PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej

Szpital Pediatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Data publikacji ogłoszenia:

2012-04-14

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bielsko-Biała / śląskie

Numer ogłoszenia

83849/2012

Opis

Bielsko-Biała: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej
Numer ogłoszenia: 83849 - 2012; data zamieszczenia: 13.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 78694 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Pediatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Sobieskiego 83, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 033 8125004, 8284047, faks 033 8151630.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie na rzecz Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej w poniższym zakresie, : Zadanie 1 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Szpitala (CPV 66516000-0) a) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, b) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zadanie 2 - Ubezpieczenie mienia Szpitala (CPV 66515100-4, 66515400-7): a) Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, b) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, Zadanie 3 - Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych (CPV: 66510000-8) Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego PWS KONSTANTA S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Warszawska 153, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w innym celu ani udostępniane osobom trzecim nieuczestniczącym w postępowaniu, chyba że jest to konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu i przygotowania oferty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.60.00-0, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Ubezpieczenie odpowiedzialnośći cywilnej Szpitala
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Oddział w Katowicach, ul. Sowińskiego 46, 40-018 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 140000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 114598,00
Oferta z najniższą ceną: 114598,00 / Oferta z najwyższą ceną: 114598,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Ubezpieczenie majatku Szpitala
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER POLSKA S.A., ul. Al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8132,00
Oferta z najniższą ceną: 8132,00 / Oferta z najwyższą ceną: 24290,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu i Filii w Pasłęku.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu, zamówienia na dostawy, licytacja elektroniczna
Elbląg
(inne)
Bezgotówkowa dostawa paliw - olej napędowy ON
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Błonie
(mazowieckie)
Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Parkowej/Prabuckiej w Suszu - ETAP I
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Susz
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH