PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY LUBAWKA

Gmina Lubawka

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-29

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Lubawka / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

163633/2014

Opis

Lubawka: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY LUBAWKA
Numer ogłoszenia: 163633 - 2014; data zamieszczenia: 28.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 145217 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubawka, Pl. Wolności 1, 58-420 Lubawka, woj. dolnośląskie, tel. 0-75 7411588 w. 22, faks 0-75 7411262.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY LUBAWKA.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubawka. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na niżej wymienione części:

Część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lubawka. Zakres zamówienia obejmuje:
ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia,
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów.

Część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Lubawka. Zakres zamówienia obejmuje:
obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco,
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
bezskładkowe ubezpieczenie assistance (jeśli wykonawca takie posiada),
bezskładkowe ubezpieczenie Zielona karta.

Część III: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubawka. Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP .

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Załącznik nr 1: Dane do oceny ryzyka oraz postanowienia ogólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń - części I, II i III zamówienia.
Załącznik nr 1a (w formacie excel): Wykaz mienia deklarowanego do ubezpieczenia, dotyczący części I i II zamówienia.
Załącznik nr 1b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lubawka, dotyczący części I zamówienia.
Załącznik nr 1c: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Gminy Lubawka, dotyczący części II zamówienia.
Załącznik nr 1d: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubawka, dotyczący części III zamówienia.
Załącznik nr 4: Warunki obligatoryjne - definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych, dotyczące części I, II i III zamówienia.
Załącznik nr 5: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczące części I zamówienia.
Załącznik nr 7: Przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, ustanowione rezerwy), dotyczący części I, II i III zamówienia.

3. Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji zamówienia.
Zamawiający zastrzega, że podany w niniejszej specyfikacji wykaz mienia i osób może ulec zmianie. Wykonawca jest zobowiązany do objęcia ochroną ubezpieczeniową od dnia 01.08.2014 r. mienia i osób według stanu na dzień 31.07.2014 r., w tym nowo zakupionego, według stawek jednostkowych i składek zgodnych ze złożoną ofertą. Zaktualizowaną ilość i wartość przedmiotu ubezpieczenia zawierać będą wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych, złożone po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania.
Wykonawca wykonując usługę będzie obejmował ochroną ubezpieczeniową wszystkie ryzyka i mienie wskazane
w załącznikach do SIWZ, na warunkach wyznaczonych treścią SIWZ i zgodnych ze złożoną ofertą.
Wykonawca akceptuje treść oraz zakres klauzul i definicji podanych w załącznikach do SIWZ.
Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się wykonawca (aktualne na dzień składania ofert)
i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie - oznacza to, że zapisy SIWZ i umowy zawsze mają bezwzględne pierwszeństwo przed innymi ustaleniami i zapisami.
Przez cały okres wykonywania zamówienia wykonawca gwarantuje niezmienność ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia, na podstawie których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa. Wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku zmian Kodeksu Cywilnego i ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ.
Wykonawca gwarantuje niezmienność warunków, stawek i składek rocznych wynikających ze złożonej oferty, przez cały okres wykonywania zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń.
Wykonawca akceptuje proporcjonalną zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ceny ofertowej z uwagi na zmienność w czasie ilości i wartości przedmiotu ubezpieczenia oraz w związku z wyrównaniem okresów wszystkich ubezpieczeń.
Wykonawca akceptuje wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok, z naliczaniem składki co do dnia za faktyczny okres ochrony, według stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania składki minimalnej z polisy.
Odszkodowania wypłacane będą z podatkiem VAT.
Zamawiający wymaga, aby podmioty objęte postępowaniem nie były zobowiązane do pokrywania strat wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 950).
Statut towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych musi przewidywać, że towarzystwo będzie ubezpieczało także osoby niebędące członkami towarzystwa. Zamawiający w przypadku wyboru oferty wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych nie jest zobligowany do zostania jego członkiem i do wnoszenia opłaty członkowskiej.
Zamawiający korzysta z usług brokera ubezpieczeniowego, Inter-Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonego w niniejszej specyfikacji i zawarciu umowy na wykonanie zamówienia, broker będzie nadzorował jej realizację.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.60.00-0, 66.51.64.00-4, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lubawka
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 116000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 40456,00
Oferta z najniższą ceną: 40456,00 / Oferta z najwyższą ceną: 83218,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubawka
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11700,00
Oferta z najniższą ceną: 11700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11700,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Modernizacja skrzyżowania ulica Przybylskiego - 3 Maja wraz z remontem nawierzchni w ul. Granicznej w Swarzędzu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Swarzędz
(wielkopolskie)
Dostawa odczynników laboratoryjnych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Chęciny
(świętokrzyskie)
Usługi na prace konserwacyjne zlokalizowane na terenie działalności Inspektoratu Rejonowego w Krakowie zgodnie z poszczególnymi...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH