PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Data publikacji ogłoszenia:

2014-02-13

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wrocław / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

27683/2014

Opis

Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych
Numer ogłoszenia: 27683 - 2014; data zamieszczenia: 12.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 276195 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, ul Podwale 31-33, 50-040 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. (071) 340 38 00, faks (071) 782 41 71.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych, w tym: - świadczenie usług telefonii komórkowych dla jednostek Policji woj. dolnośląskiego, - dostawa kart SIM oraz urządzeń abonenckich (z akcesoriami oferowanymi przez producenta jako standardowe ukompletowanie do danego urządzenia) zgodnie z wymaganiami określonymi w zał. nr 1 do istotnych postanowień umowy i formularzem ofertowym- załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 - istotne postanowienia umowy wraz z załącznikami oraz załącznik nr 1 - formularz ofertowy, stanowiące integralną część siwz.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.20.00-5, 32.25.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 182477,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 239463,88
Oferta z najniższą ceną: 239463,88 / Oferta z najwyższą ceną: 905984,77
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości
Nieruchomości, grunty inne, licytacja
Krapkowice
(opolskie)
Dostawa i montaż windy w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
SUKCESYWNE WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NA RZECZ DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI SP. Z O.O. W KAMIENNEJ GÓRZE
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kamienna Góra
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH