PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: ZS w Łęgowie, Gimnazjum w Przejazdowie, SP w Wojanowie i świetlicy w Wiślinie

Gmina Pruszcz Gdański

Data publikacji ogłoszenia:

2012-05-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Pruszcz Gdański / pomorskie

Numer ogłoszenia

149320/2012

Opis

Pruszcz Gdański: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: ZS w Łęgowie, Gimnazjum w Przejazdowie, SP w Wojanowie i świetlicy w Wiślinie
Numer ogłoszenia: 149320 - 2012; data zamieszczenia: 10.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 104110 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański, woj. pomorskie, tel. 0-58 692 94 21, 692 94 00, faks 0-58 682 27 14.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: ZS w Łęgowie, Gimnazjum w Przejazdowie, SP w Wojanowie i świetlicy w Wiślinie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Zespołu Szkół w Łęgowie ul. Szkolna 9, Gimnazjum w Przejazdowie ul. Jesionowa 8, Szkoły Podstawowej w Wojanowie ul. Parkowa 4 i świetlicy w Wiślinie ul. Słoneczna 4 w Gminie Pruszcz Gdański, zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w dokumentacji technicznej.
2. Wykonanie i ustawienie blaszanych tablic informacyjnych oraz tablic pamiątkowych w każdym miejscu realizacji inwestycji tj. przy: ZS w Łęgowie ul. Szkolna 9, Gimnazjum w Przejazdowie ul. Jesionowa 8, SP w Wojanowie ul. Parkowa 4 i świetlicy w Wiślinie ul. Słoneczna 4. Tablice należy wykonać zgodnie z /Wytycznymi dotyczącymi promocji projektów UE dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013/. Wytyczne stanowią załącznik nr 7 do niniejszej siwz. Tablicę informacyjną należy ustawić w momencie rozpoczęcia realizacji inwestycji. Po zakończeniu inwestycji należy umieścić tablicę pamiątkową. Treść tablic przed ich wykonaniem należy uzgodnić z Zamawiającym..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.10.00-4, 45.32.10.00-3, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budowlane DOMIX, ul. Wyzwolenia 4B, 83-424 Lipusz, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1337514,58 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 948389,20
Oferta z najniższą ceną: 948389,20 / Oferta z najwyższą ceną: 1346405,77
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przeprowadzenie kursów: Przedmiarowanie i kosztorysowanie w programie ZUZIA w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przeprowadzeniem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz dodatkowych (pozalekcyjnych i...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Bielsko-Biała
(śląskie)
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu Pora na aktywność
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH