PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

ŚWIADCZENIE USŁUGI STAŁEJ BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Data publikacji ogłoszenia:

2011-12-13

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

421918/2011

Opis

Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI STAŁEJ BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA
Numer ogłoszenia: 421918 - 2011; data zamieszczenia: 12.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 356180 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Jana Olbrachta 94B, 01-102 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5322501, 5322510, faks 22 5322597.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Gospodarki Budżetowej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUGI STAŁEJ BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia należącego do Zamawiającego.
2.Zamawiający wymaga aby Wykonawca przy pomocy pracowników ochrony sprawował całodobową ochronę fizyczną mienia zlokalizowanego w dwóch różnych lokalizacjach, pod następującymi adresami tj.:
1)01-102 Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94B;
2)05-506 Lesznowoli koło Piaseczna woj. Mazowieckie przy ul. Wojska Polskiego 81.
3.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ochronę posesji, budynków, pomieszczeń w tych budynkach oraz rzeczy znajdujące się w tych pomieszczeniach.
4.W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonywanie wszelkich prac recepcyjnych oraz doraźne odśnieżanie w okresie jesienno-zimowym dojścia i chodników w obrębie budynków w obydwu lokalizacjach o czym mowa w pkt. 6 ppkt. 3 w Załączniku nr 1 do SIWZ.
5.Przed terminem złożenia oferty wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną w budynkach i na terenie posesji, po uprzednim uzgodnieniu jej terminu..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 19.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 6.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biuro Ochrony Mienia i Osób Albatros Władysław Narodowski, Powstańców Warszawskich 9, 06-400 Ciechanów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 186000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 219111,61
Oferta z najniższą ceną: 219111,61 / Oferta z najwyższą ceną: 487815,05
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Godów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Godów
(śląskie)
Przebudowa drogi Pawłowo - Rogożewo etap 2
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Jutrosin
(wielkopolskie)
Zagospodarowanie terenu boiska sportowego z wybudowaniem budynku zaplecza w m. Kwielice, dz. nr 461, obręb Kwielice - etap...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Grębocice
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH