PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu czynności Inwestora Zastępczego nad realizacją projektu inwestycyjnego pn. Rozbudowa Specjalnego...

Zarząd Powiatu Wyszkowskiego

Data publikacji ogłoszenia:

2013-01-05

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wyszków / mazowieckie

Numer ogłoszenia

2385/2013

Opis

Wyszków: Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu czynności Inwestora Zastępczego nad realizacją projektu inwestycyjnego pn. Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkowie
Numer ogłoszenia: 2385 - 2013; data zamieszczenia: 04.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 252259 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Wyszkowskiego, al. Róż 2, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 029 7420750, faks (029) 742 25 10.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu czynności Inwestora Zastępczego nad realizacją projektu inwestycyjnego pn. Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu czynności Inwestora Zastępczego nad realizacją projektu inwestycyjnego pn. Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkowie.
ZAKRES PRAC:
Przedmiotem w/w zadania inwestycyjnego jest rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie przy ulicy Zakolejowej, polegająca na budowie budynku wolnostojącego, dwukondygnacyjnego z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczonego o wysokości 11,4 m wraz z wyposażeniem pomieszczeń, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 19 do SIWZ.
Dane liczbowe:
Powierzchni zabudowy - 1594,6 m2
Powierzchnia użytkowa parteru - 1348 m2
Powierzchnia użytkowa piętra - 1024 m2
Kubatura - 18181,6 m3
W chwili obecnej na terenie kompleksu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego znajdują się dwa budynki. Przewiduje się wycinkę drzew oraz wyburzenie istniejącego budynku, w którym znajduje się kuchnia i stołówka.

Na parterze znajdować się będzie:
-szkoła podstawowa - 6 sal,
-gimnazjum - 3 sale,
-szkoła przysposabiająca do pracy - 3 sale,
-sala doświadczania świata,
-pomieszczenie zespołu rewalidacyjno-wychowawczego,
-pracownia kucharza małej gastronomii,
-jadalnia dla 60 uczniów (posiłki będą dowożone w termosach, nakładane na talerze w rozdzielni),
-pomieszczenia administracyjne,
-szatnia uczniów,
-pokój socjalny obsługi,
-szatnia okryć wierzchnich dla uczniów,
-sala gimnastyczna z zapleczem,
-sanitariaty.
Na piętrze znajdować się będzie:
-gimnazjum - 3 sale,
-zasadnicza szkoła zawodowa - 3 sale,
-sala komputerowa,
-sala integracji sensorycznej,
-sala rehabilitacji,
-świetlica,
-pomieszczenie biblioteczne,
-pokój wychowawców,
-gabinet logopedy,
-gabinet psychologa,
-gabinet zastępcy dyrektora,
-internat,
-sanitariaty.
Wszystkie części obiektu będą dostępne dla osób niepełnosprawnych. W celu dostania się z terenu na parter wykonana będzie pochylnia, natomiast pomiędzy parterem a piętrem zainstalowany będzie dźwig platformowy.
Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje:
- instalacje ciepłej i zimnej wody,
- instalacje kanalizacji sanitarnej,
- instalacje co,
- instalacje wentylacji mechanicznej,
- instalacje elektryczną,
- instalacje telefoniczną,
- instalacje odgromową.
1.Budynek zaprojektowano w konstrukcji murowanej z cegły wapienno - cementowej, kryty dachówką bitumiczną na pełnym deskowaniu. Natomiast dach nad salą gimnastyczną zaprojektowano na dźwigarach z drewna klejonego, kryty blachą fałdową.
Projekt architektoniczny - załącznik Nr 6 do SIWZ oraz branża: konstrukcja - załącznik Nr 7 do SIWZ.
2.Budynek zasilany będzie w ciepło z projektowanej kotłowni gazowej, zlokalizowanej na parterze budynku. Szczegóły instalacji grzewczych zawiera projekt branża instalacje ogrzewcze i kotłownia gazowa - załącznik Nr 8 do SIWZ.
3.Budynek zostanie wyposażony w wentylację: grawitacyjną, mechaniczną (parter - stołówka, rozdzielnia, zmywalnia, sala gimnastyczna, rozbieralnie, szatnia; piętro - sala gimnastyki korekcyjnej) i hybrydową (sale lekcyjne, pracownie komputerowe, pokój nauczycielski, sala integracji sensorycznej, zespół rewalidacyjno-wychowawczy). Dodatkowo pomieszczenia sanitarne posiadać będą niezależne układy wywiewne wspomagane wentylatorami typu łazienkowego. Ich praca zblokowana będzie elektrycznie z oświetleniem. Szczegóły zawiera projekt branża: wentylacja - załącznik Nr 9 do SIWZ.
4.Instalacje zimnej i ciepłej wody wraz z cyrkulacyjną, instalację przeciwpożarową i gazową oraz instalację kanalizacji sanitarnej i technologicznej. Rozwiązania projektowe zawiera projekt branża: instalacje wod - kan i gaz - załącznik Nr 10 do SIWZ.
5.Budynek zasilany będzie z istniejącej stacji transformatorowej słupowej linią napowietrzną. Zakres prac związanych z instalacją wewnętrzną elektryczną obejmuje wykonanie:
-rozdzielnicy głównej,
-tablic elektrycznych strefowych,
-instalacji siłowej,
-instalacji gniazd elektrycznych wtykowych,
-instalacji oświetlenia ogólnego i awaryjnego,
-instalacji oświetlenia ewakuacyjnego,
-instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych,
-ochrony przeciwporażeniowej.
Instalacje wewnętrzne branża: elektryczna - załącznik 11 do SIWZ.
6.Linie kablowe zasilające budynek oraz oświetlenie terenu wraz z linią zasilającą oprawy oświetleniowe przedstawia projekt branża: sieci zewnętrzne elektryczne - załącznik 12 do SIWZ.

7. Instalacje teletechniczne zastosowane w budynku to:
-instalacja komputerowo-telefoniczna,
-instalacja telewizyjna,
-instalacja monitoringu video,
-instalacja dzwonkowa,
-instalacja sygnalizacji pożaru,
-instalacja oddymiania,
-instalacja automatyki drzwi pożarowych,
-instalacja sygnalizacji włamania i napadu.
Rozwiązania techniczne poszczególnych instalacji zawiera projekt branża teletechniczna - załącznik 13 do SIWZ.
8.Rozwiązania projektowe związane z budową przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej (odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych do kanalizacji miejskiej), odtłuszczacza ścieków z kuchni, przyłącza kanalizacji deszczowej oraz instalacji gazowej od punktu redukcyjno - pomiarowego do budynku zawiera projekt branża: instalacje zewnętrzne wod - kan i gazu - załącznik 14 do SIWZ.
9.Przebudowa istniejącego punktu redukcyjno-pomiarowego dostosowująca go do zwiększonego poboru gazu przedstawiona jest w projekcie branża: Instalacje gazu -punkt redukcyjno-pomiarowy - załącznik 15 do SIWZ.

Inwestor Zastępczy będzie sprawował nadzór inwestorski nad realizacją projektu pn. Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkowie w okresie:
-od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru końcowego zadania od Wykonawcy robót i przedstawienia Zamawiającemu rozliczenia kosztów oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu,
-rękojmi za wady i usterki udzielonej przez Wykonawcę robót - od dnia dokonania odbioru końcowego od Wykonawcy robót do dnia, w którym upłynie okres rękojmi i udzielonej gwarancji lub dnia usunięcia usterek przez Wykonawcę robót, w zależności od tego, który termin później się kończy.
Pozwolenie na budowę:
Decyzja Starosty Powiatu Wyszkowskiego Nr 497/2012 z dnia 24.07.2012 r. - rozbudowa kompleksu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na działkach nr 2235/3, 2235/4, 2235/12 w Wyszkowie, gmina Wyszków - załącznik 16 do SIWZ.
Etapy realizacji projektu:
1) Etap I
Przeprowadzenie postępowania w sprawie zamówienia publicznego dotyczącego wyboru Wykonawcy Inwestycji oraz dostawcy wyposażenia zakończone podpisaniem umowy o roboty budowlane, dostawy w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy z Inwestorem Zastępczym.
2) Etap II
Przejęcie placu budowy od Zamawiającego i przekazanie go Wykonawcy Inwestycji oraz nadzór nad realizacją i wykonywanie wszelkich czynności związanych z Inwestycją, aż do chwili podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie od stosownych władz administracyjnych w terminie do 30 września 2014 r.
3) Etap III
Rozliczenie końcowe rzeczowo - finansowe inwestycji przez Inwestora Zastępczego w terminie do 20 października 2014.r.
Zakres obowiązków i czynności Inwestora Zastępczego:
Powiat Wyszkowski powierzy Inwestorowi Zastępczemu obowiązki wykonywania czynności zastępstwa inwestycyjnego przy realizacji niniejszego projektu.
Po rozpoczęciu robót budowlanych Inwestor Zastępczy zobowiązany jest świadczyć kompleksowy nadzór inwestorski we wszystkich branżach wynikających z projektu inwestycyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik od Nr 6 do Nr 19 SIWZ na Zastępstwo Inwestycyjne oraz czynności związane z rozliczeniem rzeczowym i finansowym zadania inwestycyjnego.
Inwestor Zastępczy będzie wykonywał czynności zastępstwa inwestycyjnego w imieniu i na rachunek Zamawiającego.
Inwestor zastępczy zobowiązany jest wykonywać wszystkie czynności, które nakłada na inwestora bezpośredniego Prawo budowla?ne. Jest to przede wszystkim zgłoszenie rozpoczęcia robót bu?dowlanych, zapewnienie właściwych osób do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgłoszenie zakończenia robót budowlanych, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Ponadto Inwestor Zastępczy rozliczy wszystkie umowy, które obsługuje (z wykonawcami i z instytucjami współfinansującymi). Inwestor Zastępczy reprezentuje inwestora bezpośredniego przed różnymi podmiotami.
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie w imieniu Zamawiającego czynności prawnych i faktycznych w zakresie pełnienia obowiązków Inwestora Zastępczego przy realizacji i zarządzaniu całością zadań mających za cel realizację projektu pn. Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkowie. Szczegółowy zakres obowiązków Inwestora Zastępczego określa załącznik Nr 4 do SIWZ - wzór umowy.
Wyszczególnione obowiązki Inwestora Zastępczego nie stanowią podstawy do odmowy wykonania przez Inwestora Zastępczego jakichkolwiek czynności nie wymienionych wprost w umowie a potrzebnych do należytego wykonania przedmiotu umowy, których strony nie mogły przewidzieć na etapie postępowania.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.00.00-4, 71.54.00.00-5, 71.52.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego; Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

WDI OBSŁUGA INWESTYCJI Sp. z o.o., ul. dr A. Kuklińskiego 3 B, 07-410 Ostrołęka, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 178861,79 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 136999,86
Oferta z najniższą ceną: 136999,86 / Oferta z najwyższą ceną: 365310,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Materiały medyczne
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Brzesko
(małopolskie)
Przewóz dzieci niepełnosprawnych (znak sprawy ZP-85/13).
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
dostawa środków czystości
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Rzeszów
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH