PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

UBIEZPIECZENIA CENTRUM MEDYCZNEGO W ŁAŃCUCIE SP. Z O. O. Znak sprawy: SZP/380/22/2013.

Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o.

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-29

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łańcut / podkarpackie

Numer ogłoszenia

126983/2013

Opis

Łańcut: UBIEZPIECZENIA CENTRUM MEDYCZNEGO W ŁAŃCUCIE SP. Z O. O. Znak sprawy: SZP/380/22/2013.
Numer ogłoszenia: 126983 - 2013; data zamieszczenia: 28.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 105149 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o., ul. Paderewskiego 5, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2240231, faks 017 2252302.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UBIEZPIECZENIA CENTRUM MEDYCZNEGO W ŁAŃCUCIE SP. Z O. O. Znak sprawy: SZP/380/22/2013..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: UBIEZPIECZENIA CENTRUM MEDYCZNEGO W ŁAŃCUCIE SP. Z O. O. PAKIET I - obejmuje: a) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. b) Dobrowolne, nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością leczniczą. c) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością pozaleczniczą, posiadanym i użytkowanym mieniem. d) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. e) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk. f) Ubezpieczenia komunikacyjne w pakiecie (OC/AC/NNW/ASSISTANCE). Dokładny opis przedmiotu zamówienia na poszczególne pozycje w pakiecie zawarty został w Załączniku nr 3 w formularzu cenowym. Termin i realizacja zamówienia: 1.Okres ubezpieczenia na 12 miesięcy tj. (od dnia 01.07.2013r. do dnia 30.06.2014r.). Termin płatności: 1.Składka za ubezpieczenia majątkowe (oprócz ubezpieczeń komunikacyjnych) zostanie zapłacona przez Zamawiającego w czterech równych ratach według terminów płatności określonych w polisach ubezpieczeniowych i zgodnych z terminami określonymi w SIWZ - Załącznik nr 1. 2.Składka za ubezpieczenia komunikacyjne będzie płatna jednorazowo w terminie do 14 dni od wystawienia poszczególnych polis. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających - Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferty częściowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie pakietu nr I. W pakiecie nr I muszą być ujęte wszystkie pozycje asortymentowe, brak jakiejkolwiek pozycji w pakiecie spowoduje odrzucenie całego pakietu;oferty. Wartość zamówienia powyżej 14 000euro..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, ul. Jana Pawła II, 00-133 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 483000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 480542,00
Oferta z najniższą ceną: 480542,00 / Oferta z najwyższą ceną: 480542,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kołobrzeg
(zachodniopomorskie)
Dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miedźna do szkół i placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Miedźna
(śląskie)
DOSTAWA DETEKTORA FLUORESCENCYJNEGO WRAZ Z KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM DO STEROWANIA SYSTEMEM LC
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH