06.02.00-32-002-13-00.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Zasady równości płci w projektach EFS
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Łukasz Szeląg Centrum Doradztwa Reklamy Szkoleń CDRS.PL, ul. Dworcowa 16/6, 72-300 Gryfice, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 800,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 800,00
Oferta z najniższą ceną: 800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Specjalista w ramach specjalistycznego wsparcia szkoleniowo - doradczego, doradztwo prawne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Pudakiewicz, ul. Boh. Warszawy 15/8, 73-200 Choszczno, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9837,40
Oferta z najniższą ceną: 8580,00 / Oferta z najwyższą ceną: 22000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Materiały medyczne
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Brzesko
(małopolskie)
Przewóz dzieci niepełnosprawnych (znak sprawy ZP-85/13).
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
dostawa środków czystości
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Rzeszów
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH