PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

TG/03/2012 - Dostawy worków papierowych -wentylowych, klejonych

Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica

Data publikacji ogłoszenia:

2012-05-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Legnica / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

162736/2012

Opis

Legnica: TG/03/2012 - Dostawy worków papierowych -wentylowych, klejonych
Numer ogłoszenia: 162736 - 2012; data zamieszczenia: 18.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 82604 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica, ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie, tel. 076 8505500, faks 076 8505501.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: JBR.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: TG/03/2012 - Dostawy worków papierowych -wentylowych, klejonych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy do Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział Legnica - Zakład Materiałów Ściernych, worków papierowych - wentylowych, klejonych:
a)worek 50 kg typu WK 2/50 x 58 x 13 lub równoważny, w specyfikacji: 2 x semi-clupak 90 g/m2, z nadrukiem w jednym kolorze; w ilości około 480 000 szt. w okresie trwania umowy; tj. ok. 16 tysięcy szt. miesięcznie (natężenie ilości zamówienia wzrasta w okresach letnich); Minimalna ilość jednorazowego zamówienia wynosi 35 tysięcy.
b)worek 25 kg typu WK 2/40 x 40 13 lub równoważny, w specyfikacji: 2 x semi-clupak 90 g/m2, z nadrukiem w jednym kolorze; w ilości około 180 000 szt. w okresie trwania umowy; ); Minimalna ilość jednorazowego zamówienia wynosi 35 tysięcy.

Dostawy mają być realizowane regularnie w trakcie obowiązywania Umowy przez okres kolejnych 24 miesięcy, począwszy od daty podpisania umowy. Dopuszcza się realizację dostaw na podstawie wcześniej opracowanego i obustronnie zatwierdzonego harmonogramu.

Miejsce dostawy: magazyn Zakładu Materiałów Ściernych w Głogowie (ul. Żukowicka 1, 67-231 Żukowice, teren Huty Miedzi Głogów II). Dostawa odbywać się będzie na koszt Wykonawcy, własnymi środkami transportu lub będącymi w jego dyspozycji.
Koszty transportu oraz ubezpieczenia na czas przewozu do miejsca przeznaczenia ponosi Wykonawca.
Nadruk na workach wykonany zostanie zgodnie z projektem Zamawiającego (nadruk w jednym kolorze). Projekt nadruku Zamawiający dostarczy w terminie umożliwiającym należyte rozpoczęcie i prowadzenie produkcji worków przez Wykonawcę, Projekt przekazany zostanie w wersji elektronicznej (pocztą elektroniczną, na dyskietce bądź płycie CD) - za zgodą Wykonawcy w postaci worka z nadrukiem lub innej formie wcześniej uzgodnionej między zamawiającym a Wykonawcą. Inne wymagania zostaną podane w treści zamówienia.
Nadruki będą wykonane zgodnie z opracowaniem graficznym zatwierdzonym i dostarczonym przez Zamawiającego. Koszt klisz polimerowych dla obu wzorów nadruku: Polgrit 50 kg i Polgrit 25 kg ponosi Wykonawca.
IMN O/Legnica zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru nie spełniającego założonych wymagań. Oceny przydatności worków dokona upoważniony pracownik Zamawiającego.
Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego w formie pisemnej, a wysłanych faksem lub pocztą.
Zamówienie będzie zawierać następujące informacje: ilość (w sztukach) przewidzianą do realizacji w danym miesiącu, termin dostawy, termin płatności, miejsce dostawy, określenie jakości i innych wymagań odnośnie zamówionego towaru.
Minimalna ilość każdego zamówienia to 35 tys. (trzydzieści pięć tysięcy) sztuk worków jednego typu i rodzaju posiadających nadruk określony przez Zamawiającego.
Termin realizacji pierwszego zamówienia wynosi 25 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Każde kolejne zamówienie będzie zrealizowane w terminie 20 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Każde zamówienie Zamawiającego potwierdzone będzie pisemnie przez Wykonawcę nie później jak w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania. Czas realizacji liczony jest od daty zgłoszenia zapotrzebowania do dnia dostarczenia do Zakładu Materiałów Ściernych ul. Żukowicka 1, 67-231 Żukowice (teren HM Głogów II).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia opisanego w niniejszej SIWZ zgodnie ze swoimi potrzebami i nie wykorzystania ilości sztuk oraz całej kwoty umownej. Wykonawca nie ma prawa do dochodzenia od Zamawiającego roszczeń z tego tytułu.
Warunki płatności: płatność na podstawie prawidłowo sporządzonej i zatwierdzonej faktury VAT
w terminie 30 dni od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego w formie polecenia przelewu
na rachunek bankowy Wykonawcy.
Do podanej w formularzu ofertowym ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Podstawą zapłaty za dostarczony Zamawiającemu Produkt stanowić będzie faktura VAT, którą Wykonawca zobowiązuje się wysłać w terminie 7 dni roboczych od daty dostarczenia partii towaru.
Wykonawca może rozliczać każdą zrealizowaną partię na podstawie oddzielnych faktur.
Każdorazowa prawidłowo wykonana dostawa realizowana w terminie określonym w zleceniu będzie potwierdzana dokumentem WZ, który ma obowiązek sporządzić pracownik Wykonawcy. Na podstawie sporządzonego dokumentu WZ potwierdzonego podpisem pod względem merytorycznym przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, Wykonawca wystawi fakturę VAT Zamawiającemu..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.93.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

TEFIM Sp. z o.o., ul. Złota 11/2, 00-019 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 464400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 464400,00
Oferta z najniższą ceną: 464400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 476400,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Świadczenie usług dostępu do Internetu na rzecz Oddziałów i Inspektoratów Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Rzeszów
(podkarpackie)
Remonty cząstkowe - pozimowe i letnie łatanie wybojów jezdni dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w 2015 r
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Oświęcim
(małopolskie)
Warzywa i owoce letnie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Ciechocinek
(kujawsko-pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH