PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością przez Zakład Wodociągów...

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2012-01-24

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Namysłów / opolskie

Numer ogłoszenia

20111/2012

Opis

Namysłów: Ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Spółka z o.o. w Namysłowie
Numer ogłoszenia: 20111 - 2012; data zamieszczenia: 23.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 294565 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, woj. opolskie, tel. 077 4105222, faks 077 4101482.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Spółka z o.o. w Namysłowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie budynków i budowli, maszyn, narzędzi, urządzeń zmechanizowanych, wyposażenia, sprzętu elektronicznego i innych środków trwałych, pojazdów stanowiących własność Zamawiającego bądź użytkowanych przez niego na podstawie innych tytułów, odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością na rok 2012 zgodnie
z załącznikiem nr 1 do siwz..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych - zakres pełny;ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji, oraz szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia - system ubezpieczenia pierwsze ryzyko;ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia;ubezpieczenie mienia od kradzieży zwykłej i dewastacji.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź
Przedstawiciel w Legnicy
ul. Witelona 13/1
59-220 Legnica, ul. Witelona 13/1, 59-220 Legnica, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 38514,00
Oferta z najniższą ceną: 38514,00 / Oferta z najwyższą ceną: 107679,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Ubezpieczenia komunikacyjne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź
Przedstawiciel w Legnicy
ul. Witelona 13/1
59-220 Legnica, ul. Witelona 13/1, 59-220 Legnica, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 70000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 75643,00
Oferta z najniższą ceną: 75643,00 / Oferta z najwyższą ceną: 79965,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przebudowa budynku zamieszkania zbiorowego - Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie - Zamku wraz z budową instalacji sygnalizacji...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wieruszów
(łódzkie)
Przetarg nieograniczony na dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu Prosta sprawa -...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Radom
(mazowieckie)
Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych pozalekcyjnych pn. Kurs Tworzenia stron WWW: PHP i MySQL dla dwóch grup...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Nowy Targ
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH