PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Czersk

Gmina Czersk

Data publikacji ogłoszenia:

2014-01-14

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Czersk / pomorskie

Numer ogłoszenia

12428/2014

Opis

Czersk: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Czersk
Numer ogłoszenia: 12428 - 2014; data zamieszczenia: 13.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 488926 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, woj. pomorskie, tel. 052 3954860, faks 052 3954811.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Czersk.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Czersk. Przedmiot obejmuje dwie części: Część I Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: - ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, - ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, - ubezpieczenia szyb od stłuczenia, - ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, - ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, Część II Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: - ubezpieczeń komunikacyjnych, w następujących jednostkach organizacyjnych: 1)Urząd Miejski ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk 2)Administracja Zasobów Komunalnych ul. Dworcowa 31, 89-650 Czersk 3)Szkoła Podstawowa w Gotelpiu Gotelp 12, 89-651 Gotelp 12 4)Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Przytorowa 22, 89-650 Czersk 5)Ośrodek Kultury w Czersku ul. Szkolna 11, 89-650 Czersk 6)Ośrodek Kultury Łąg ul. Chojnicka 30, 89-652 Ląg 7)Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy ul. Chojnicka 5, 89-650 Czersk 8)Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku ul. Dąbrowskiego 4, 89-650 Czersk 9)Zespół Szkół w Rytlu ul. Ks. Kowalkowskiego 6 , 89-642 Rytel Zespół Szkolny w Rytlu - Filia Krzyż Krzyż 12, 89-642 Rytel Zespół Szkolny w Rytlu - Filia w Zapędowie Zapędowo, 89-642 Rytel Przedszkole Samorządowe w Rytlu ul. Ks. Kowalkowskiego 11, 89-642 Rytel 10)Zespół Szkół w Łęgu 89-652 Łąg, ul. Chojnicka 3 11)Zespół Obsługi Finansowej ul. Dworcowa 31, 89-650 Czersk 12)Zespół Szkół w Czersk ul. Kościuszki 6, 89-650 Czersk 13)Ośrodek Kultury w Rytlu ul. Ks. A. Kowalkowskiego 11, 89-642 Rytel 14)Szkoła Podstawowa nr 1 im. Korczaka ul. Dworcowa 8, 89-650 Czersk. UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 - Program Ubezpieczenia UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część zamówienia bądź też na I i na II część zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie. Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielał pełnomocnikowi Zamawiającego - Maximus Broker Sp. z o.o. informacji na temat bieżącej likwidacji szkód Zamawiającego. 2.Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie byli zobowiązani do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950). 3.Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia oraz dołączyć OWU do oferty złożonej Zamawiającemu. Dotyczy części I i II zamówienia: Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy, przewidywany okres ubezpieczenia od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2016r. UWAGA: w przypadku umów wieloletnich polisy wystawiane są na okresy roczne dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń. Polisy ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych będą wystawiane indywidualnie dla każdej jednostki na okresy: - od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. - od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. - od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. Polisy dla ubezpieczeń wspólnych np. ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia szyb od stłuczenia, wystawione zostaną po jednej polisie z każdego rodzaju ubezpieczenia obejmując ochroną wszystkie jednostki organizacyjne Zamawiającego na okresy: - od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. - od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. - od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. Polisy dla ubezpieczeń komunikacyjnych będą wystawione na trzy okresy roczne określone indywidualnie dla każdego pojazdu i wskazane w załącznikach zawierających wykazy pojazdów. Ubezpieczenia pojazdów nabywanych w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia będą zawierane na okresy roczne zgodnie z wnioskiem Zamawiającego. Ostatnim dniem umożliwiającym ubezpieczenie pojazdu na warunkach umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest ostatni dzień obowiązywania umowy, to jest 31.12.2016 r. Maksymalnie okres ubezpieczenia pojazdów zakończy się dnia 30.12.2017 r. UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany sposobu wystawienia polis ubezpieczeniowych po rozstrzygnięciu przetargu: dla ubezpieczeń majątkowych (indywidualnych i wspólnych) może zostać wystawiona jedna polisa obejmująca ochroną wszystkie jednostki wskazane w SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Czersk
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, al. Gen. J. Hallera 132, 80-416 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 343350,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 118341,00
Oferta z najniższą ceną: 118341,00 / Oferta z najwyższą ceną: 155049,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Czersk w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, al. Gen. J. Hallera 132, 80-416 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 135000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 58839,00
Oferta z najniższą ceną: 58839,00 / Oferta z najwyższą ceną: 73428,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wykonanie projektów budowlanych dróg w Nadlenictwie Lubaczów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Lubaczów
(podkarpackie)
dzierżawa aparatu do terapii nerkozastępczej wraz z płynami i materiałami eksploatacyjnymi
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Przeworsk
(podkarpackie)
dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30000 litrów w roku 2012
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Szczytno
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH