PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Termomodernizacja pawilonu XVIII

SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Data publikacji ogłoszenia:

2012-05-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rybnik / śląskie

Numer ogłoszenia

142184/2012

Opis

Rybnik: Termomodernizacja pawilonu XVIII
Numer ogłoszenia: 142184 - 2012; data zamieszczenia: 07.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 103986 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, woj. śląskie, tel. 032 4328138, faks 032 4328169.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja pawilonu XVIII.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja pawilonu XVIII
2. Zakres prac objętych zamówieniem:
- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w pawilonie XVIII
- docieplenie przegród budowlanych pawilonu XVIII
3. Opis obiektu objętego robotami Pawilon XVIII należy do kompleksu budynków SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku przy ulicy Gliwickiej 33. Część budynków zlokalizowanych na terenie Szpitala oraz teren jest wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego. Pawilon XVIII nie jest obiektem zabytkowym i znajduje się poza granicami ochrony konserwatorskiej.
4.Opis robót Termomodernizacja pawilonu XVIII wg zatwierdzonych projektów 4.1.Prace przygotowawcze i rozbiórkowe 4.2.Prace remontowo-budowlane: - naprawa powierzchni ścian zewnętrznych- wymiana parapetów okiennych zewnętrznych- obróbki blacharskie 4.3.Roboty ociepleniowe - ocieplenie ścian zewnętrznych- docieplenie stropodachu wentylowanego- docieplenie stropu nad przejściem- wykonanie opaski żwirowej 4.4. Roboty instalacyjne - roboty demontażowe instalacja c.o.- rozprowadzenie rurociągów do pionów c.o.- montaż nowych pionów c.o wraz z gałązkami, grzejnikami i zaworami termostatycznymi- próba szczelności, rozruch instalacji c.o.
5. Obowiązki Wykonawcy:5.1. Wykonanie na etapie przekazania placu budowy szczegółowego harmonogramu prac w poszczególnych pomieszczeniach. Harmonogramy bezwzględnie muszą być zatwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego: inspektora nadzoru oraz ordynatora i oddziałową oddziału, na którym będą prowadzone prace. Odstępstwa od zatwierdzonych harmonogramów będą możliwe jedynie na podstawie pisemnej zgody osób, które je zatwierdziły. 5.2.Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy. 5.3.Wyznaczenie osoby do sprawowania funkcji kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane i jest zarejestrowana w Okręgowej Izbie Samorządu Budownictwa. 5.4.Zabezpieczenie pomieszczeń w rejonie wykonywanych prac, wydzielenie części roboczej od pozostałych pomieszczeń oddziału, zabezpieczenie sprzętu oraz składowanych materiałów przed dostępem pacjentów oraz innych osób trzecich. 5.5.Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarami i SIWZ. 5.6.Realizacja wszelkich robót zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów prawa budowlanego, sztuki budowlanej, polskich norm, przepisów BHP oraz innych wynikających z przepisów prawa polskiego w zakresie dotyczącym realizacji zamówienia. 5.7.Stosowanie materiałów posiadających dopuszczenie do stosowania w budownictwie i obiektach służby zdrowia (wyłącznie z krajów Unii Europejskiej). 5.8.W trakcie realizacji stosowanie się do zaleceń i uwag przekazywanych w ramach nadzoru inwestorskiego. 5.9.Ochrona mienia Zamawiającego znajdującego się na terenie budowy w tym także drzew i krzewów objętych ochroną Konserwatora zabytków. 5.10.Usuwanie na bieżąco i na własny koszt materiałów rozbiórkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu art.3 ust.3 pkt.22 ustawy z 27 kwietnia 2001r. powstałych w związku i w efekcie realizacji niniejszych prac i obciążony jest obowiązkami gospodarowania odpadami. Spoczywają na nim obowiązki ich zbierania i magazynowania w dostarczonym przez siebie kontenerze lub samochodzie oraz ich unieszkodliwienie. Koszty wywozu i składowania na wysypisku, jak również ewentualnej utylizacji zawarte są w cenie ofertowej. 5.11. Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac. 5.12. Wymagania Zamawiającego zawarte są w załączniku nr 1 do protokołu przekazania budowy. 5.13.Wykonanie i przedłożenie do odbioru końcowego dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie dokonane zmiany w stosunku do wstępnych założeń. 5.14.Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu zdemontowanych grzejników. 5.15.Udzielenie minimum 60 miesięcy gwarancji na wykonane prace a na zamontowane urządzenia zgodnie z gwarancjami ich producentów...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.51.40-0, 45.32.10.00-3, 45.11.12.90-7, 45.11.13.00-1, 45.11.12.20-6, 45.41.00.00-4, 45.44.30.00-4, 45.33.11.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BUDEXIM Sp. z o.o., ul. Brzezińska 8 A, 44-203 Rybnik, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1119556,94 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 660865,64
Oferta z najniższą ceną: 660865,64 / Oferta z najwyższą ceną: 959400,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
DOSTAWA STANOWISKA POMPOWEGO - ZESTAW POMPY TURBOMOLEKULARNEJ Z POMPĄ ROTACYJNĄ
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0556T od km 0+900,00 do km 1+150,00 w miejscowości Świerczek Gmina Skarżysko Kościelne
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Skarżysko-Kamienna
(świętokrzyskie)
usług zdrowotnych w zakresie badań lekarskich dopuszczających do uczestnictwa w szkoleniu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Rzeszów
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 709

POLECAMY W SERWISACH