PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Trzebusce

Gmina Sokołów Małopolski

Data publikacji ogłoszenia:

2014-05-21

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Sokołów Małopolski / podkarpackie

Numer ogłoszenia

108187/2014

Opis

Sokołów Małopolski: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Trzebusce
Numer ogłoszenia: 108187 - 2014; data zamieszczenia: 20.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 78216 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sokołów Małopolski, ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski, woj. podkarpackie, tel. (017) 7729019, faks (017) 7729019.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Trzebusce.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wymiana okien (39 +4 szt.), Wymiana drzwi zewnętrznych (5szt.). Docieplenie ścian zewnętrznych całego obiektu (pow. 1217,84 m2) styropianem grubości 16 cm z dwukrotnym siatkowaniem i tynkiem akrylowym z dodatkiem środka przeciw algom. Docieplenie ścian fundamentowych poliestrem ekstrudowanym gr 10 cm - 185,4 m2, ościeży, cokołu (styropian 10 cm- 164,26 m2), Docieplenie kominów, stropu poddasza 1006,89 m2 - wełną mineralną gr.2x10 cm, Obwodowa płyta odbojowa z kostki brukowej w spadku od budynku o szerokości 80 cm, Istniejący komin ceglany przy kotłowni przewiduje się do wyburzenia 2 szt. drzwi w kotłowni podlegają wymianie w tym 1 szt. na El 30 z wykonaniem nadproża stalowego. Jedne przewidziane do zamurowania. Pomieszczenie kotłowni w zakresie części budowlanej podlega robotom budowlanym polegającym na wykonaniu min.: ścianki działowej, przesunięciu otworu drzwiowego, położeniu nowej posadzki z terakoty oraz na ścianach glazury. Ponadto dla w.w. zakresu robót wymaga się: Przedłożenia dokumentacji odbiorowej i dokonanie pozostałych czynności towarzyszących pracom budowlanym określonym w specyfikacji technicznej i wykonania robót zadania pn.: _TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W TRZEBUSCE_. . 2. Przepisy prawne regulujące podstawę wykonywania zamówienia: 1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2014 r. Nr 907,984 i 1047); 2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.); 3) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881); 4) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401); 5) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126); 6) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie Książki Obiektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120, poz. 1134 ); 7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 _W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie_ (Dz.U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690). 8)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, Poz. 1238) 9) Przepisy i wytyczne branżowe. Szczegółowy zakres rzeczowy robót został przedstawiony w; a) projektach budowlanych i wykonawczych b) przedmiarach robót c) specyfikacjach wykonania robót Specyfikacja zamówienia, projekty budowlane i specyfikacje wykonania robót są do wglądu na stronie internetowej www.bip.sokolow-mlp.pl , zakładka ogłoszenia, zakładka przetargi. PKOB 1263 Budynki szkół i instytucji badawczych, stawka VAT-podstawowa (23%)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.30.00-4, 45.26.25.00-6, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.42.10.00-4, 45.42.11.00-5, 45.42.11.10-8, 45.42.11.30-4, 45.41.00.00-4, 45.40.00.00-1, 45.11.13.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zamówienie jest dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013, oś priorytetowa 2 - _Infrastruktura techniczna_, Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Spółdzielnia Rzemieślnicza BUDOWLANI, ul. Piłsudskiego 17, Rzeszów., 35-074 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 602656,92 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 419397,75
Oferta z najniższą ceną: 419397,75 / Oferta z najwyższą ceną: 453811,16
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Godów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Godów
(śląskie)
Przebudowa drogi Pawłowo - Rogożewo etap 2
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Jutrosin
(wielkopolskie)
Zagospodarowanie terenu boiska sportowego z wybudowaniem budynku zaplecza w m. Kwielice, dz. nr 461, obręb Kwielice - etap...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Grębocice
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH