PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie usługi drukowania dla NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-02

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

309608/2013

Opis

Warszawa: Świadczenie usługi drukowania dla NCBR
Numer ogłoszenia: 309608 - 2013; data zamieszczenia: 01.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 160036 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (+48 22) 24 42 858, faks (+48 22) 20 13 408.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi drukowania dla NCBR.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi drukowania przez okres 24 miesięcy. W ramach tejże usługi Wykonawca zapewni: 1.1. dostawę i wynajem 5 szt. urządzeń wielofunkcyjnych, 1.2. obsługę serwisową tj.: konserwacje i naprawy niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kserokopiarek i utrzymywania stałej jakości kopii oraz wymianę uszkodzonych części, które powodują nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia, a także pomoc techniczną z zakresu obsługi urządzenia, 1.3. dostawę i montaż wszystkich materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kopiarek (w tym: tonery, zszywki, części zamienne, bez papieru). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.12.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Dominik Kania i Ryszard Kania, Warszawa, ul. Pereca 13/19 m 311, działający w ramach spółki cywilnej COPIERS SERVICE s.c. R. Kania, D. Kania, ul. Chmielna 100, 00-801 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 138040,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 94095,00
Oferta z najniższą ceną: 94095,00 / Oferta z najwyższą ceną: 442800,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa oleju opałowego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kamionek
(warmińsko-mazurskie)
Dostawa drobnego sprzętu i podzespołów komputerowych, nr sprawy 104/ZP/13
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla OKAiIT
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bydgoszcz
(kujawsko-pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH