PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach

Powiat Poddębicki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Poddębicach

Data publikacji ogłoszenia:

2012-07-06

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poddębice / łódzkie

Numer ogłoszenia

236852/2012

Opis

Poddębice: Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach
Numer ogłoszenia: 236852 - 2012; data zamieszczenia: 05.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 182076 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Poddębicki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Poddębicach, ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice, woj. łódzkie, tel. 43 678 78 00, faks 43 6782701.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.
Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach, obejmujące w szczególności:
- ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów wraz z towarzyszącymi robotami zewnętrznymi;
- wykonanie wentylacji mechanicznej.
Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę zgodnie z uzgodnionym zakresem robót (przedmiarem robót (kosztorys nakładczy)- załącznik nr 9a i 9b do SIWZ, dokumentacją projektową - załącznik nr 10/1 - 10/13 do SIWZ, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - załącznik nr 11a i 11b do SIWZ) złożoną ofertą, SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, z obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa, przepisami prawa ( w tym przepisami techniczno - budowlanymi).
Inwestycja prowadzona będzie na terenie obiektu czynnego.
Wykonawca dokona oględzin nieruchomości, na której będą wykonywane roboty i oświadczy w ofercie, że położenie nieruchomości, dojazd do nieruchomości, panujące na niej warunki, umożliwiają rozpoczęcie i zakończenie robót, zgodnie z terminami określonymi w niniejszej SIWZ.
Wykonawca udzieli na wykonane roboty 60 miesięcznej gwarancji.
Wszystkie wskazane z nazwy: wyroby, urządzenia użyte w dokumentacji technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych urządzeń z zastrzeżeniem, że przyjęte materiały nie odbiegają jakością i standardem od przyjętych w dokumentacji.
Zamówienie jest prowadzone w ramach projektu pn.Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach o numerze WND -RPLD.02.06.00-00-102/09 wyłonionego do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej II; Ochrona Środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka - Działanie II.6 Ochrona powietrza - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.22.22-8, 45.11.13.00-1, 45.26.12.10-9, 45.44.30.00-4, 45.32.10.00-3, 45.32.40.00-4, 45.33.12.10-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach o numerze WND -RPLD.02.06.00-00-102/09 wyłonionego do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej II; Ochrona Środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka - Działanie II.6 Ochrona powietrza - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BUDOFACH Ryszard Kacprzak, Bratuszyn 20, 62-720 Brudzew, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 229125,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 188410,43
Oferta z najniższą ceną: 188410,43 / Oferta z najwyższą ceną: 206828,78
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek biurowych, kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Zakup urządzeń na potrzeby rozbudowy macierzy dyskowych Fujitsu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Usługa wykonania prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Olkusz Gmina obręby...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olkusz
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH