PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.

Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna

Data publikacji ogłoszenia:

2013-02-14

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kołobrzeg / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

58882/2013

Opis

Kołobrzeg: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.
Numer ogłoszenia: 58882 - 2013; data zamieszczenia: 13.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 436122 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna, ks. Piotra Ściegiennego 1, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3548802, faks 0-94 35 225 16.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Uzdrowisko Kołobrzeg S.A..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży w zakresie:
a.) ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
b.) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
c.) ubezpieczenia mienia od dewastacji,
d.) ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,
e.) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych,
f.) ubezpieczenia kosztów odtworzenia danych i oprogramowania oraz wymiennych nośników danych,
g.) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia,
h.) obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku,
i.) ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC, KR, NNW, Assistance),
j.) ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży.
Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu ubezpieczenia stanowi Załącznik A oraz Załączniki nr 1,2,3,4,5,6 do niniejszej specyfikacji..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Pion Klienta Korporacyjnego
Oddział Regionalny w Szczecinie
Zespół Sprzedaży Korporacyjnej, ul. Zwycięstwa 134, 75-950 Koszalin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 190000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 184946,00
Oferta z najniższą ceną: 184946,00 / Oferta z najwyższą ceną: 184946,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wymiana i montaż wodomierzy indywidualnych oraz legalizację i wymianę ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych znajdujących się w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gdynia
(pomorskie)
Dostawy paliwa na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie w 2015r.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Miechów
(małopolskie)
Roboty budowlane związane z wymianą nawierzchni chodników wraz z obrzeżami i podbudową od strony trybuny stadionu na terenie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kłobuck
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH