PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia, konwojowania wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych oraz...

Urząd Skarbowy w Chorzowie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-04-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Chorzów / śląskie

Numer ogłoszenia

48551/2013

Opis

Chorzów: Świadczenie usług w zakresie ochrony osób
i mienia, konwojowania wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych oraz konserwacji
i naprawy urządzeń systemów alarmowych Urzędu Skarbowego w Chorzowie
Numer ogłoszenia: 48551 - 2013; data zamieszczenia: 02.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 33113 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Skarbowy w Chorzowie, ul. Armii Krajowej 5, 41-506 Chorzów, woj. śląskie, tel. 032 3497311, 312, faks 032 2464743.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie ochrony osób
i mienia, konwojowania wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych oraz konserwacji
i naprawy urządzeń systemów alarmowych Urzędu Skarbowego w Chorzowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia, konwojowania wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych oraz konserwacji i naprawy urządzeń systemów alarmowych Urzędu Skarbowego w Chorzowie. 2. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997r. Dz. U. z 2005 Nr 145 poz. 1221 z późn. zm. oraz Rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 września 2010r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne Dz. U. z 2010 Nr 166 poz. 1128 z późn. zm. 3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: 1 Całodobowa ochrona osób i mienia realizowana w obiekcie będącym siedzibą Zamawiającego, położonym w Chorzowie, przy ul. Armii Krajowej 5 w formie: a bezpośredniej ochrony fizycznej: - stałej, ciągłej, całodobowej, - polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, - polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych; b zabezpieczenia technicznego, polegającego na: - montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania, - montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania. 2 W przypadku otrzymania sygnału o alarmie w chronionym obiekcie, Wykonawca niezwłocznie wyśle na miejsce grupę interwencyjną w celu sprawdzenia sygnału. 3 W przypadku naocznego stwierdzenia zagrożenia obiektu (np. usiłowania dokonania kradzieży, włamania, napadu, dewastacji mienia itp.). Wykonawca podejmie czynności ochronne, w szczególności poprzez ujęcie sprawcy i przekazanie go w ręce Policji, a także zabezpieczy obiekt dozorem fizycznym do czasu przybycia upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 4 Prawidłowe włączenie i wyłączenie lokalnego systemu alarmowego bez wywołania alarmu, uznawane jest za operację dokonaną przez osobę upoważnioną. W takim przypadku do obiektu nie jest wysyłana grupa interwencyjna. 5 Na wypadek pożaru Wykonawca niezwłocznie powiadomi straż pożarną i inne służby interwencyjne. 6 Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad sprawowaniem ochrony mienia. 7 Konwojowania wartości pieniężnych do 1 (słownie: jednej jednostki obliczeniowej) na trasie liczącej ok. 3 km (Urząd - Bank). 8 Podczas wykonywania usługi konwojowania wartości pieniężnych nie mogą być przewożone inne przesyłki na rzecz Zamawiającego niż wyżej wymienione wartości. 9 Koszty ubezpieczenia przewożonych w konwoju wartości pieniężnych ponosi Wykonawca. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) oraz ubezpieczenie wartości pieniężnych od rabunku w transporcie i pozostanie przez cały czas trwania umowy ubezpieczony. 10 Konwojenci przydzieleni do ochrony transportu będą wyposażeni w wewnętrzne i zewnętrzne środki łączności oraz środki ochrony osobistej. 11 Wszelkiego rodzaju informacje związane z transportem powinny mieć charakter poufny. 12 Trasa transportu będzie zmienna i znana jedynie nadzorowi transportu. 13 Wykonawca zobowiązuje się, w ramach niniejszego zamówienia, do jednorazowego przeszkolenia pracowników Zamawiającego i przekazania im instrukcji postępowania w przypadku napadu rabunkowego lub zagrożenia oraz sposobów zachowania się celem uniknięcia takich sytuacji. Szkolenie zostanie przeprowadzone do ... 2013r. Ewentualne kolejne szkolenia w tym zakresie będą odpłatne i przeprowadzane na podstawie pisemnego zlecenia Wykonawcy. 14 Osoby konwojujące podlegają bezpośrednio Wykonawcy i tylko od niego mogą otrzymywać polecenia. W nagłych i uzasadnionych przypadkach Zamawiający lub upoważniony przez niego przedstawiciel może wydać im specjalne dyspozycje w formie pisemnej z pominięciem Wykonawcy. Dyspozycje te będą wykonane tylko w przypadku, jeżeli nie kolidują z zakresem przedmiotowym umowy lub innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz nie wpływają ujemnie na stan bezpieczeństwa osób i ochranianych wartości pieniężnych. 15 Konwojowanie wartości pieniężnych winno odbywać się w każdy dzień roboczy zamawiającego. Godziny konwojowania zostaną ustalone z wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty. W wyjątkowych sytuacjach zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian godzin konwoju. 16 Wszelkie kontakty telefoniczne w sprawie realizacji usługi konwojowania wartości pieniężnych powinny odbywać się według uzgodnionych procedur postępowania pomiędzy osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. Osobami tymi są: - ze strony Zamawiającego: Agnieszka Lizoń - tel. 32 34 - 97 - 336 - ze strony Wykonawcy: - tel. 17 Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemny wykaz pracowników upoważnionych do przewozu, ochrony i konwojowania. Wykaz pracowników będzie obejmował: imię, nazwisko, numer dowodu osobistego oraz numer służbowy legitymacji (identyfikatora). 18 Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie składu osobowego pracowników upoważnionych do wykonywania czynności związanych z konwojowaniem wartości pieniężnych. 19 Wykonawca zobowiązuje się do posługiwania się, przy wykonywaniu postanowień niniejszej umowy, jedynie tymi pracownikami, którym udzielono w tym zakresie upoważnienia. Pracownicy ci zobowiązani są do przedstawienia, na żądanie Zamawiającego, dowodu osobistego i legitymacji służbowej (identyfikatora). 20 W przypadku zagubienia, utraty lub uszkodzenia konwojowanych wartości pieniężnych wynagrodzenie za ten konwój nie zostanie wypłacone. 21 W przypadku zagubienia, utraty lub uszkodzenia konwojowanych wartości pieniężnych Wykonawca odpowiada za szkodę do wysokości w jakiej wystąpiła i jest zobowiązany do jej wyrównania. 22 Konserwacja prowadzona przez Wykonawcę winna zapewnić właściwe funkcjonowanie konserwowanych systemów. 23 Konserwacja będzie wykonywana począwszy od daty podpisania niniejszej umowy jeden raz na kwartał . 24 Przedmiot zamówienia nie obejmuje wynagrodzenia za usuwanie uszkodzeń sprzętu, uszkodzeń będących następstwem zdarzeń losowych (zalanie, wyładowania atmosferyczne itp.), uszkodzeń spowodowanych działaniem osób trzecich mających na celu uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu oraz fizycznego zużycia. Wymienione uszkodzenia i awarie będą usuwane przez Wykonawcę na podstawie odrębnego zlecenia. 25 W przypadku awarii systemu alarmowego Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę, Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 24 godziny podejmie działania mające na celu jej usunięcie. 26 Wykonawca z przeprowadzonej konserwacji sporządza protokół usługi konserwacyjnej. Protokół podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego jest podstawą do wystawienia faktury za konserwację systemów. 27 Wykonawca ma obowiązek prowadzenia książek systemów alarmowych. Zasady ogólne: 28 Wykonawca winien posiadać co najmniej 2 grupy interwencyjne na terenie miasta Chorzów, które są zobowiązane do świadczenia usługi ochrony na każdorazowe wezwanie pracownika Wykonawcy. Grupa interwencyjna powinna składać się z co najmniej z dwóch pracowników Wykonawcy. Wymagany czas dojazdu grupy interwencyjnej 10 minut. 29 Wykonawca musi dysponować własnym, całodobowym centrum monitorowania (drogą radiową i telefoniczną) sygnałów o alarmach z lokalnego systemu alarmowego, zamontowanego w obiekcie chronionym. 30 Wykonawca zobowiązuje się, aby usługę ochrony mienia świadczyły osoby posiadające, co najmniej 2 - letni staż pracy na stanowisku pracownika ochrony. 31 Wykonawca będzie realizować umowę w oparciu o pracowników nie skazanych prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne. 32 Zamawiający wymaga aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w Urzędzie Skarbowym w Chorzowie: a. Posiadały aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy, b. Posiadały aktualne przeszkolenie w zakresie BHP, c. Nie były w wieku emerytalnym - maksymalny wiek 65 lat, d. Były zatrudnione na umowę o pracę, e. Nie posiadały grupy inwalidzkiej. 33 Wykonawca, co miesiąc (do 25 dnia miesiąca poprzedzającego), będzie przekazywał Zamawiającemu listę pracowników, którzy będą świadczyć usługę w budynkach Urzędu. 34 Zamawiający zapewni możliwość korzystania z linii telefonicznej w celach związanych z wykonywaniem Zamówienia. Jeżeli telefon zostanie wykorzystany przez pracowników Wykonawcy w celach prywatnych, Zamawiający będzie miał prawo potrącić koszty przeprowadzonych rozmów z wynagrodzenia Wykonawcy. 35 Wykonawca zobowiązany jest do założenia i prowadzenia Książki Służby. 36 W Książce Służby odnotowywane są: a. każdorazowe zdanie i przejęcie służby wraz z uwagami z przebiegu służby, b. godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy przez osobę pełniąca służbę, jak również rejestrowanie wszystkich uwag oraz zdarzeń zaistniałych w trakcie służby - każdy zapis powinien być czytelnie podpisany, c. wszelkie uwagi, spostrzeżenia i zalecenia Zamawiającego, co do sposobu i formy świadczonych usług będących przedmiotem umowy, nawet z żądaniem wymiany danego pracownika w terminie 7 dni. 37 Wykonawca zobowiązany będzie do udostępniania do wglądu książki służby, do której personel Zamawiającego (Kierownictwo Zamawiającego) wpisywać będzie wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony mienia Zamawiającego. 38 Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez personel Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku niedopełnienia przez personel Wykonawcy należytej staranności przy wykonywaniu umowy. 39 Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pracowników ochrony w mundur służbowy oraz identyfikator w sposób jednolity, umożliwiający ich identyfikację oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego. 40 Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest dokonać oględzin budynku. Fakt ten zostanie potwierdzony notatką przez Zamawiającego. Organizacja ochrony: 41 Obiekt będący siedzibą Zamawiającego, położony w Chorzowie, przy ul. Armii Krajowej 5 ochraniany będzie przez 1 pracownika ochrony, w systemie zmianowym. Pracownik będzie obsługiwał posterunek stały oraz wykonywał obowiązki tzw. posterunku ruchomego w godzinach pracy Zamawiającego. 1 pracownik w układzie całodobowym w dni wolne od pracy Urzędu. Ponadto ochrona osób i mienia będzie polegała na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, zainstalowanych w obiekcie. 42 Urząd Skarbowy w Chorzowie czynny jest: poniedziałki, w godzinach 700 - 1800 od wtorku do piątku, w godzinach 700 - 1500. 43 Konserwacja i naprawy w miejscach zainstalowania, urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia tj. w obiektach Urzędu Skarbowego w Chorzowie. 44 Konwojowanie wartości pieniężnych do 1 jednostki obliczeniowej. Zakres zadaniowy podstawowy: 45 Zapewnienie ochrony osób i mienia w budynku i granicach jego terenu. Niedopuszczenie do przebywania na terenie ochranianego budynku osób nieuprawnionych. 46 Obsługa bramy wjazdowej i parkingu zewnętrznego - w sytuacjach tego wymagających. 47 Natychmiastowe podejmowanie działań mających na celu minimalizację szkód powstałych w wyniku zakłócenia porządku i spokoju, kradzieży, włamania, pożaru, aktom wandalizmu, awarii instalacji, urządzeń technicznych, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych. 48 Dokonywanie obchodów wewnętrznych i zewnętrznych ochranianego budynku i terenu będącego w trwałym zarządzie Urzędu Skarbowego w Chorzowie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo ogólne i przeciwpożarowe. 49 Nadzór i obsługa sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych. Za znajomość przez pracowników Wykonawcy obsługi w/w systemów odpowiada Wykonawca. 50 Prowadzenie Książki służby, raportowanie o przebiegu służby, nieprawidłowościach i innych spostrzeżeniach. 51 W przypadku wystąpienia awarii (poza godzinami pracy Urzędu) pracownik Wykonawcy pełniący służbę jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Kierownika Działu Organizacji i Logistyki - pracownika Zamawiającego. 52 Wykonywanie innych zadań związanych z bezpieczeństwem obiektu zleconych przez zamawiającego. Zakres zadaniowy dodatkowy: 53 W godzinach pracy Urzędu udzielanie podstawowych informacji w zakresie organizacji pracy w chronionym budynku oraz kierowanie interesantów zgodnie z celem ich wizyty. 54 Wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń po wcześniejszym sprawdzeniu tożsamości pobierającego i odnotowaniu tego w książce ewidencji pobranych kluczy. 55 Niedopuszczanie do wnoszenia na teren chronionego budynku materiałów łatwopalnych i niebezpiecznych oraz materiałów i towarów przeznaczonych do sprzedaży lub rozpowszechniania przez przedstawicieli firm zewnętrznych. 56 Sprawowanie kontroli nad legalnością wynoszenia z budynku sprzętu i materiałów będących własnością Urzędu. 57 Egzekwowanie przestrzegania przez pracowników i interesantów instrukcji przeciwpożarowych. 58 Wykonywanie obchodów : w czasie godzin pracy Urzędu minimum 1 raz na godzinę w rejonie sali obsługi podatnika, w porze popołudniowej i nocnej oraz w dni wolne od pracy Urzędu z częstotliwością konieczną do prawidłowej ochrony budynku, nie rzadziej jednak niż co 2 godziny w celu sprawdzenia: zabezpieczeń, zamknięcia pomieszczeń, okien, wyłączenia oświetlenia i urządzeń elektrycznych - za wyjątkiem urządzeń komputerowych oraz telekomunikacyjnych. 59 Obsługiwanie systemów alarmowych oraz zgłaszanie Kierownikowi Działu Organizacji i Logistyki uwag o nieprawidłowościach w ich funkcjonowaniu. Uwagi winny być składane na piśmie. 60 Podejmowanie działań w sytuacjach nadzwyczajnych między innymi: intensywnych opadów, huraganów, pożarów, klęsk żywiołowych, awarii urządzeń technicznych w celu minimalizacji ich skutków. 61 Dbanie o nienaganne utrzymanie umundurowania oraz noszenie identyfikatora osobistego przez pracownika ochrony. 62 Stosowanie się do uwag i zaleceń Kierownictwa Urzędu Skarbowego. 63 Przestrzeganie regulaminów, zarządzeń, zasad polityki bezpieczeństwa, jakości i innych postanowień wynikających z wewnętrznych dokumentów Zamawiającego. 64 Przebywanie na wskazanych przez Zamawiającego posterunkach. Wymagania odnośnie pracowników ochrony: 65 Wykonawca będzie realizować umowę w oparciu o pracowników: a. Posiadających co najmniej 2 - letni staż pracy na stanowisku pracownika ochrony. b. Zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas obejmujący, co najmniej okres umowy w sprawie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia, konwojowania wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych oraz konserwacji i naprawy urządzeń systemów alarmowych Urzędu Skarbowego w Chorzowie. c. Nie skazanych prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo popełnione umyślne. d. Posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wyposażonych w odpowiednie środki przymusu bezpośredniego. e. Sprawnych fizycznie, o dużej kulturze osobistej, komunikatywnych, taktownych. f. Posiadających umiejętność obsługi systemów alarmowych i bezpieczeństwa funkcjonujących w budynku. g. Zaznajomionych ze strukturą organizacyjną Zamawiającego oraz podstawowymi informacjami dotyczącymi zakresu działalności poszczególnych komórek organizacyjnych Zamawiającego, składem osobowym kierownictwa Zamawiającego, przepisami BHP i p.poż. obowiązującymi na terenie chronionego obiektu, rozmieszczeniem, zasadami użycia i umiejętnością obsługi głównych wyłączników prądu w tym wyłączników UPS, zaworów wodnych, znajdujących się w chronionym obiekcie, topografią budynku w tym rozkładem pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych, wyjść z budynku, pomieszczeń szczególnie chronionych, lokalizacji sprzętu p.poż. oraz zabezpieczeń technicznych, numerami telefonów do Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Straży Miejskiej, pogotowia gazowego, energetycznego, wodno-kanalizacyjnego. Uprawnienia: 66 W czasie pełnienia służby pracownik ochrony ma prawo: a. sprawdzać identyfikator bądź dokument tożsamości nieznanej osoby pozostającej lub wychodzącej z budynku po godzinach urzędowania. b. odmawiać wpuszczenia do budynku osób w stanie nietrzeźwym. c. żądać zezwolenia na pozostanie w budynku od pracowników przebywających w budynku po godzinach urzędowania. d. pobyt pracowników firm obcych na budynku po godzinach pracy Urzędu jest możliwy tylko w przypadku posiadania przez te firmy przepustki. e. na wypadek zaistniałych awarii po konsultacji z pracownikami Urzędu Kierownik Działu Organizacji i Logistyki, pracownik Wykonawcy winien zabezpieczyć pobyt pracowników firm obcych na terenie Urzędu. f. żądać zezwolenia na wynoszenie bądź wnoszenie do chronionego budynku mebli, maszyn, urządzeń technicznych oraz innego wyposażenia i materiałów. g. zabraniać wstępu do budynku osobom obcym po godzinach pracy Urzędu. Odpowiedzialność: 67 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację zadań pracownika ochrony wynikających z niniejszego zakresu obowiązków, a w szczególności za: a. samowolne i bezpodstawne opuszczanie posterunku, b. nietaktowne i niekulturalne odnoszenie się do interesantów i pracowników Zamawiającego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 60.00.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Ochrony, Szkolenia, Asekuracji FOSA sp. z o.o., ul. Katowicka 115c, 41-500 Chorzów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 216342,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 268765,80
Oferta z najniższą ceną: 268765,80 / Oferta z najwyższą ceną: 268765,80
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Na dostawę etykiet samoprzylepnych, etykiet i kalek do systemu oprogramowania sterylizatorów i myjek oraz dostawę czytników...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Modernizacja i rozbudowa oraz wdrożenie i obsługa powykonawcza dedykowanego oprogramowania tj. systemu obsługi projektów...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Pierwsza licytacja lokalu niemieszkalnego.
Nieruchomości, lokale, licytacja
Kraków
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH