PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego.

Miasto Mysłowice

Data publikacji ogłoszenia:

2014-01-14

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Mysłowice / śląskie

Numer ogłoszenia

7361/2014

Opis

Mysłowice: Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego.
Numer ogłoszenia: 7361 - 2014; data zamieszczenia: 13.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 517200 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Mysłowice, Ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice, woj. śląskie, tel. 32 223 40 75, faks 32 223 40 75; 222 25 65.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego - na terenie Gminy Mysłowice, przy użyciu 2769 szt. punktów oświetleniowych w sieci wydzielonej oraz 2657 szt. punktów oświetleniowych w sieci wspólnej, stanowiących własność Wykonawcy: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie; 42-500 Będzin, ul. Małobądzka 141. 2. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:
2.1) wykonywanie czynności niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania oświetlenia ulicznego, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy Mysłowice (dot. sieci wydzielonej i wspólnej) oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym; 2.2) usuwanie niesprawności i awarii oświetlenia ulicznego w terminach określonych w umowie; 2.3) nieodpłatne wyłączanie zasilania urządzeń oświetlenia ulicznego na czas realizowanych przez Gminę zadań remontowych i inwestycyjnych; 2.4) nieodpłatne włączanie i wyłączanie obwodów oświetlenia ulicznego z oprawami na warunkach i w przypadkach ustalonych z Zamawiającym..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: nie dotyczy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Tauron Dystrybucja S.A Odział w Będzinie, ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 760741,48 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 947694,58
Oferta z najniższą ceną: 947694,58 / Oferta z najwyższą ceną: 947694,58
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki pozostaje
w związku z zachodzącą okolicznością dotyczącą przyczyn technicznych
o obiektywnym charakterze. Zapewnienie oświetlenia ulicznego dróg
i placów stanowi zadanie własne gminy. W związku z koniecznością należytego wykonania tego zadania nieodzownym jest korzystanie
z infrastruktury stanowiącej własność przedsiębiorstwa energetycznego TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie; 42-500 Będzin,
ul. Małobądzka 141. W celu wykonania usługi w zakresie prawidłowego świadczenia oświetlenia ulicznego w stosunku do słupów nie będących własnością gminy niezbędna jest zgoda ich właściciela. Właściciel sieci
i słupów oświetleniowych w tej kwestii swoje stanowisko zawarł w piśmie
z dnia 20.11.2013 r., znak: TD/07/RD5/ZS/AM/2013 nie wyrażając zgody na wykonywanie świadczeń przez inny podmiot w tym zakresie. Tym samym w przedmiotowej sprawie z przyczyn technicznych wystąpiła obiektywna niemożność udzielenia zamówienia na Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego innemu podmiotowi niż właściciel słupów.
W związku z powyższym udzielenie zamówienia na świadczenie usługi
w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych jest w pełni uzasadnione.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Świadczenie usług ochrony osób i mienia Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włocławku oraz konserwcję i obsługę awaeryjaną...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Włocławek
(kujawsko-pomorskie)
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 100 00,00 zł
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Sępólno Krajeńskie
(kujawsko-pomorskie)
Roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym wraz z robotami naprawczymi w placówkach : oświaty i wychowania, wychowania...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH