PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego

Gmina Drawsko Pomorskie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-03-21

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Drawsko Pomorskie / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

110830/2013

Opis

Drawsko Pomorskie: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego
Numer ogłoszenia: 110830 - 2013; data zamieszczenia: 20.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 63322 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drawsko Pomorskie, ul. Gen. W. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 36334-85 do 7, faks 094 363-31-13.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Część I Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: -ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, -ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, -ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, -ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, -ubezpieczenia szyb od stłuczenia, -ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, -ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, w następujących jednostkach organizacyjnych: 1.Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie - Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim- Ochotnicze Straże Pożarne: OSP Linowno, OSP Rydzewo, OSP Zagozd; 2.Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Nętnie, Nętno 38, 78-500 Drawsko Pomorskie; 3.Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim, Mielenko Drawskie 47, 78-500 Drawsko Pomorskie; 4.Szkoła Podstawowa im. mjra H. Sucharskiego w Drawsku Pomorskim, ul. Obrońców Westerplatte 13, 78-500 Drawsko Pomorskie; 5.Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim, ul. Dworcowa 2A, 78-500 Drawsko Pomorskie; 6.Przedszkole w Drawsku Pomorskim, ul. Obrońców Westerplatte 47-49, 87-500 Drawsko Pomorskie; 7.Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim, ul. Starogrodzka 9, 78-500 Drawsko Pomorskie; 8.Zakład Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim, ul. Sobieskiego 8, 78-500 Drawsko Pomorskie. Część II Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: - ubezpieczeń komunikacyjnych. UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 - Program Ubezpieczenia UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część zamówienia bądź też na I i II część zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie. Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielał pełnomocnikowi Zamawiającego - Maximus Broker Sp. z o.o. informacji na temat bieżącej likwidacji szkód Zamawiającego. 2.Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie byli zobowiązani do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.). 3.Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia oraz dołączyć OWU do oferty złożonej Zamawiającemu.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3, 99.84.74.40-0, 66.51.61.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Koszalinie, Słowiańska 5, 75-846 Koszalin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 202317,07 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 106974,00
Oferta z najniższą ceną: 106974,00 / Oferta z najwyższą ceną: 121193,64
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Ubezpieczenia komunikacyjne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 80487,81 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 46950,00
Oferta z najniższą ceną: 46950,00 / Oferta z najwyższą ceną: 66519,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odwodnienie drogi gminnej nr 270131W - ul. Poniatowskiego w m. Celestynów od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki od km 0+165,00 do...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Celestynów
(mazowieckie)
remont 3 lokali mieszkalnych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Tczew
(pomorskie)
Dostawa taśm do drukarek liniowych Tally Mannesmann do siedziby Zamawiajacego.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH