PARTNERZY PORTALU
KOMUNIKAT

Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowie nr 98 oraz budynku sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 przy...

Gmina Strzegom


DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA

2014-08-06

RODZAJ OGŁOSZENIA

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

DANE PODSTAWOWE

  • Lokalizacja: Strzegom / dolnośląskie

  • Numer ogłoszenia: 169421/2014

OPIS

Strzegom: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowie nr 98 oraz budynku sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 przy Al. Wojska Polskiego 3-5 w Strzegomiu
Numer ogłoszenia: 169421 - 2014; data zamieszczenia: 05.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 131781 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom, woj. dolnośląskie, tel. (074) 856-05-99, faks (074 ) 856-05-16.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowie nr 98 oraz budynku sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 przy Al. Wojska Polskiego 3-5 w Strzegomiu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie pod nazwą: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowie nr 98 oraz budynku sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 przy Al. Wojska Polskiego 3-5 w Strzegomiu.
Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań:
ZADANIE 1:
Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowie nr 98
ZADANIE 2:
Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 przy Al. Wojska Polskiego 3-5 w Strzegomiu

Przedsięwzięcie przewidziane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

ZADANIE 1:
Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowie nr 98 Zakres robót obejmuje między innymi:
- ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekko - mokrą,
- docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem wełny szklanej;
- wymiana stolarki okiennej drewnianej na nową z PCV;
- częściowa wymiana stolarki drzwiowej na nową z ciepłego aluminium;
- wykonanie nowych obróbek blacharskich;
- wymiana i przełożenie rynien i rur spustowych;
- przełożenie blaszanych przewodów wentylacyjnych zlokalizowanych przy ścianie doświetlenia korytarza na dachu;
- wymiana parapetów zewnętrznych;
- wykonanie nowej opaski wokół budynku;
- wymiana istniejącej instalacji odgromowej;
- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania;
- wymiana zadaszenia nad wejściem bocznym od zachodu;
- wymiana istniejącego kanału ciepłowniczego w systemie technologii rur preizolowanych z izolacją pogrubioną;
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z elementami grzejnymi;
- prace towarzyszące;
Szczegółowy zakres robót dla Zadania 1 określony jest: w projektach budowlanym i budowlano- wykonawczym branży budowlanej i instalacji co, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacji sanitarnych oraz niniejszej SIWZ, które stanowią podstawę do sporządzenia oferty.

Zakres robót dla ZADANIA 1 objęty jest pozwoleniem na budowę -Decyzja Nr 1493/2012 z dnia 06 grudnia 2012 roku znak:WB.6740.1366.2012.1 wydana przez Starostę Świdnickiego.

ZADANIE 2:
Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 przy Al. Wojska Polskiego 3-5 w Strzegomiu Zakres robót obejmuje między innymi:
- ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekko - mokrą,
- docieplenie stropodachu;
- wymiana istniejących drzwi na nowe z ciepłego aluminium;
- wymiana istniejących okien zlokalizowanych w parterze budynku - korytarz na nowe z PCV z pakietem szybowym antywłamaniowym P4;
- wykonanie nowych obróbek blacharskich;
- przełożenie rynien i rur spustowych;
- wymiana parapetów zewnętrznych;
- wykonanie nowej opaski wokół budynku;
- wymiana istniejącej instalacji odgromowej;
- wykonanie nowej kolorystyki;
- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania;
- prace towarzyszące;

Zakres robót dla ZADANIA 2 objęty jest pozwoleniem na budowę -Decyzja Nr 1494/2012 z dnia 06 grudnia 2012 roku znak:WB.6740.1368.2012.1 wydana przez Starostę Świdnickiego .

Szczegółowy zakres robót dla Zadania 2 określony jest: w projektach budowlanym i budowlano- wykonawczym branży budowlanej i instalacji co, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacji sanitarnych oraz niniejszej SIWZ, które stanowią podstawę do sporządzenia oferty.

2. Należy przewidzieć wykonywanie robót zarówno w okresie wakacji, kiedy w obiektach nie będą odbywały się zajęcia jak również w miesiącach, w których trwać będą zajęcia szkolne.

3. Przedmiary robót stanowiące załączniki do specyfikacji należy traktować jako element dodatkowy, ułatwiający sporządzenie oferty. Roboty ujęte w dokumentacji a nie ujęte w wycenie nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez Zamawiającego. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy sporządzaniu oferty jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie będzie przysługiwało względem Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

4. Zamawiający dopuszcza skaładanie ofert częściowych na wykonanie poszczególnych zadań, to jest na ZADANIE 1 i/lub na ZADANIE 2.

5. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:
1) organizację, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie oraz ogrodzenie terenu budowy,
2) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów,
3) doprowadzenie terenu budowy i jego otoczenia do należytego stanu i porządku po zakończeniu robót, wywiezienie gruzu na składowisko odpadów komunalnych i utylizację odpadów budowlanych,
4) ewentualny projekt organizacji ruchu na czas trwania robót i opłatę za zajęcie pasa drogowego,
5) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania robót,
6) uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu omówienia spraw związanych z realizacją zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

6. Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami BHP.

7. Wymaga się, aby na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udzielił co najmniej 36 miesięcy gwarancji jakości w tym na zastosowane wyroby budowlane na okres co najmniej 36 miesięcy od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego wykonanego przedmiotu umowy. Roszczenia z tytułu gwarancji jakości nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu na cały przedmiot umowy rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji jakości.

8. Przed dokonaniem zamówienia materiałów Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu do akceptacji dokument Zatwierdzenie materiałowe. Zatwierdzenie to musi zawierać propozycję materiałów wraz ze wszelkimi niezbędnymi dokumentami w postaci atestów, aprobat, deklaracji zgodności.
9. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski.

10. Obsługa geodezyjna zadania jest po stronie Wykonawcy.

11. Zamawiający wymaga bezwzględnej obecności na budowie: - kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającego minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi, liczonego od daty uzyskania uprawnień budowlanych; - kierownika robót instalacyjnych w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji co posiadającego minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi, liczonego od daty uzyskania uprawnień budowlanych;

12. Zamawiający zastrzega, że wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania robót podlegają jego bezwzględnej akceptacji przed wbudowaniem. Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych czy technologii, w myśl art. 29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy traktować jako informację na temat oczekiwanego standardu
i poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 Prawo budowlane, warunków ustawy
o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego, nie gorszego od określonego w dokumentacji projektowej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.00.00-6, 45.31.23.10-3, 45.32.10.00-3, 45.42.11.00-5, 45.41.00.00-4, 45.44.00.00-3, 45.33.11.00-7, 45.30.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: przewidziane do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowie nr 98
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

INTRABUD Sp. z o.o., ul. Broniewskiego 1B/40, 58-309 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 523510,93 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 499124,08
Oferta z najniższą ceną: 499124,08 / Oferta z najwyższą ceną: 595000,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 4 przy Al. Wojska Polskiego 3-5 w Strzegomiu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.P.H.U. PORTAL Krzysztof Sobol, ul. J. Dąbrowskiego 23/2, 58-150 Strzegom, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 230136,13 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 225000,00
Oferta z najniższą ceną: 225000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2510873,39
Waluta: PLN.
źródło: komunikaty.pl

WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW

WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!