PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie usług zastępstwa procesowego oraz doradztwa prawnego

Powiat Chrzanowski

Data publikacji ogłoszenia:

2012-02-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Chrzanów / małopolskie

Numer ogłoszenia

28139/2012

Opis

Chrzanów: Świadczenie usług zastępstwa procesowego oraz doradztwa prawnego
Numer ogłoszenia: 28139 - 2012; data zamieszczenia: 02.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 21983 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Chrzanowski, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów, woj. małopolskie, tel. 032 6257900, faks 032 6257955.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług zastępstwa procesowego oraz doradztwa prawnego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Występowanie przed sądami i urzędami w ramach zastępstwa procesowego z dochowaniem należytej staranności wynikającej z wiedzy prawniczej, zasad etyki radcy prawnego oraz przepisów ustawy o radcach prawnych w zakresie spraw związanych z działalnością Starostwa oraz n/w powiatowych jednostek organizacyjnych: 1/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie 2/ Dom Pomocy Społecznej w Płazie 3/ I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie 4/ II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie 5/ Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Chrzanowie 6/ Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie 7/ Zespół Szkół Techniczno -Usługowych w Trzebini 8/ Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini 9/ Zespół Szkół w Libiążu 10/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chrzanowie 11/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chrzanowie 12/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzebini 13/ Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Chrzanowie 14/ Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini 15/ Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie 16/ Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie II. Sporządzanie opinii prawnych, opiniowanie projektów aktów prawnych, udzielanie porad i konsultacji n/w wydziałów Starostwa Powiatowego w Chrzanowie: 1) Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami, 2) Wydział Finansowy, 3) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 4) Wydział Prezydialny, 5) Wydział Inwestycji i Obsługi Starostwa, 6) Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych, 7) Wydział Ochrony Środowiska, 8) Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów, oraz powiatowym samorządowym jednostkom organizacyjnym wymienionym w pkt.I. III. Uczestnictwo w sesjach Rady Powiatu, posiedzeniach Zarządu Powiatu w celu udzielania wyjaśnień i informacji oraz na polecenie Starosty udział w posiedzeniach komisji stałych Rady Powiatu...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-5, 79.14.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Świadczenie usług zastępstwa procesowego oraz doradztwa prawnego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.01.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Wentrys, ul. M .Kopernika 1/35, 32-500 Chrzanów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 108000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 108000,00
Oferta z najniższą ceną: 108000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 108000,00
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1a,
art. 5 ust. 1b
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie oraz powiatowe jednostki samorządowe prowadzą swoją działalność w oparciu o przepisy dotyczące samorządu terytorialnego, zaspokajając przy tym potrzeby lokalnej społeczności. Starostwo oraz p.s.j.o. są podmiotami funkcjonującymi jako jednostki samorządu terytorialnego. Niejednokrotnie, wskutek i w związku z prowadzoną działalnością stają się podmiotami pism, wniosków i pozwów co powoduje konieczność skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie zastępstwa procesowego. Tryb wyboru wykonawcy jest ściśle związany ze szczegółowymi warunkami zamówienia. Specyfika działania Urzędu i powiatowych samorządowych jednostek organizacyjnych wymaga przede wszystkim ciągłego zastępstwa procesowego w występowaniu przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi. Na chwilę obecną jest prowadzonych ok. 70 postępowań sądowych z zakresu gospodarki nieruchomościami z czego przeważająca większość dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa, oraz ok. 30 spraw windykacyjnych należności Skarbu Państwa i Powiatu Chrzanowskiego. Prowadzone są również postępowania dotyczące inwestycji na kwotę przekraczającą ok. 500.000,- złotych. Ponadto, prowadzone są również postępowania z zakresu spraw komunikacyjnych- kilkanaście, z zakresu spraw pracowniczych. Z uwagi na zbliżający się niż demograficzny i konieczność redukcji etatów w szkołach, należy się również spodziewać spraw sądowych w tym zakresie. Z tych względów w interesie powiatu niezbędne jest zapewnienie stałej obsługi w zakresie zastępstwa procesowego Starosty Chrzanowskiego jako reprezentanta Skarbu Państwa, Powiatu Chrzanowskiego - Starostwa Powiatowego w Chrzanowie oraz jego jednostek organizacyjnych obejmującej bieżące przygotowanie i prowadzenie spraw objętych postępowaniami przed organami orzekającymi. Jako dodatkowe traktuje się usługa polegającą na doradztwie prawnym w zakresie działalności niektórych komórek organizacyjnych Starostwa oraz p.s.j.o. Zgodnie z art. 5 ust. 1b p.z.p. w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi prawnicze, polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki. Przytoczony przepis w pełni uzasadnia tryb niniejszego zamówienia w zakresie zastępstwa procesowego oraz doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego. Ponadto zgodnie z treścią przepisów art. 5 ust. 1a pkt 1 i 4 p.z.p. w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym, zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki także w innych uzasadnionych przypadkach niż określone odpowiednio art. 67 ust. 1 ustawy, w szczególności jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków lub uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań. Z uwagi na ciągłe zamiany przepisów dotyczących zadań realizowanych przez powiat nie powinno ulegać wątpliwości, iż profesjonalną i rzetelną obsługę prawną może zapewnić jedynie osoba posiadająca bardzo szeroką wiedzę teoretyczną popartą odpowiednim doświadczeniem, zwłaszcza w zakresie obsługi jednostek samorządu terytorialnego. Gwarancję właściwej obsługi prawnej w powyższym zakresie daje tylko powierzenie wykonywania usług osobie posiadającej wysokie kwalifikacje i długoletnią praktykę zawodową związaną z obsługą jednostek samorządu terytorialnego. Na podstawie doświadczeń z poprzednich lat jest bowiem oczywiste, że obsługa profesjonalnego prawnika jest niezbędna w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań. Co więcej, zlecenie obsługi w zakresie zastępstwa procesowego fachowemu prawnikowi w wielu przypadkach może mieć znaczenie prewencyjne w tym sensie, iż pozwoli niezwłocznie rozwiązać problemy prawne bez konieczności bezcelowego kontynuowania spraw, których negatywny wynik można przewidzieć. Oczywistym jest, że takie prewencyjne działanie pozwala zaoszczędzić czas i jednocześnie zapobiega przed utratą środków przez zamawiającego. Z uwagi na powyższe okoliczności, w ramach przedmiotu zamówienia zamawiający zamierza zawrzeć umowę z wykonawcą dotychczas świadczącym usługi prawnicze na rzecz zamawiającego. Dotychczasowy wykonawca prowadził obsługę prawną Starostwa od kilku lat i doskonale zna specyfikę działalności Urzędu. Pozyskał niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz jest w stanie świadczyć obsługę prawną w sposób ciągły, kontynuując jednocześnie procesy sądowe. Poza wszelkimi wątpliwościami pozostaje okoliczność, iż zawarcie umowy w ramach innego trybu niż zamówienie z wolnej ręki będzie miało przełożenie na wydatkowanie niecelowo poniesionych w tym zakresie wydatków. Dotychczasowa, wzorowo układająca się współpraca z kancelariami świadczącymi dotychczas usługi prawnicze na rzecz Starostwa pozwala na uzasadnione twierdzenie, iż obsługa prawna będąca przedmiotem zamówienia pozwoli uniknąć błędów, mogących skutkować utratą środków publicznych. Zasada celowego i efektywnego dokonywania wydatków potwierdza wybór zamówienia z wolnej ręki i powierzenia dalszej obsługi prawnej dotychczasowej kancelarii. Inny wykonawca potrzebowałby ogromnej ilości czasu, aby wdrożyć się w strukturę i zakres spraw Urzędu oraz p.s.j.o., co mogłoby uniemożliwić terminową realizację zadań i zachowanie ciągłości podjętych działań. W świetle powyższego, zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki znajduje uzasadnienie faktyczne i prawne.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
DOSTAWA ZESTAWÓW KSZTAŁTEK KUMULACYJNYCH
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gdynia
(pomorskie)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Osielsko
(kujawsko-pomorskie)
Dostawa systemu do pomiaru mikrotwardości materiałów dla WIMiR - nr sprawy KC-zp.272-262/13
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH